admin

3 listopada 2023  r.  od jednego z mieszkańca Wrocławia  otrzymaliśmy wniosek o udzielenie informacji dotyczących organizacji drugiego etapu konsultacji na temat strefy czystego transportu. 

 

Poniżej udostępniamy odpowiedź, a pod spodem – oryginał zadanego pytania.

Treść odpowiedzi:

 

Szanowny Panie!

3 listopada 2023 r. otrzymaliśmy wniosek o udzielenie informacji dotyczących drugiego etapu konsultacji społecznych w sprawie ustanowienia strefy czystego transportu we Wrocławiu.

Poniżej znajduje się odpowiedź, którą dodatkowo umieścimy na naszej stronie internetowej: www.feps.pl.

1. Jaka jest podstawa prawna uchwalonego „Regulaminu Narady SCT”? (Sama treść regulaminu nie odwołuje się do żadnej podstawy prawnej umożliwiającej jego uchwalenie. Również uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIX/387/15 z dnia 22.12.2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Wrocławia oraz Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 6221/17 z dnia 26.01.2017r. nie wspominają o taki regulaminie i nie wskazują podmiotu uprawnionego do jego wydania.)

Odpowiedź: Nadrzędnym organizatorem konsultacji jest Urząd Miejski Wrocławia, który to jest właściwym adresatem tego pytania.

Zgodnie z naszą wiedzą nie jest konieczne istnienie podstawy prawnej regulaminu narady. Regulamin ten określa zasady, na podstawie których organizowana będzie jedna z dopuszczalnych form konsultacji. Narada obywatelska jest przyjętą w Polsce i na świecie formą deliberacji. Metodologia ta opiera się na określonych zasadach. Oznacza, to, że nie jest możliwe zorganizowanie właściwej narady obywatelskiej bez określenia jej zasad. W naszym przypadku zasady te zostały ujęte w formie regulaminu.

2. Kto konkretnie (proszę o wskazanie imienia i nazwiska oraz pełnionej przez tą/te osoby funkcji) sporządził w/w „Regulamin Narady SCT” jak również kto zatwierdził lub zaaprobował treść w/w 'Regulaminu” przed jego opublikowaniem? (Opublikowany „Regulamin Narady SCT” nie jest przez nikogo podpisany.

Odpowiedź: Nadrzędnym organizatorem konsultacji jest Urząd Miejski Wrocławia, który to jest właściwym adresatem tego pytania.

Zgodnie z naszą wiedzą regulamin jest pracą zbiorową przygotowaną zarówno przez pracowników i pracownice naszej Fundacji, jak i pracowników i pracownice Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Przygotowując regulamin analizowaliśmy zasady innych narad obywatelskich organizowanych w Polsce oraz konsultowaliśmy się z innymi specjalistami z zakresu partycypacji społecznej.

3. Jakie były podstawy ograniczenia mieszkańcom Wrocławia możliwości wzięcia udziału w konsultacjach i Naradzie, poprzez ograniczenie ich udziału jedynie do 12 osób, które maja być dodatkowo „wylosowane” z uwzględnieniem kryteriów takich jak: 1. płeć, 2. wiek, 3. miejsce zamieszkania, 4. priorytety w funkcjonowaniu miasta?

Odpowiedź: Na wstępnie należy zaznaczyć, że mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia nie są pozbawieni możliwości wzięcia udziału w konsultacjach. Konsultacje dotyczące Strefy Czystego Transportu składają się z 3 etapów – narada jest tylko jednym z nich. W pozostałych dwóch (pierwszy zrealizowany, trzeci planowany) udział w spotkaniach nie będzie ograniczony.
Podstawą takiego ujęcia sprawy jest przyjęta w Polsce i na świecie metodologia dotycząca narad obywatelskich. Jest ono oparte również na doświadczeniach naszych oraz innych organizacji, zajmujących się partycypacją społeczną. Liczba uczestników narady obywatelskiej z konieczności musi być skończona i w praktyce wynosi 15-25 osób.

Losowanie stanowi istotny element tej metody i ma na celu zapewnienie różnorodnego składu grupy, biorącej udział w tej formie konsultacji. Losowanie powoduje również, że wybór jest obiektywny – niezależny od preferencji organizatorów lub interesariuszy. Jest to zgodne z współczesnymi trendami w zakresie partycypacji społecznej. Istnieje bogata literatura naukowa omawiająca to zagadnienie. W bardziej przystępnej formie można się z tym zapoznać Magazynie Kontakt nr 50/2023, szczególnie w tekście “Ślepy los: między prowokacją a propozycją” którego autorem jest Kamil Lipiński.

Należy również pamiętać o tym, że konsultacje co do zasady są formą zbierania opinii. Decyzję w sprawie strefy czystego transportu podejmują ostatecznie radni miejscy.

4. Dlaczego (jakie były podstawy takiej decyzji i kto ją podjął – proszę o wskazanie imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji) spośród 12 mieszkańców Wrocławia, którzy dostąpią zaszczytu wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, aż 8 (3/4) maja stanowić mieszkańcy Osiedli, które ma objąć SCT, skoro według aktualnego projektu mieszkańcy tych Osiedli będą wyłączeni spod tego zakazu do 2030r., więc przez najbliższe 7 lat strefa będzie dla nich neutralna?

Odpowiedź: Tak jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 3., regulamin narady był przygotowywany przez zespół i nie ma możliwości wskazania osób odpowiedzialnych za konkretne zapisy.

Postulat uwzględnienia osób mieszkających na obszarze potencjalnie objętych strefą był głosem często pojawiającym się podczas 1. etapu konsultacji. W toku dyskusji uznano, że osoby mieszkające na terenie potencjalnego wprowadzenia STC są interesariuszami wymagającymi szczególnego uznania.

Ponadto warto pamiętać, że w naradzie wezmą udział także inne osoby i organizacje, niezwiązane z miejscem zamieszkania.

5. Co należy rozumieć pod pojęciem „priorytetów w funkcjonowaniu miasta”, które zostało użyte jako kryterium według którego ma zostać przeprowadzone losowanie oraz jaką przypisano mu wagę przy wynikach losowania, a także dlaczego nie zostało to opisane precyzyjnie w „Regulaminie Narady SCT”?

Odpowiedź: Kryteria te zostały precyzyjnie wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

Narada jest formą zasięgania opinii przedstawicieli i przedstawicielek niejednorodnych grup. Celem wprowadzenia tych priorytetów jest sprawienie, by dyskusji nie została zdominowana tylko przez jedną perspektywę.

6. Kto (proszę o wskazanie imienia, nazwiska i pełnionej funkcji) jest autorem postanowienia „Regulaminu Narady”, zakazującego utrwalania przebiegu narady w jakiejkolwiek formie? Kto zatwierdził lub zaaprobował treść tego postanowienia (jeżeli zatwierdzała lub aprobowała inna osoba niż autor tego postanowienia)?

Odpowiedź: Tak jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 3., regulamin narady był przygotowywany przez zespół i nie ma możliwości wskazania osób odpowiedzialnych za konkretne zapisy.

Narada jest formą dyskusji warsztatowej, podczas której powinna panować odpowiednia atmosfera pozwalająca na swobodną dyskusję. Cel wprowadzenia ww. ograniczenia jest dwojaki.
Po pierwsze, aby uczestnicy i uczestniczki nie czuli się skrępowani faktem, że są nagrywani (grupa jest różnorodna i jej członkowie zapewne będą mieli różne doświadczenie w uczestniczeniu w tego typu spotkaniach).
Po drugie, aby wypowiedzi osób, biorących udział w naradzie, nie mogły zostać wyrwane z kontekstu i wykorzystane przeciwko tym osobom.

Dobro dyskusji i dobro osób biorących w niej udział są w naszym przekonaniu ważniejsze, niż utrwalanie i publikowanie na bieżąco przebiegu obrad na zewnątrz..

Na spotkaniach narady mogą być obecni niezależni obserwatorzy – spełniający warunki określone w regulaminie. Ponadto zostanie sporządzona notatka z każdego spotkania, w której zawarty zostanie opis przebiegu dyskusji. Podobne rozwiązanie było stosowanego podczas organizowanego przez nas Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego.

Narada zostanie utrwalona poprzez notatki podsumowujące poszczególne dni, zapis ustaleń, a przede wszystkim raport, który będzie zawierał rekomendacje podjęte przez osoby uczestniczące w naradzie.

7. Czy Fundacja, jako organizacja społeczna o deklarowanym ogromnym doświadczeniu w prowadzeniu procesu konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla obywateli danej społeczności, w jakikolwiek sposób zwracała uwagę urzędnikom UM Wrocław, iż postanowienia „Regulaminu Narady SCT” w sposób oczywisty ograniczają mieszkańcom Wrocławia możliwość udziału w konsultacjach dotyczących tak istotnego dla nich zagadnienia? Jeżeli tak, to komu konkretnie (proszę o wskazanie imienia, nazwiska i pełnionej funkcji) przekazano w/w zastrzeżenia lub uwagi?

Odpowiedź: Nie, taka sytuacja nie miała miejsca.

Warto pamiętać, że narada obywatelska jest jedną z bardziej innowacyjnych metod zbierania opinii, która pozwala na przedyskutowanie złożonych i kontrowersyjnych spraw oraz poznanie perspektyw różnych osób. Jesteśmy przekonani, że narada dotycząca STC pozwoli jak najlepiej omówić tak ważną dla naszego miasta kwestię.

Jako organizacja, która posiada wieloletnie udokumentowanie doświadczenie w planowaniu i realizacji procesów partycypacyjnych w wielu gminach w Polsce nie uważamy, by narada obywatelska ograniczała mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia prawo do udziału w konsultacjach. Tak jak wspomniano w odpowiedzi na pytanie 3, obecnie organizowana narada obywatelska stanowi drugi z trzech etapów konsultacji.

W tym przypadku, ze względu na przyjętą metodologię, konieczny jest wybór ograniczonej liczby osób uczestniczących.

Analizując sposób konsultacji dotyczących wprowadzenia Strefy Czystego Transportu w innych miastach uważamy, że sposób w jaki sprawa ta jest poddawana publicznej dyskusji we Wrocławiu, jest lepszy niż to miało miejsce w innych przypadkach. Konsultacje we Wrocławiu zawierają różne formy pozwalające na powszechne wypowiadanie się, a także pogłębioną refleksję na temat tego zagadnienia.

8. Czy Fundacja, jako organizacja społeczna o deklarowanym ogromnym doświadczeniu w prowadzeniu procesu konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla obywateli danej społeczności, w jakikolwiek sposób zwracała uwagę urzędnikom UM Wrocław, iż postanowienie „Regulaminu Narady SCT” zakazujące utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu narad konsultacyjnych przy jednoczesnym tak drastycznym ograniczeniu możliwości uczestnictwa w nich dla mieszkańców Wrocławia, stanowi w istocie wypaczenie instytucji konsultacji społecznych? Jeżeli tak, to komu konkretnie (proszę o wskazanie imienia, nazwiska i pełnionej funkcji) przekazano w/w zastrzeżenia lub uwagi?

Odpowiedź: Nie, taka sytuacja nie miała miejsca.

Jako organizacja społeczna o udokumentowanym doświadczeniu w prowadzeniu konsultacji społecznych, nie uważamy, że regulamin narady był wypaczeniem idei konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne są z definicji metodą zbierania opinii, a nie – decydowania.

Tak jak wskazaliśmy powyżej, narada obywatelska (ang. citizens’ council) to narzędzie stosowane z powodzeniem w innych miastach w Polsce i poza jej granicami. Narady organizowane zgodnie z określonymi standardami, od który zależy ich powodzenie.
Warto wspomnieć tu przykłady narad organizowanych w Polsce, takich jak:
Debata poleska: https://ekolublin.pl/debata-poleska/
Narada obywatelska o kosztach energii: https://naradaoenergii.pl/
Narada obywatelska o edukacji: https://www.naradaobywatelska.pl/

Dodatkowo narada obywatelska pozwala na większy wpływ uczestników i uczestniczek na przebieg samej dyskusji poprzez chociażby wybór ekspertów. Takie rozwiązania nie są uwzględniane w innych metodach prowadzenia konsultacji społecznych.

W przypadku niejasności prosimy o kontakt.

Z poważaniem

Ewa Sowińska i Tadeusz Mincer
Zarząd Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich

Oryginał zadanego pytania:

 
Dzień dobry,

W związku z ogłoszeniem drugiego etapu konsultacji społecznych w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu we Wrocławiu, a w szczególności przyjętej formy tego drugiego etapu poprzez opublikowanie „Regulaminu Narady SCT”, ograniczającego w znaczny sposób mieszkańcom Wrocławia udział w tych konsultacjach oraz wprowadzającego zakaz nagrywania narady konsultacyjnej(!), w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych – wnoszę o udzielenie przez FEPS, jako podmiotu udzielającego wsparcia merytorycznego  UM Wrocław w procesie tychże konsultacji w ramach dofinansowania ze środków publicznych – następujących informacji, o ile Fundacja posiada wiedzę w tym zakresie (w formie wyjaśnień/odpowiedzi na zadane poniżej pytania, przesłanych na podany poniżej mój adres e-mail lub przesłanie skanów dokumentów o które wnoszę w przypadku ich istnienia):

1. Jaka jest podstawa prawna uchwalonego „Regulaminu Narady SCT”? (Sama treść regulaminu nie odwołuje się do żadnej podstawy prawnej umożliwiającej jego uchwalenie. Również uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIX/387/15 z dnia 22.12.2015r., w sprawie zasad i tryby przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Wrocławia oraz Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 6221/17 z dnia 26.01.2017r. nie wspominają o taki  regulaminie i nie wskazują podmiotu uprawnionego do jego wydania.)

2. Kto konkretnie (proszę o wskazanie imienia i nazwiska oraz pełnionej przez tą/te osoby funkcji) sporządził w/w „Regulamin Narady SCT” jak również kto zatwierdził lub zaaprobował treść w/w 'Regulaminu” przed jego opublikowaniem? (Opublikowany „Regulamin Narady SCT” nie jest przez nikogo podpisany.

3. Jakie były podstawy ograniczenia mieszkańcom Wrocławia możliwości wzięcia udziału w konsultacjach i Naradzie, poprzez ograniczenie ich udziału jedynie do 12 osób, które maja być dodatkowo „wylosowane” z uwzględnieniem kryteriów takich jak: 1. płeć, 2. wiek, 3. miejsce zamieszkania, 4. priorytety w funkcjonowaniu miasta?

4. Dlaczego (jakie były podstawy takiej decyzji i kto ją podjął – proszę o wskazanie imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji) spośród 12 mieszkańców Wrocławia, którzy dostąpią zaszczytu wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, aż 8 (3/4) maja stanowić mieszkańcy Osiedli, które ma objąć SCT, skoro według aktualnego projektu mieszkańcy tych Osiedli będą wyłączeni spod tego zakazu do 2030r., więc przez najbliższe 7 lat strefa będzie dla nich neutralna?

5. Co należy rozumieć pod pojęciem „priorytetów w funkcjonowaniu miasta”, które zostało użyte jako kryterium według którego ma zostać przeprowadzone losowanie oraz jaką przypisano mu wagę przy wynikach losowania, a także dlaczego nie zostało to opisane precyzyjnie w „Regulaminie Narady SCT”?

6. Kto (proszę o wskazanie imienia, nazwiska i pełnionej funkcji) jest autorem postanowienia „Regulaminu Narady”, zakazującego utrwalania przebiegu narady w jakiejkolwiek formie? Kto zatwierdził lub zaaprobował treść tego postanowienia (jeżeli zatwierdzała lub aprobowała inna osoba niż autor tego postanowienia)?

7. Czy Fundacja, jako organizacja społeczna o deklarowanym ogromnym doświadczeniu w prowadzeniu procesu konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla obywateli danej społeczności, w jakikolwiek sposób zwracała uwagę urzędnikom UM Wrocław, iż postanowienia „Regulaminu Narady SCT” w sposób oczywisty ograniczają mieszkańcom Wrocławia możliwość udziału w konsultacjach dotyczących tak istotnego dla nich zagadnienia? Jeżeli tak, to komu konkretnie (proszę o wskazanie imienia, nazwiska i pełnionej funkcji) przekazano w/w zastrzeżenia lub uwagi?

8. Czy Fundacja, jako organizacja społeczna o deklarowanym ogromnym doświadczeniu w prowadzeniu procesu konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla obywateli danej społeczności, w jakikolwiek sposób zwracała uwagę urzędnikom UM Wrocław, iż postanowienie „Regulaminu Narady SCT” zakazujące utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu narad konsultacyjnych przy jednoczesnym tak drastycznym ograniczeniu możliwości uczestnictwa w nich dla mieszkańców Wrocławia, stanowi w istocie wypaczenie instytucji konsultacji społecznych? Jeżeli tak, to komu konkretnie (proszę o wskazanie imienia, nazwiska i pełnionej funkcji) przekazano w/w zastrzeżenia lub uwagi?

Z góry dziękuję za odpowiedź!

Proszę o przesłanie odpowiedzi na w/w pytania w formie elektronicznej (korespondencja e-mail), na mój adres e-mail, tj.: [dane nadawcy utajone]

Na wypadek wątpliwości odnośnie weryfikacji tożsamości składającego wniosek podaję poniżej moje dane: [dane nadawcy utajone]

z poważaniem
[dane nadawcy utajone]

Ręce trzymające symboliczne dymki – symbol rozmowy. Grafika ilustracyjna

Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy? (Etap II)

Ręce trzymające symboliczne dymki – symbol rozmowy. Grafika ilustracyjna

Do 10 grudnia 2023 r. trwa drugi etap konsultacji społecznych pn. Jaka będzie strefa czystego transportu we Wrocławiu? Inicjuje je Biuro Zrównoważonej Mobilności UM. Zachęcamy do udziału w nich i do wyrażenia swojej opinii!

 

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje trwają do 10 grudnia. W tym czasie odbędzie się narada obywatelska, podzielona na trzy spotkania: 18 i 25 listopada oraz 2 grudnia 2023 r. (soboty). Narada ta przeznaczona jest dla osób, które zostaną wybrane do udziału drogą losowania, zgodnie z regulaminem na stronie konsultacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w naradzie zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego przybliżymy ideę samej narady i opowiemy o niej więcej. Odbędzie się ono w poniedziałek, 30 października, o godz. 17:30, w Odlocie. Strefie Partycypacji oraz on-line. Osoby, które chcą uczestniczyć w spotkaniu on-line, prosimy o zgłoszenie na adres: konsultacje[at]feps.pl.

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Akademia Partycypacji - cykl warsztatów

W grudniu rozpocznie swoją działalność ODLOT.Strefa Partycypacji. Będzie to miejsce prowadzenia rozmów oraz informowania o społecznej aktywności we Wrocławiu. 

Partycypacja to jednak nie tylko miejsce, ale przede wszystkim ludzie i ich umiejętności. Zapraszamy na cykl warsztatów mających na celu wzmocnienie kompetencji osób już zajmujących się partycypacją lub mających takie plany w przyszłości. 

W szczególności zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki  organizacji pozarządowych, osoby reprezentujące Centra Aktywności Lokalnej, a także radnych i radne osiedlowe. Wszystkie warsztaty odbędą się w ODLOCIE. Strefie partycypacji (ul. Piłsudskiego 34).

Zgłoszenia mailowo na adres: odlot@feps.pl (liczba miejsc ograniczona)

Miejsce: ODLOT.Strefa partycypacji (ul. Piłsudskiego 34, Wrocław)

Osoby o szczególnych potrzebach proszone są o kontakt na adres: odlot@feps.pl

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku!

WARSZTAT 1: Jak zaplanować konsultacje społeczne? | 5 grudnia 2022 godz. 17:30

Prowadzący: Krzysztof Ziental – Wydział Partycypacji Społecznej UMW, Tadeusz Mincer – Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

Podstawą konsultacji społecznych jest dobry plan. Zawiera on rzeczy ogólne takie jak tematyka rozmowy, ale również bardzo szczegółowe – takie jak kolor karteczek wykorzystywanych na spotkanie. O żadnym z tych elementów nie można zapomnieć. Podczas warsztatów chcemy się przyjrzeć kilku przykładom “zielonych” konsultacji z ostatniego czasu. Pokażemy jak zostały zaplanowane i jakie to miało konsekwencje. Uczestnicy i uczestnicy warsztatu będą mieli możliwość przenalizowania tych planów, a następnie wspólne zaproponowanie planu na kolejne konsultacje. Warsztat ma również na celu pokazanie formalno-prawnych uwarunkowań organizacji konsultacji społecznych we Wrocławiu.

WARSZTAT 2: Jak moderować spotkanie z mieszkańcami? | 9 grudnia 2022 godz. 17:30

Prowadzący: Piotr Antoniewicz – Akcja Demokracja

Szczególnym momentem każdych konsultacji jest spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami. Spotkania te mogą być sporym wyzwaniem. W grę wchodzą wtedy duże emocje i interesy lokalnych społeczności. Dobry moderator lub moderatorka powinien umieć zarządzać procesem rozmowy w taki sposób, by z jednej strony pozwolić osobom uczestniczącym na wyrażenie swoich opinii, a z drugiej – trzymać się struktury i określonego celu. Podczas warsztatu dowiemy się jak przygotować się do takiego spotkania oraz jak je efektywnie poprowadzić. Przeanalizowane zostaną typowe sytuacje kryzysowe oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

WARSZTAT 3: Jak tworzyć miejsca przyjazne partycypacji? | 15 grudnia 2022 godz. 17:00

Prowadząca: Maria Jagaciak – Fundacja Stocznia

Praktycy i praktyczki partycypacji nieustannie uczą się i wyszukują nowych sposobów angażowania lokalnych społeczności. Warunkiem takiego zaangażowania i przeprowadzenia dobrej rozmowy jest stworzenie przyjaznej przestrzeni. Podczas warsztatu zastanowimy się jak zaprojektować takie miejsce – nie tylko pod względem architektonicznym, ale również pod względem programu i potrzeb osób, które chcemy zaprosić. Warsztat będzie inspiracją i okazją do tego, jak urządzić  przestrzeń partycypacji dla lokalnej społeczności.

WARSZTAT 4: Jak rozwiązywać lokalne konflikty? | 22 grudnia 2022 godz. 17:30

Prowadząca: Dorota Whitten – Fundacja Dom Pokoju

Prowadzenie konstruktywnej rozmowy bywa niekiedy blokowane przez istniejące konflikty. Niektóre mogą być świeże – inne mogą mieć długą historię. Spraw takich nie należy zamiatać pod dywan, ale trzeba się z nimi zmierzyć. Warsztat ma być wprowadzeniem w podstawy metody zarządzania konfliktem. 

Zadanie publiczne PUNKT PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ – PILOTAŻ jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam fringilla sodales nibh, placerat blandit dolor cursus at. Sed dictum porta nulla, non tristique risus facilisis sed. Pellentesque turpis magna, aliquam sit amet pulvinar ac, finibus non diam. Suspendisse sit amet tortor blandit sem aliquam iaculis. Suspendisse felis ante, posuere eget lobortis id, mattis sit amet eros. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec quam lacus, tincidunt id augue nec, condimentum vehicula ex. Vivamus condimentum non dui vel pharetra. Suspendisse eleifend nisl eget ipsum rutrum, id dapibus libero aliquam. Pellentesque sodales, neque sed porttitor sollicitudin, dui est placerat velit, a ornare quam nulla id mauris. Maecenas est enim, ultricies sed tempor semper, egestas a odio. Cras nec rutrum ante, eu volutpat libero. Vivamus sit amet dui blandit, condimentum elit id, posuere purus.

Etiam aliquam lectus turpis, nec accumsan urna pharetra nec. Maecenas non ex massa. In tristique vehicula neque vel ultricies. Nulla euismod neque et purus convallis ullamcorper. Nam commodo, justo at consequat tincidunt, risus justo sollicitudin magna, nec posuere elit leo eget tortor. Vestibulum velit urna, tincidunt nec orci a, euismod elementum purus. Etiam metus eros, dignissim eget congue eget, tincidunt vel nulla. Quisque tristique sem eget condimentum congue. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae;

Morbi in turpis commodo, posuere ligula id, iaculis ipsum. Etiam in orci mollis, aliquet velit non, ultrices ex. Aenean rhoncus dignissim tincidunt. Aliquam erat volutpat. Integer tempus quis sapien et lobortis. Praesent pulvinar dolor ex, egestas iaculis nunc pretium quis. Donec diam massa, fringilla sit amet ante id, laoreet pulvinar orci. Sed eleifend fringilla turpis, quis rutrum orci accumsan ac. Duis mollis, justo ac ornare rutrum, felis orci faucibus metus, non posuere elit odio at nunc. Nulla vehicula suscipit ipsum, sit amet vehicula dui elementum eu. Sed interdum sollicitudin quam pulvinar aliquet. Pellentesque rhoncus maximus venenatis. Ut turpis leo, vestibulum id tempus vel, ultricies sed leo. Suspendisse turpis mauris, elementum sit amet risus ut, pharetra vestibulum nulla. Nulla sed mollis justo. Duis tempor dictum nulla eget tristique.

Morbi vitae dolor at felis facilisis dapibus. Morbi non tincidunt velit. Sed enim justo, efficitur a orci eu, viverra vestibulum nibh. Nulla dictum, ligula sit amet laoreet porttitor, ante leo accumsan est, et varius eros ligula et sapien. Praesent tempor id lacus lacinia dictum. In vitae cursus est, eu volutpat nulla. Praesent finibus nibh eget mi dapibus venenatis.

Donec imperdiet porttitor ipsum, vel placerat nisi. Ut ligula leo, pulvinar vel iaculis ac, volutpat at urna. Sed molestie arcu a lacus fringilla ultricies. Donec efficitur at lorem eu mollis. Proin ut purus elit. Suspendisse molestie lectus ante. Aenean pharetra cursus diam, cursus hendrerit nibh fermentum et.