Konsultacje społeczne

Odlot. Strefa Partycypacji

ODLOT. Strefa Partycypacji

Miejsce spotkań, rozmów o mieście i przede wszystkim konsultacji społecznych z udziałem osób mieszkających we Wrocławiu.

Od początku 2023 r. jesteśmy gospodarzami nowego miejsca w samym centrum Wrocławia, otwartego również na Wasze działania.

Zachęcamy Was do kontaktu z nami i zorganizowania w ODLOCIE spotkania, warsztatów, konferencji lub innych działań! Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z organizacjami pozarządowymi, jak i z przedstawicielami samorządów, grupami nieformalnymi i firmami prywatnymi

Odlot jest przestrzenią aktywności i zaangażowania społecznego oraz szeroko pojętej współpracy wielosektorowej i międzysektorowej. Skontaktuj się z nami i wykorzystaj przestrzeń w centrum Wrocławia.

Macie dodatkowe pytania? Skontaktujcie się z nami.

Skontaktuj się i wykorzystaj przestrzeń w centrum Wrocławia.

 • Ponad 150m2, gdzie można organizować wydarzenia w centrum Wrocławia. 

 • Trzy sale warsztatowe (w tym jedna dla 50 osób).

 • Sprzęt audio i wideo.

 • Przytulny wystrój i dobre zaplecze kuchenne

 • Miejsce dostosowane do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.

 • Łatwy dojazd komunikacją publiczną (przystanki Piłsudskiego, Arkady Capitol i pl. Legionów)

 • Parking w Strefie Płatnego Parkowania lub na pobliskim płatnym parkingu przy Teatrze Polskim.

 • Parking rowerowy na podwórku.

Previous
Next

ODLOT to także nasze codzienne miejsce pracy. 

Możecie odwiedzić Strefę Partycypacji od poniedziałku do piątku, między 10:00 i 13:00 oraz między 15:00 a 17:00.

Zobacz reportaż z otwarcia ODLOTU. Strefy Partycypacji

W Odlocie. Strefie Partycypacji w 2023 r. Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Wrocław.

Nowe studium Wrocławia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, nazywane w skrócie Studium, to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru gminy. Nowe Studium Wrocławia aspiruje do bycia opracowaniem, które w sposób przekrojowy i przejrzysty ma uchwycić wyjątkowość miasta, wzmacniając jego liczne walory, ale także stawiając ambitne wyzwania wszędzie tam, gdzie potrzebne są wzmożone działania. W Studium znalazło się 9 polityk: Zamieszkiwanie, Gospodarka i usługi, Zieleń bez granic, Rzeki i woda, Przestrzenie publiczne, Kompozycja, Dziedzictwo, Mobilność, Infrastruktura. 
 

W dniach 22-25 maja przeprowadziliśmy wraz z Fundacją Dom Pokoju i Biurem Rozwoju Wrocławia warsztaty dla mieszkańców Wrocławia, których celem było zapoznanie mieszkańców z kolejnymi politykami oraz zebranie ich pomysłów i rekomendacji. 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia

Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miasta pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM), pod hasłem Ruch Miasta. Prace rozpoczęły się w kwietniu 2018 r. i potrwają do końca listopada 2018 r. W wyniku działań powstanie dokument realizujący przyjętą w 2013 r. Wrocławską Politykę Mobilności.
Plan mobilności określi działania mające poprawić jakość przemieszczania się po mieście, a co za tym idzie, poprawę jakości życia mieszkańców.

PZMM dotyczy wszystkich sposobów poruszania się po mieście i, zgodnie z wytycznymi unijnymi, powstaje w procesie partycypacji społecznej. Do uczestnictwa w pracach na dokumentem zostali od początku zaproszeni mieszkańcy oraz interesariusze, czyli grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych środowisk z Wrocławia.

Prowadzone przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich konsultacje społeczne w ramach projektu potrwają do końca listopada i składają się z trzech etapów.

I etap konsultacji – Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia?
Na pierwszym etapie konsultacji mieszkańcy dowiadują się czym jest PZMM i jakie korzyści wynikają z jego opracowania i wdrożenia. Wrocławianie będą mieli możliwość podzielić się oczekiwaniami względem dokumentu oraz określić swoje potrzeby a także wskazać bariery związane z poruszaniem się po mieście. Zebrane opinie oraz prowadzone jednocześnie badania społeczne posłużą jako punkt wyjścia do opracowania diagnozy, a następnie głównych wytycznych do Planu Mobilności.

II etap konsultacji – Dyskusja o wytycznych
Celem drugiego etapu konsultacji jest przedyskutowanie kwestii kluczowych, czyli jakie działania będą najbardziej efektywne, by miasto było przyjazne dla wszystkich grup społecznych i użytkowników przestrzeni miejskiej. Interesariusze oraz mieszkańcy będą wypracowywać na warsztatach rozwiązania, które warto wdrożyć, by poprawić funkcjonalność systemu transportowego oraz zapewnić mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości przestrzeni publicznej.

III etap konsultacji – Prezentacja dokumentu
Na trzecim etapie konsultacji zostanie zaprezentowany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia. Dokument zostanie poddany ocenie mieszkańców, którzy będą mogli złożyć uwagi do całości opracowania

ZAKRES KONSULTACJI

 • Potrzeby mieszkańców dotyczące zrównoważonej mobilności.
 • Obawy mieszkańców dotyczące zrównoważonej mobilności.
 • Ogólna wizja i wytyczne do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia.
 • Ostateczny kształt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia.


STAN AKTUALNY PRZEDMIOTU KONSULTACJI
Aktualnie obowiązującym dokumentem jest Wrocławska Polityka Mobilności (WPM) przyjęta przez Radę Miejską w roku 2013. Opracowywany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia ma być dokumentem uszczegóławiającym. Do tej pory nie były prowadzone konsultacje w tym zakresie.

CEL KONSULTACJI

Celem pierwszego etapu konsultacji jest poinformowanie mieszkańców o założeniach PZMM oraz zebranie potrzeb i oczekiwań względem planu. Dzięki zebranych opiniom, a także realizowanym badaniom społecznym oraz diagnozie stanu aktualnego, powstaną założenia do Planu. Celem drugiego etapu konsultacji jest przedyskutowanie wytycznych do PZMM. Wspólnie z interesariuszami chcemy zweryfikować, czy przyjęte założenia zgodne są z ich oczekiwaniami. Celem trzeciego etapu konsultacji jest prezentacja gotowego PZMM oraz zebranie opinii, uwag i propozycji do dokumentu.

EFEKT KONSULTACJI
Efektami konsultacji będą raporty z każdego z trzech etapów konsultacji oraz ostateczny dokument.

Konsultacje społeczne we Wrocławiu (2019)

Dewiza stolicy Dolnego Śląska brzmi „Wrocław – miasto spotkań”. W roku 2019 będziemy się spotykać z mieszkańcami przede wszystkim na konsultacjach społecznych. Kontynuujemy tym samym działania, które mogliście obserwować przy zeszłorocznych projektach „Wrocław rozmawia o osiedlach” czy podczas tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Ofertę dotyczącą wsparcia procesów konsultacji społecznych oraz zarządzania lokalnymi konfliktami na terenie Gminy Wrocław w 2019 roku złożyliśmy wspólnie z Instytutem Mediacji TAK.

Przyświeca nam idea współpracy
Projekt bazuje na doświadczeniu wrocławskich organizacji pozarządowych w rozwijaniu partycypacji społecznej w Gminie Wrocław i wpisuje się w Strategię rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022. Dzięki dobrej znajomości środowiska wrocławskich NGO-sów oraz zawartej współpracy konsultacje możemy realizować wspólnie z wieloma lokalnymi partnerami, a przeprowadzają je doświadczeni liderzy i liderki ze Stowarzyszenia Żółty Parasol, Fundacji Dom Pokoju, Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, Wrocławskiego Forum Osiedlowego oraz naszej Fundacji.

Wspólnie z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia staramy się wprowadzać do procesów konsultacyjnych elementy innowacyjne zarówno pod względem form konsultowania, jak i sposobów docierania do grupy docelowej. Ponadto przyjęliśmy sobie za cel zwiększenie zaangażowania w procesy partycypacyjne odbiorców, którzy zazwyczaj są pomijani we współdecydowaniu i rozmowach o mieście, to jest dzieci i młodzież oraz osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Przy okazji organizowania spotkań staramy się wybierać miejsca bez barier komunikacyjnych, a także zapewniamy obecność tłumacza na Polski Język Migowy oraz materiały informacyjne w wersji przystosowanej do określonej niepełnosprawności.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

Przeprowadzamy konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania.
 
Jak zorganizować ruch w mieście, aby służył wszystkim jego użytkownikom? Jak transport uczynić bardziej ekologicznym i zrównoważonym? Odpowiedzi na te pytania ma udzielić Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który powstanie z udziałem mieszkańców Poznania.

Już w styczniu 2020 r. Miasto Poznań rozpoczęło prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Będzie to kompleksowy dokument, który powstanie do listopada 2020 roku i obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta oraz wskaże dalsze kierunki ich rozwoju.
Plan Mobilności oraz Polityka Mobilności zastąpią dokumenty, które obecnie regulują kwestie transportu w Poznaniu. Większość z nich wymaga aktualizacji i nowego, obszernego przeanalizowania tematu.

Dokument tworzony razem z mieszkańcami
Nowy Plan będzie całościowo obejmować zagadnienia bezpieczeństwa i dostępności dróg pieszych, rowerowych oraz transportu publicznego na terenie Poznania. Dotyczyć będzie również planowania przestrzennego w mieście i potrzeb osób zmotoryzowanych.
W związku z tym o założeniach dokumentu miasto będzie dyskutować z wszystkimi użytkownikami przestrzeni. W skład grupy konsultacyjnej wejdą zarówno eksperci i przedstawiciele różnych wydziałów urzędu miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych i spółek, jak i reprezentanci różnych instytucji i środowisk, tacy jak radni osiedlowi, społecznicy, mieszkańcy, osoby ze szczególnymi potrzebami czy przedstawiciele mniejszości narodowych.
O opinię zostaną poproszeni również młodzi poznaniacy, bo to oni w przyszłości będą mierzyć się z wyzwaniami współczesności. Do Planu Mobilności zostaną wpisane także rekomendacje dla władz miasta oraz zarządów jednostek miejskich działających w zakresie mobilności. Udział wszystkich wymienionych grup zagwarantuje powstanie Planu dostosowanego do warunków lokalnych.

Planowanie przyszłości miasta z nastawieniem na ludzi
Koncepcja Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej została stworzona na bazie doświadczeń interesariuszy i ekspertów w dziedzinie planowania z obszaru całej Unii Europejskiej. To, co wyróżnia Plan Mobilności spośród innych dokumentów strategicznych, to nie tylko planowanie działań i inwestycji, które mają na uwadze troskę o środowisko naturalne, ale też postawienie sobie za cel poprawę bezpieczeństwa i warunków przemieszczania się, a więc i jakości życia mieszkańców. Głównym celem PZMM jest polepszanie dostępności obszarów miejskich i zapewnianie wysokiej jakości zrównoważonej komunikacji w obrębie miasta. Ideą projektu jest również partycypacyjność, która wyraża się poprzez uczestnictwo różnych grup społecznych w tworzeniu dokumentu, a także wymianę doświadczeń i dzielenie się wiedzą ekspercką.
Każdy mieszkaniec Poznania będzie mógł wziąć udział w 3-etapowych konsultacjach. Pozwolą one wskazać konkretne działania i rozwiązania transportowe, które mają wpływ nie tylko na rewitalizowane części śródmieścia, ale i na cały Poznań. Przeprowadzone analizy ułatwią wprowadzenie niezbędnych zmian.

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Poznania realizuje firma „TRAKO” PROJEKTY TRANSPORTOWE, konsultacje społeczne przeprowadzają Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej.

Konsultacje społeczne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagiewniki

Najbliższe lata to dla Gminy Łagiewniki czas przemian społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Stanie się to za sprawą m.in. planowanych inwestycji komunikacyjnych, w tym przede wszystkim linii kolejowej łączącej Gminę z Wrocławiem oraz projektowanej drogi ekspresowej S8. Odpowiedzią na te zmiany ma być wizja rozwoju przestrzennego Łagiewnik. Na podstawie wizji powstanie nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – podstawowy dokument będący fundamentem planowania przestrzennego w Gminie. ​
Wizja rozwoju Gminy oraz stworzone na jej podstawie Studium są wypracowywane wspólnie z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych.
 
Proces konsultacji podzielony został na następujące etapy:

Spotkania otwarte dla mieszkańców (22 marca – 7 kwietnia 2021 r.)
W ramach tego etapu odbyło się osiem otwartych spotkań dla mieszkańców miejscowości położonych na terenie Gminy. Ich celem było m.in. poznanie potrzeb i oczekiwań związanych z zamieszkiwaniem tu, omówienie obecnej sytuacji planistycznej, przybliżenie mieszkańcom znaczenia dokumentów takich jak Studium i Plan miejscowy, a także składanie wniosków do Studium przez mieszkańców.

Warsztaty konsultacyjno-diagnostyczne „Gmina Łagiewniki 2030” (19 maja 2021 r.)
Spotkanie miało na celu wypracowanie wspomnianej wizji rozwoju przestrzennego całej Gminy, zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w odniesieniu do poszczególnych miejsc strategicznych oraz omówienie potencjalnych rozwiązań.
 
Podczas warsztatów porozmawialiśmy o:
 • obszarach przemysłowych przy węzłach drogi S8,
 • lokalizacji farm fotowoltaicznych,
 • planowanym rozwoju terenów przyległych do stacji PKP w miejscowościach Trzebnik i Łagiewniki,
 • modelowych rozwiązaniach małej retencji wodnej (na przykładzie stawu w Radzikowie),
 • pętli rowerowej łączącej miejscowości i atrakcje turystyczne na terenie Gminy.

Na podstawie rekomendacji ze spotkania opracowane zostały koncepcje wizualizujące wybrane rozwiązania przestrzenne.

Warsztaty konsultacyjno-projektowe (16 czerwca 2021 r.)
Celem warsztatów była dalsza praca nad poszczególnymi zagadnieniami ujętymi  w Studium, w tym przede wszystkim zbieranie opinii mieszkańców na temat rozwiązań dotyczących poszczególnych miejsc przedstawionych na koncepcjach (staw w Radzikowie, pętla rowerowa łącząca miejscowości i atrakcje na terenie Gminy).


Otwarte spotkanie podsumowujące konsultacje (24 czerwca 2021 r.) w formie punktu konsultacyjnego podczas Nocy Świętojańskiej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu. 
Podczas punktu zaprezentowane zostały rezultaty konsultacji, w tym:

 • wyniki prac z mieszkańcami i diagnozy potrzeb mieszkańców,
 • prace studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (poświęcone pętli rowerowej łączącej miejscowości i atrakcje turystyczne na terenie Gminy oraz modelowym rozwiązaniom małej retencji wodnej na przykładzie stawu w Radzikowie),
 • wnioski z diagnozy demograficznej opracowanej dla Gminy Łagiewniki.

Spotkanie w ramach punktu konsultacyjnego stanowiło też okazję do złożenia przez mieszkańców opinii dot. rozwoju przestrzennego Gminy. 

Konsultacje organizowane są w ramach projektu pn. „Nasza Przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi.
 

Mobilność w MOF Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Miejski Obszar Funkcjonalny, czyli MOF, tworzy 7 gmin: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda. Stanowią one centrum życia Warmii i Mazur oraz serce turystyki tej części Polski. Zapewnienie możliwości poruszania się osobom o różnych potrzebach komunikacyjnych jest kluczem do rozwoju tego obszaru.

Choć od jakiegoś czasu obowiązuje tam Plan zrównoważonej mobilności miejskiej (PZZM MOF), trzeba go zaktualizować. Jak zorganizować mobilność w MOF, by była ona skuteczna i ekologiczna? Założenie jest takie, by Plan powstawał w procesie konsultacyjnym z mieszkańcami. Nasza Fundacja jest odpowiedzialna właśnie za konsultacje społeczne na ten temat. Projekt zaplanowano na rok, obejmuje on 4 etapy, a my odpowiadamy za kroki 2, 3 i 4:

 1. Badania potrzeb i preferencji komunikacyjnych (spotkania i ankiety) – sierpień i wrzesień 2021;
 2. Spotkania konsultacyjne (wstępne) – celem tego etapu jest zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności i zwiększeniem wiedzy na temat mobilności wśród mieszkańców, wrzesień 2021;
 3. Spotkania konsultacyjnezbieranie rekomendacji dotyczących priorytetów działań: co należy zrobić najpierw i w jaki sposób, listopad 2021;
 4. Spotkania konsultacyjne – opiniowanie dokumentu oraz wpływna środowisko wynikających z niego działań, marzec 2022.

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna realizuje firma TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE, konsultacje społeczne prowadzi Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich.

MobilnaAO
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Opolskiej

Siódma co do wielkości w Polsce, dobrze połączona z zagranicą, rosnąca w siłę Aglomeracja Opolska to 330 000 mieszkańców. Każdy z nich co rano rusza do swoich spraw. Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po tym obszarze jest koniecznością.

Zrównoważona mobilność to przede wszystkim ograniczanie liczby aut na rzecz rowerów i środków komunikacji zbiorowej. Ma pomóc zmniejszyć konsekwencje dla środowiska i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo oraz umożliwić przemieszczanie się wszystkim użytkownikom dróg. Aby sprawnie zaplanować proces rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej, tworzy się Plany zrównoważonej mobliności miejskiej (PZMM, z ang. SUMP, sustainable urban mobility plan) dla konkretnego miasta, aglomeracji lub metropolii. AO nie ma jeszcze swojego PZMM.

Projekt zaplanowano na rok, obejmuje on 4 etapy. Nasza Fundacja jest odpowiedzialna za konsultacje społeczne w zakresie zrównoważonej mobilności, zatem za etapy 2-4.

 1. Badania potrzeb i preferencji komunikacyjnych (spotkania i ankiety) – sierpień i wrzesień 2021;
 2. Spotkania konsultacyjne (wstępne) – celem tego etapu jest zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności i zwiększeniem wiedzy na temat mobilności wśród mieszkańców; wrzesień 2021;
 3. Spotkania konsultacyjne – zbieranie rekomendacji dotyczących priorytetów działań: co należy zrobić najpierw i w jaki sposób; listopad 2021;
 4. Spotkania konsultacyjne – opiniowanie dokumentu oraz wpływna środowisko wynikających z niego działań; kwiecień 2022.

Projekt realizuje firma TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE na zlecenie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, konsultacje społeczne prowadzi Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich.

Konsultacje Szyte na Miarę

Tak jak garnitur i płaszcz mogą być szyte na miarę, tak i formy konsultacji społecznych można dostosowywać do czasu, potrzeb i konkretnej sytuacji. A nawet trzeba! Mamy w tym spore doświadczenie, którym chcemy się podzielić w ramach projektu regionalnego dotowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Celem naszej inicjatywy było polepszenie jakości partycypacji w 3 małych gminach Dolnego Śląska. W pierwszej kolejności skierowaliśmy ją do urzędników i liderów społecznych z miejscowości liczących do 20 tys. mieszkańców. To oni bowiem, wykonując obowiązki samorządów gminnych, są organizatorami konsultacji społecznych, budżetów obywatelskich, autorami sondaży, referendów, aktywizują lokalną społeczność i ułatwiają (lub nie) obywatelom uczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących gminy. Od nich w głównej mierze zależy, jak wygląda dialog między władzami a mieszkańcami.

Dla przedstawicieli gmin oraz aktywistów społecznych, którzy zgłosili się do nas lub odpowiedzieli na nasze zaproszenie do współpracy, zorganizowaliśmy szkolenie eksperckie na temat konsultacji i partycypacji obywatelskiej. W gminach objętych projektem przeprowadziliśmy także diagnozę, w ramach której zostały wyłonione tematy warte poddania dyskusji publicznej, a następnie przeprowadziliśmy modelowe konsultacje społeczne.

Wsparliśmy cały proces, a także podpowiedzieliśmy, jak sprawić, by udział mieszkańców w rozmowach z samorządem na tematy dotyczące ich miejscowości był rzeczywisty.

Gminy, które wzięły udział w projekcie, dostały wsparcie ekspertów (merytoryczne, techniczne oraz promocyjne), dzięki czemu mogły zaproponować mieszkańcom wypracowany oraz wielokrotnie sprawdzony sposób prowadzenia konsultacji, który ułatwia współpracę. Ponadto pod koniec projektu otrzymały instrukcję na temat prowadzenia konsultacji społecznych w mniejszych gminach. Dodatkowo wrażenia, spostrzeżenia i uwagi uczestników spotkań konsultacyjnych zostały zebrane w krótkim materiale wideo, który będzie można wykorzystać w przyszłości dla promowania idei dialogu obywatelskiego i partycypacji społecznej. 

Naszymi partnerami w projekcie zostały Złotoryja, Chojnów i Środa Śląska. 
Aktualności dostępne na stronie www.facebook.com/konsultacjenamiare
Kontakt z koordynatorką projektu: Iwona Nowak – i.nowak@feps.pl​

Złotoryja

 

Pierwszą z gmin, która przystąpiła do projektu „Konsultacje społeczne szyte na miarę” jest licząca niespełna 16 tys. mieszkańców Złotoryja. Na spotkaniu online z p. Robertem Pawłowskim – Burmistrzem Miasta Złotoryja oraz p. Anną Ardelli – Naczelniczką Wydziału Spraw Społecznych w tamtejszym Urzędzie Miejskim, mieliśmy okazję posłuchać o planowanych spotkaniach z mieszkańcami i o tematach, jakimi żyje obecnie to miasto. Następnie odbyliśmy szereg spotkań na żywo z przedstawicielami Urzędu Miasta Złotoryja (Burmistrzem i Naczelniczką Wydziału Spraw Społecznych) oraz liderami lokalnych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Nasze RIO, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Złotoryi, Stowarzyszenie Hortus, TMZZ Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.

Ciekawym punktem wizyty był udział w spotkaniu prezentującym Strategię Rozwoju Miasta Złotoryja na lata 2021-2030.

Pod koniec września w Legnicy zorganizowaliśmy spotkanie z osobami, które będą pracowały nad przeprowadzeniem wybranych procesów konsultacyjnych w 3 gminach Dolnego Śląska: Złotoryi, Środzie Śląskiej i Chojnowie. Uwspólniliśmy pojęcia dotyczące partycypacji społecznej, porozmawialiśmy o tym, czym są konsultacje: o ich formach, o 7 zasadach konsultacji i drabinie partycypacji, o plusach i minusach konsultowania, a także dokładnie omówiliśmy kolejne etapy procesu konsultacyjnego.

W grudniu 2021 w Złotoryi pojawiły się ulotki zachęcające do udziału w naszych konsultacjach. Były one rozdawane z paczkami przygotowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Złotoryi.

Konsultacje odbyły się w dniach 14 lutego – 6 marca 2022 przebiegały pod hasłem: „Jakie Centrum? Opieka dla seniorów i zdrowie mieszkańców”

W ramach konsultacji zaplanowane zostały trzy spotkania otwarte z mieszkankami i mieszkańcami Złotoryi oraz jedno spotkanie warsztatowe dla Klubu seniora. Przygotowano również formularz konsultacyjny, który był dostępny on-line i w wersji papierowej przez cały czas trwania procesu.

Pierwszym spotkaniem z mieszkankami i mieszkańcami miasta była zaplanowana na 15 lutego 2022 debata on-line z udziałem ekspertów zdrowia publicznego, którzy odpowiadali na pytania dotyczące mającego powstać w Złotoryi Centrum opieki i zdrowia mieszkańców. Rozmawialiśmy też o formach pomocy dostępnej dla pacjentów w różnym wieku, z rozmaitymi dolegliwościami – nie tylko dla osób starszych. Poruszyliśmy m. in. kwestię nowych miejsc pracy dla lekarzy, fizjoterapeutów, kadry menadżerskiej czy personelu pomocniczego. 

Spotkanie zostało nagrane, więc wszyscy, którzy nie mogli w nim uczestniczyć, mogą w każdej chwili odtworzyć je na naszej stronie na Facebooku. W debacie wzięło udział ok. 40 obserwatorów, choć ze statystyk wiemy, że nagranie wyświetlono ponad 3000 razy! W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Złotoryi.

Kolejne spotkanie odbyło się 22 lutego 2022, ze względu na sytuację epidemiologiczną, ponownie odbyło się ono on-line. Rozpoczęliśmy od prezentacji Pani Iwony Pawlus, dyrektorki MOPS-u w Złotoryi. Dowiedzieliśmy się, jak kształtują się koszty usług opiekuńczych w regionie i jakie są prognozy na ten temat na najbliższe lata. 

Następnie dzięki prezentacji Pani Marty Kusiak, podinspektorki ds. komunikacji społecznej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi poznaliśmy propozycje możliwych komponentów i usług, które mogłyby znaleźć się w Centrum opieki dla seniorów i zdrowia mieszkańców

Po prezentacjach rozpoczęła się część warsztatowa, w której mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pytania oraz pomysły na rozwiązanie problemów starzejącego się społeczeństwa. Zainteresowanie tematem było spore, obserwowało nas ok. 30 osób, a relacja na naszym profilu na Facebooku dotarła do ponad 600 osób.

Ostatnie zaplanowane spotkanie otwarte odbyło się 24 lutego, tym razem na żywo w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Rozpoczęliśmy od prezentacji na temat kosztów związanych z opieką nad osobami starszymi. Pani Marta Kusiak z Urzędu Miasta mówiła też o wzrastającej liczbie seniorów w regionie oraz o ich potrzebach. Dowiedzieliśmy się także, z jakich elementów może składać się Centrum, tak by stało się miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców miasta. Po części teoretycznej, zasiedliśmy do pracy w grupach, by wypisać i przedyskutować wszystkie pomysły, którymi zechcieli podzielić się mieszkańcy. Okazało się, że niektóre pomysły powtarzały się we wszystkich grupach, ale pojawiły się też nowe, interesujące propozycje.

We wtorek, 1 marca 2022 w ramach „Konsultacji społecznych szytych na miarę” odbyło się spotkanie z Klubem Seniora Plus. Bardzo nas cieszy, że wzięło w nim udział 26 osób, ponieważ wiemy, że temat Centrum opieki dla seniorów i zdrowia mieszkańców jest szczególnie bliski osobom starszym. 
Po prezentacjach przygotowanych przez panie Martę Kusiak z Urzędu Miasta i Iwonę Pawlus, dyr. MOPS-u, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Następnie zasiedli do pracy warsztatowej, podczas której spisywano pomysły mieszkańców dotyczące konsultowanego Centrum. Grupom pomagały panie Monika Kaczmarek i Marta Kusiak. W spotkaniu uczestniczył też burmistrz Złotoryi, pan Robert Pawłowski. 

Ostatnim elementem spotkania była prezentacja efektów pracy obu grup i krótka dyskusja. 

Konsultacje w Złotoryi dotyczyły pomysłu powstania Centrum opieki dla seniorów i zdrowia mieszkańców. Między 14 lutego, a 6 marca odbyły się: 

 • debata on-line z udziałem ekspertów (47 uczestników), 
 • spotkanie on-line dla mieszkańców (27 uczestników), 
 • spotkanie warsztatowe dla mieszkańców (36 uczestników), 
 • spotkanie warsztatowe dla Klubu Seniora (26 uczestników). 

W czasie trwania konsultacji funkcjonowała też infolinia, ale nie cieszyła się ona zainteresowaniem. Mimo wszystko frekwencja była wysoka, co widać po liczbie osób, które wzięły udział w spotkaniach i wypełniły formularze.

Udało nam się zebrać 166 formularzy z opiniami. Aż 138 z nich dotarło do nas w wersji papierowej, a 28 drogą elektroniczną.
Cieszymy się, że temat konsultacji wzbudził takie zainteresowanie. Dziękujemy serdecznie mieszkankom i mieszkańcom Złotoryi, działaczkom stowarzyszeń, które pomogły nam zorganizować projekt, burmistrzowi Złotoryi, pracownikom Urzędu Miasta, MOPS-u, MOKSiR-u oraz wszystkim ekspertom, którzy towarzyszyli nam przez cały ten czas.

Środa Śląska

 

Środa Śląska to druga gmina z województwa dolnośląskiego, która przystąpiła do naszego projektu „Konsultacje społeczne szyte na miarę”. Po spotkaniu zapoznawczym w Środzie i diagnozie sytuacji w gminie pod kątem partycypacji obywatelskiej spotkaliśmy się na szkoleniu zorganizowanym we wrześniu w Legnicy.

Tematem konsultacji w Środzie Śląskiej jest plan zagospodarowania nowego placu zabaw w Brodnie.

Obecny plac zabaw znajduje się przy świetlicy. Sprzęt, który się na nim znajduje służy dzieciom od wielu lat, dlatego pojawił się pomysł, by odrestaurować obecne urządzenia, a także przenieść plac w inną lokalizację, w której dzieci będą mogły bezpiecznie się bawić. Nowy teren będzie większy i ogrodzony, zostaną też na nim posadzone rośliny i zainstalowane ławki. Przeniesienie placu zabaw bliżej centrum wsi ma sprawić, że stanie się on miejscem, w którym zarówno dzieci, jak i dorośli będą mogli odpocząć i miło spędzić czas w swoim towarzystwie. W ramach konsultacji zaplanowano dwa spotkania z mieszkankami i mieszkańcami Brodna, w tym jedno warsztatowe, z dziećmi.

W czwartek, 17 marca 2022 odbyło się w Brodnie spotkanie z najmłodszymi jego mieszkańcami. Spotkanie zorganizowano w ramach „Konsultacji społecznych szytych na miarę” pod hasłem: „Plac zabaw w Brodnie – bezpiecznie i wygodnie”.

W wydarzeniu wzięło udział 9 dzieci, które chętnie opowiedziały o swoim wymarzonym miejscu do zabawy, a następnie z zapałem przystąpiły do tworzenia makiety takiego miejsca. Pomysły były różne, czasem nieco zwariowane, ale na tym właśnie nam zależało – by dzieci uruchomiły swoją kreatywność.

Mimo tak różnorodnych pomysłów na wygląd nowego placu zabaw, dzieci były zgodne co do jednego. Wszystkim zależało na tym, by w okolicy pojawiło się więcej zieleni. 

Kolejne spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami Brodna odbyło się 7 kwietnia 2022. Omówiono na nim plan zagospodarowania nowego placu zabaw. W wydarzeniu uczestniczyło w sumie 11 osób. Obejrzeliśmy i omówiliśmy prace dzieci wykonane na marcowym spotkaniu. Przejrzeliśmy także projekty zabawek, które mogłyby stanąć w miejscu placu i podjęliśmy dyskusję na ich temat. Mieszkańcy bardzo precyzyjnie określili swoje potrzeby, dzięki czemu szybko zebraliśmy informacje na temat preferowanych domków, które miałyby stanąć na nowym terenie.
Po rozmowie udaliśmy się na miejsce, w którym powstanie plac zabaw. Teren został już ogrodzony i przygotowany pod zabudowę, znajdują się też na nim ławki. Mimo wietrznej pogody, ciężko było się rozstać, ponieważ rozmawialiśmy wciąż o nowych elementach wyposażenia, które mieszkańcy z czasem chcieliby postawić w tym miejscu.

Przedstawiamy Wam raport z konsultacji społecznych dotyczących nowego placu zabaw w Brodnie. Dowiecie się z niego, jak przebiegały konsultacje, kto wziął w nich udział oraz, jakie decyzje zostały podjęte na obu spotkaniach z mieszkankami i mieszkańcami. Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu oraz załączników, w których znajdziecie kreatywne kolaże stworzone przez dzieci, a także zdjęcia wybranych projektów.

Chojnów

Chojnów to trzeci partner naszego projektu przybliżającego ideę partycypacji obywatelskiej mieszkańcom małych gmin Dolnego Śląska. 

Gmina Chojnów leży w województwie dolnośląskim i tworzy ją 26 wsi skupionych w 23 sołectwach, zamieszkuje ją 9 tys. 393 mieszkańców. Ale Chojnów to także miasto (jedno z najmniejszych w województwie pod względem powierzchni, lecz gęsto zaludnione). I właśnie z przedstawicielami gminy miejskiej rozpoczęliśmy współpracę. W spotkaniu zorganizowanym we wrześniu 2021 w Legnicy wzięły udział osoby, które będą pracowały nad przeprowadzeniem wybranych procesów konsultacyjnych w 3 gminach Dolnego Śląska: Złotoryi, Środzie Śląskiej i Chojnowie. Uwspólniliśmy pojęcia dotyczące partycypacji społecznej, porozmawialiśmy o tym, czym są konsultacje: o ich formach, o 7 zasadach konsultacji i drabinie partycypacji, o plusach i minusach konsultowania, a także dokładnie omówiliśmy kolejne etapy procesu konsultacyjnego.

W listopadzie w Urzędzie Miejskim w Chojnowie odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego omówiono kilka ważnych kwestii dotyczących projektu. Przede wszystkim ustalony został temat konsultacji, formy promocji oraz harmonogram działań. Pod hasłem: „Kultura? Biorę udział!” konsultowana będzie oferta kulturalno-sportowa miasta. 

W dniach 17 stycznia – 17 lutego 2022 mieszkanki i mieszkańcy Chojnowa mogli wypełnić kwestionariusz konsultacyjny, dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i on-line. Zaplanowano również dwa spotkania z mieszkańcami (w tym jedno warsztatowe) oraz dwa spotkania z młodzieżą.

Pierwsze dwa spotkania w ramach projektu odbyły się z młodzieżą z klas siódmych i ósmych. Spotkaliśmy się 19 stycznia 2022 w Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie. W obu spotkaniach wzięło udział 30 osób. Okazało się, że młodzi ludzie świetnie orientują się w aktualnej ofercie miasta i nie mają oni problemu ze wskazaniem instytucji kulturalnych i sportowych; znają również cykliczne wydarzenia, które odbywają się w Chojnowie. Podczas pracy grupowej młodzież zastanawiała się, jak dobrze zna obiekty sportowe i kulturalne w swojej okolicy. Rozmawialiśmy też o tym, kto z nich i w jakim zakresie uczęszcza na zajęcia, które są oferowane w tych miejscach.

Po przerwie skupiliśmy się na pracy kreatywnej i pomysłach na nowe wydarzenia, warsztaty i zajęcia. Dzięki burzy mózgów powstały głównie plany imprez na świeżym powietrzu, ponieważ właśnie w takich miejscach młodzi ludzie najbardziej lubią spędzać czas.

Podczas pierwszego spotkania otwartego w Domu Schrama w Chojnowie zebrała się grupa 17 osób niezwykle zaangażowanych w sprawy miasta. Zastanawiano się nad atrakcyjnością obecnej oferty kulturalnej Chojnowa. Mieszkańcy rzeczywiście korzystają zarówno z infrastruktury miejskiej, jak i z zajęć, które odbywają się w poszczególnych ośrodkach. Pojawiło się też wiele nowych pomysłów na aktywności, które przyciągnęłyby młodzież oraz dorosłych. 

W kolejnym spotkaniu warsztatowym, które odbyło się on-line 27 stycznia wzięło udział 5 osób. Podczas warsztatu uczestnicy szukali sposobu na zwiększenie udziału mieszkanek i mieszkańców Chojnowa w wydarzeniach organizowanych przez miasto. Dyskutowano także nad promocją aktualnej oferty sportowo-kulturalnej oraz nad wzbogaceniem tej oferty, tak by lepiej odpowiadała na potrzeby mieszkańców. 

Konsultacje społeczne w Chojnowie trwały miesiąc (17 stycznia – 17 lutego 2022), obejmowały one dwa spotkania z mieszkańcami i dwa spotkania z młodzieżą. W trakcie całego procesu zebrano 28 formularzy elektronicznych i 15 papierowych. Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w projekt osobom i organizacjom, a przede wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Chojnowa. W dokumentach znajdziecie podsumowanie naszych spotkań z mieszkańcami, ich opinie na temat dotychczasowej oferty kulturalno-sportowej miasta oraz pomysły na nowe formy zajęć i wydarzenia

Cieszymy się, że tak wiele osób w różnym wieku zaangażowało się w konsultacje. Widać, że chojnowianom zależy na swoim mieście i na wzbogaceniu jego oferty kulturalno-sportowej.

Projekt „Konsultacje społeczne szyte na miarę” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Konsultacje społeczne we Wrocławiu

Konsultacje w naszym mieście realizujemy już od kilku lat. W listopadzie 2020 r. Miasto Wrocław przyznało nam środki na realizację ponad dwuletniego projektu pod nazwą „Wsparcie procesów konsultacji społecznych na terenie Gminy Wrocław w latach 2020-2022”.

 

W jego ramach każdego roku trwania projektu przeprowadzimy 20 procesów konsultacyjnych oraz po kilka spotkań konsultacyjnych. W czasie spotkań konsultacyjnych najczęściej omawia się kwestie związane z jednym zagadnieniem, np.: organizacja ruchu czy parkowanie na określonym podwórku. Procesy konsultacyjne z kolei dotyczyć mogą całego miasta lub wybranego obszaru, np. określonej dzielnicy.


Dobieramy różne formy konsultowania – chcemy, by były one adekwatne i atrakcyjne, uważamy też, że im więcej jest form, tym więcej jest możliwości udziału w konsultacjach. A na tym nam zależy. Staramy się docierać do jak największej liczby mieszkańców, by jak najwięcej osób wypowiedziało się na dany temat.


Ze względu na pandemię wykorzystujemy zdalne formy konsultacji (np.
​e-spotkanie czy e-formularz), w okresach mniej natężonej emisji wirusa organizujemy się w terenie, i wtedy można przyjść i porozmawiać w tzw. punktach konsultacyjnych.

​Po więcej informacji na temat każdego z procesów
odsyłamy na stronę Wrocław Rozmawia.

Konsultacje społeczne to forma partycypacji obywatelskiej; obok referendum, inicjatywy ludowej czy zgromadzenia ludowego – jedna z instytucji demokracji bezpośredniej. 

Każdemu obywatelowi daje szansę wpływu na zmiany. Zwykle konsultacje stanowią proces. W jego ramach obywatele i przedstawiciele władz szukają najlepszego dla wszystkich rozwiązania danego problemu lub diagnozują potrzeby w obszarze, w którym podejmowane będą decyzje publiczne. Zatem dają szansę na rozmowę między mieszkańcami a przedstawicielami władzy na temat proponowanego rozwiązania i pozwalają spojrzeć na określony problem z różnych perspektyw (władzy – ta zwykle związana jest z przepisami oraz finansami;  mieszkańców – wiążąca się z potrzebami użytkowników). Decyzje dotyczące zmian podejmowane są z uwzględnieniem wyrażonych opinii.

O naszych procesach konsultacyjnych, przeczytasz więcej
na stronie Konsultacje Społeczne.