Współpraca z uczelniami wyższymi

Raport Active Migrants - zobacz wyniki naszych badań!

Publikujemy raport z badań prowadzonych w ramach projektu Active Migrants!

 
Wraz z premierą raportu na Forum Praktyków Partycypacji, dzielimy się nim tutaj. Raport zawiera opis i wnioski badań, które od zeszłego roku prowadził zespół Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich.
 
Autorką raportu jest Anna Cwynar.
 
We wstępie czytamy:
 
Przy obecnym znacznym wzroście liczby mieszkańców i mieszkanek z doświadczeniem migranckim i uchodźczym wydaje się, że operatorzy programów partycypacyjnych będą dążyć do dalszego zwiększania dostępności tych narzędzi dla osób pochodzących z innych kultur i posługujących się na co dzień innymi językami. Mam nadzieję, że raport ten, tak jak i inne działania w ramach projektu Aktywni migranci i migrantki, będzie przydatnym źródłem informacji, mówiącym o tym, jak procesy partycypacyjne angażują migrantów i migrantki obecnie oraz na co zwrócić uwagę, pragnąc zwiększyć udział tej grupy mieszkańców i mieszkanek miast w przyszłości.
 
 

Życzymy owocnej lektury!

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

IV Zlot Młodych Badaczy Kultury

IV Zlot Młodych Badaczy Kultury, odbył się w dniach 17-18 marca 2016 r. we Wrocławiu. Tematem przewodnim była Jaka jakość? Igranie (z) jakości(ą) we współczesnej humanistyce.

Przedmiotem rozważań jest kwestia jakości, która jest współcześnie bodaj najmniej oczywistym, a zarazem najbardziej przemożnie kształtującym ludzkie życie czynnikiem. Przykładowe zagadnienia wystąpień dotyczyć mogą: jakości jako jednego z naczelnych pojęć kognitywnych; jakości uprawianej nauki; oceny czy samooceny badaczy; możliwości porozumienia pomiędzy przedstawicielami poszczególnych dziedzin (np. postępująca specjalizacja a transdyscyplinarność, zainteresowanie humanistów neuronauką); jakości badań jakościowych (docieranie do wiedzy innej od tej, którą uzyskuje się przy pomocy badań ilościowych, a może zaledwie odmienna konwencja opisu?); modelu instytucjonalnie uprawianej nauki, czego dowodzą coraz częstsze spory na linii ministerstwo-pracownicy uniwersyteccy, jak i te wśród samych naukowców (inicjatywy, np. Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej; cykle dyskusyjne, polemiki, wywiady, eseje); jakości jako przedmiotu badań filozofów, socjologów czy chociażby historyków sztuki.

Miejsce obrad: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności (nowy budynek ASP we Wrocławiu), ul. Traugutta 21, Sala Audytoryjna, IV piętro  ̶  sala 410.

Konferencja Małżeństwo i rodzina w ujęciu antropologii kulturowej

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Małżeństwo i rodzina w ujęciu antropologii kulturowej. Perspektywa empiryczna. Wydarzenie odbędzie się 4 marca 2016 roku we Wrocławiu.

Problematyką wydarzenia jest życie rodzinne i związane z nim wiele nowych kwestii w dyskursie. Globalizacja, postępująca indywidualizacja i konsumpcjonizm doprowadziły do pluralizmu we wszystkich sferach życia. Aspekt małżeństwa i rodziny jest szczególnie interesujący w tych zmianach, bowiem najbardziej widoczny poprzez pryzmat poprzedniego – tradycyjnego porządku społecznego, określonego w przeszłości podziału ról i funkcji, jakie pełniła rodzina.
Zwłaszcza w ostatnich trzech dekadach widoczne jest, że przyjęło się w Polsce i ulega tendencji wzrostowej wiele alternatywnych form związków intymnych takich jak konkubinat, rodzice samotnie wychowujący dzieci, związki homoseksualne czy trwałe pozostawanie singlem bądź pojawienie się tak zwanej mody na bezdzietność. Ówczesne przeobrażenia modelu rodziny wskazują na nowe style życia Polaków. Rodzina w sensie kulturowym przestała być instytucją naturalną i konieczną, jej założenie oraz posiadanie dzieci to już nie naturalny bieg rzeczy, a kwestia wyboru.
Jest to interesujący temat badań nie tylko dla antropologów, ale także dla innych badaczy nauk społecznych, socjologów, psychologów, demografów czy politologów. Zachęcamy zatem do interdyscyplinarnego spojrzenia na zmiany społeczno-kulturowe, które określają nowy typ społeczeństw i wpływają na reorganizację ich funkcjonowania. Nauka o człowieku, tym co go określa i wpływa na jego pojmowanie świata nie może przejść obok tych zagadnień obojętnie.
Fundacja jest współorganizatorem wydarzenia.

Współcześni młodzi Polacy na Wileńszczyźnie

Projekt dotyczy wspierania rozwoju studiów Polonistycznych na Uniwersytecie Wileńskim poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Centrum Polonistycznego na w/w Uniwersytecie oraz aktywizację studentów pochodzących ze środowisk polskich na rzecz promocji kultury oraz historii Polski na Litwie. Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego – młodych multiplikatorów, ambasadorów języka i kultury Polskiej na Litwie poprzez zwiększenie zaangażowania studentów studiów polskich na rzecz promocji Polski. Projekt angażuje co najmniej 500 beneficjentów (studentów oraz młodzież z Polskich szkół z rejonu Wileńskiego), która weźmie aktywny udział w budowaniu wizerunku Polski na Litwie. Projekt jest finansowany ze środków Senatu RP.

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Kancelarii Senatu, możemy rozpocząć projekt skierowany do młodych Polaków, mieszkających w rejonie wileńskim na Litwie. W ramach projektu zaprosimy na wykłady dotyczące współczesnej Polski, jej najnowszej historii i kultury, studentów Uniwersytetu Wileńskiego. Odbędą się także szkolenia z zakresu metod aktywnych i aktywizujących, kontruowania scenariuszy zajęć, skierowane do studentów i uczniów polskich szkół na Wileńszczyźnie.
Uczestnicy jesienią br. odwiedzą także Wrocław – Europejską Stolicę Kultury, gdzie nakręcą filmiki o mieście, ludziach, o współczesnej Polsce. Pokaz filmików w szkołach polskich, prowadzenie zajęć według przygotowanych scenariuszy lekcji oraz wycieczka po Wilnie, śladami polskiej kultury i literatury to program projektu na październik i listopad. Obserwujcie naszą stonę i naszego Facebooka!

 

Wilno kręci Wrocław!
Zapraszamy do obejrzenia filmików o Wrocławiu, jego mieszkańcach, architekturze, ciekawych miejscach, zrealizowanych przez uczestników projektu „Współcześni młodzi Polacy na Wileńszczyźnie. W ramach warsztatów fllmowych z Michałem Klimkiem Downarowiczem, powstało 5 krótkich etiud według pomysłu i realizacji młodych ludzi z rejonu wileńskiego.

III Zlot Młodych Badaczy Kultury

Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze zaprasza na konferencję III Zlot Młodych Badaczy Kultury.

Konferencja stanowi trzecią edycję z cyklu corocznego Zlotu Młodych Kulturoznawców, który został przemianowany na Zlot Młodych Badaczy Kultury. Chcemy przez to podkreślić, że nasze zaproszenie dotyczy przede wszystkim wspólnego przedmiotu badań, nie zaś konkretnej metody czy dziedziny nauki.

Tematem edycji był „Czas w badaniach nad kulturą”. Różnorodne kultury wytworzyły całkiem odmienne pojmowania czasu, jego przeżywania i waloryzowania. Uważa się nawet, że charakterystyczna dla danej obszaru kulturowego wizja czasu jest jej najbardziej znamiennym atrybutem czy wręcz, jak u amerykańskiego antropologa Edwarda Halla, zasadą organizującą, „głęboką strukturą”. W zasadzie nic nie odbywa się poza jakąś ramą czasową, zaś każde społeczeństwo posiada własne konstrukcje czasowe z unikalnymi wzorami.

Refleksja nad czasem dotyczy także symboli, wartości, reguł i światopoglądów z nim związanych. Są one skodyfikowane i zakorzenione głęboko w kulturze, przez co zyskują wartość intersubiektywną i normatywną, nadając poszczególnym społeczeństwom wyraźne „profile czasowe”. Ich różnorodność wskazuje na fakt, iż czas jest nie tyle kategorią fizyczną co raczej kulturową i historycznie zrelatywizowaną.

Do wspólnych rozważań nad problematyką czasu w badaniach nad kulturą zapraszamy kulturoznawców, historyków i historyków sztuki, etnologów, archeologów, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych zainteresowanych refleksją naukową na temat czasu. Proponowane zagadnienia są zawarte w poniższej liście, która jednak nie wyczerpuje ogromu pracy stojącej przed badaczami czasu. Należy więc traktować ją jako wskazówkę, nie zaś formalnie wiążący wykaz.

Dzięki współpracy z Katedrą Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w trakcie konferencji odbędzie się wernisaż studentów kierunku. Mediacja Sztuki to nowatorski kierunek kształcenia artystów – praktyków i teoretyków – krytyków, kuratorów sztuki, którzy zainteresowani są podejmowaniem dialogu w obszarze współczesnej sztuki i humanistyki. Zainicjowana współpraca ma na celu integrację środowiska artystycznego z badaczami kultury. Żywimy przekonanie, że III Zlot Młodych Badaczy Kultury stanie się przyczynkiem do podejmowania artystyczno-naukowych działań w przyszłości.
Termin konferencji: 20-21 marca 2015 r.

Miejsce konferencji: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności (nowy budynek ASP we Wrocławiu), ul. Traugutta 21, Sala Audytoryjna, IV piętro – sala 410.
Pozostali organizatorzy:
Katedra Etnologii i Antropologii KulturowejInstytut KulturoznawstwaInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Patronat:
Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

2. Zlot Młodych Kulturoznawców

Serdecznie zapraszamy na konferencję 2. Zlot Młodych Kulturoznawców która odbędzie się we Wrocławiu 16-17 maja 2014

Problematyka teoretyczna i metodologiczna stała w centrum zainteresowań kulturoznawstwa od początku jego istnienia. Dziś, gdy liczba instytutów i katedr kulturoznawstwa w Polsce ciągle rośnie, należy wątpić, czy opracowanie wspólnej teorii lub metody badawczej jest w ogóle możliwe. Być może jednak sytuację tę należy postrzegać jako zaletę a nawet szansę dla dyscypliny, której celem jest badanie tak bogatej i różnorodnej sfery ludzkiego universum, jaką jest kultura, idąc za słowami G. Vica (jednego z pre-kulturoznawców), że „doktryny powinny zgadzać się z przedmiotami, o których traktują”. Mając na uwadze rodowód kulturoznawstwa, jak również jego obecną sytuację, chcielibyśmy zadać pytanie o metodę w badaniu kultury. Czynimy to w przeświadczeniu, że metoda właśnie, obok teorii, jest tym, co stanowi w większym lub mniejszym stopniu przedmiot zainteresowania wszystkich kulturoznawców. „Metodyczne” badanie kultury nie jest wszakże domeną jedynie tych ostatnich, w związku z czym pragniemy zaprosić także tych, którzy zapytani o swoją naukową tożsamość odpowiadają inaczej: antropologów, etnologów, historyków kultury, sztuki, muzyki czy literatury, filmoznawców, medioznawców.

Czy istnieje szansa na opracowanie spójnego paradygmatu, możliwego do przyjęcia przez większość badaczy? Czy w ogóle należy do tego dążyć? Czy metoda w ogóle jest potrzebna? Czy nie jest spuścizną przyrodoznawczego scjentyzmu? Być może myślenie metodyczne należy odrzucić? Jeśli tak – na rzecz czego: ontologii? etyki? intuicji? Interesuje nas również historyczny i praktyczny wymiar metodologii, metod i metodyk kulturoznawczych. Jak dzisiejsze pojmowanie tych kategorii ma się do przeszłości? Jaka jest (była) rola postmodernizmu, neokantyzmu, (oraz heglizmu wcześniej), czy strukturalizmu, też różnych hermeneutyki, „zwrotów” fenomenologii, (począwszy od formalizmu, językowego, a na „biologicznym” kończąc) w badaniach kulturoznawczych? W jaki sposób praktyki badawcze wpływają na wyniki badań? Co stanowi kryterium oceny danej metody? Przydatność czy teoretyczna spójność? A może wartość zwracanych przez nią wyników? Czy, kiedy i w jakim stopniu etyka powinna ograniczać metodę?

ZLOT w założeniu ma być wydarzeniem tyleż naukowym, co integrującym środowisko polskich młodych kulturoznawców. Ma być forum wymiany myśli, jak również miejscem, w którym przedstawiciele różnych ośrodków, szkół a nawet dyscyplin (związanych z kulturoznawstwem) mogą podzielić się swymi doświadczeniami dotyczącymi pracy badawczej, a także ogólnie rozumianym funkcjonowaniu w świecie akademickiej humanistyki. Dlatego pragniemy by ZLOT stał się ideą ogólnopolską, w taki sposób, by zachowanie ciągłości nie prowadziło do popadnięcia w rutynę. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych do dyskusji nad organizacją kolejnych edycji w Waszych ośrodkach akademickich. Dyskusja ta odbędzie się na koniec pierwszego dnia obrad.

Think Tank Generator - edycja polsko-niemiecka

Wśród polskich studentów nauk społecznych Think Tanki czyli ośrodki badawcze cieszą się dużą popularnością zarówno jako źródło pozyskiwania materiałów do wszelkiego rodzaju prac przygotowywanych na studia, ale także jako potencjalne przyszłe miejsce pracy.

Nieliczni studenci rozumieją i opanowali sztukę pisania tekstów na potrzeby Think Tanków, ponieważ w czasie studiów rzadko mówi się o metodologii pisania tekstów naukowych, a zdecydowanie nie przekazuje się technik analitycznego pisania tekstów.

Celem projektu jest pozyskanie zainteresowania polskich i niemieckich studentów do pisania tekstów pod kątem Think Tanków. We współpracy z uznanymi Think Tankami studenci mają pracować nad zadanymi tekstami, wspólnie je przygotowywać. W kolejnym kroku powstałe teksty będą omawiane z uznanymi specjalistami z danej dziedziny współpracujących z ośrodkami badawczymi.

Do projektu zostali zaproszeni studenci z Polski i Niemiec, którzy są zainteresowani pracą nad tekstami na potrzeby ośrodków badawczych. Uczestnicy projektu zostaną wprowadzeni w metodologię zbierania materiałów i opracowywania tekstów na potrzeby Think Tanków. Szkolenie będzie także obejmowało przybliżenie określonych obszarów tematycznych oraz zwrócenie uwagi na interesujące kwestie w danym obszarze w zależności od grupy docelowej i przeznaczenia danego tekstu.

Partnerami projektu są Stowarzyszenie Weiterdenken z Drezna oraz Przedstawicielstwo Fundacji Boella w Warszawie.
Projekt jest wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Nasze pierwsze szkolenie odbyło się w dn. 7- 9.04.2011. Zawierało ogólne wprowadzenie w pracę Think Tanków, znaczenie doradztwa politycznego i zasady pisania dla Think Tanków.

Think Tank Generator - edycja na Białorusi

W listopadzie zakończyła się białoruska odsłona projektu Think Tank Generator. Głównym celem projektu było zapoznanie młodych dziennikarzy, studentów, absolwentów studiów i młodych naukowców ze standardami pracy w eksperckich ośrodkach badawczych – Think Tankach. Uczestnicy projektu poznali metody pracy ośrodków badawczych, cele i metody ich działania oraz zakres oddziaływania.

29 – 30 września odbyło się w Mińsku pierwsze seminarium. Jego celem było zintegrowanie grupy oraz wprowadzenie do tematyki think tanków. Uczestnicy spotkali się również z przedstawicielami organizacji związanych z rozwojem edukacji:  Instytutem Germanistyki Uniwersytetu w Mińsku, redakcją internetowego pisma „Novaja Europa” http://n-europe.eu/, redakcją pisma internetowego „34 mag” http://34mag.net/ oraz z przedstawicielami organizacji „Association for life-long-learning education” http://adukatar.net/.

Pomiędzy 15 a 21 października grupa gościła w Warszawie, gdzie uczestnicy projektu wzięli udział w licznych warsztatach i wizytach studyjnych w najbardziej dynamicznie działających think tankach: Instytucie Obywatelskim, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, European Council on Foreign Relations, demos Europa, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych czy Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

Projekt zakończył się 24 listopada konferencją zorganizowaną w Mińsku. Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali przygotowane przez siebie teksty eksperckie (tzw. policy papers), a także dyskutowali nad możliwością rozwoju ośrodków badawczych w swoim kraju. Liczymy, że nasz projekt przyczynił się do profesjonalizacji tego typu instytucji oraz do aktywizacji młodzieży na Białorusi.

Study Tours to Poland 2012

Od 16 do 27 kwietnia gościliśmy uczestników projektu Study Tours to Poland. Do Wrocławia przyjechało 6 osób z Ukrainy oraz po 2 z Rosji i Białorusi.

W programie znalazły się wizyty na uczelniach, jednostkach administracyjnych, organizacjach pozarządowych, prywatnych firmach i instytucjach kultury.

Planowane były również spotkania ze studentami i liderami lokalnych środowisk.

Dzięki tym spotkaniom uczestnicy projektu mogli lepiej poznać realia i doświadczenia współczesnej Polski.

Projekt jest finansowany przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności, jego operatorem są Fundacja Borussia z Olsztyna oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Konferencja “The war which has changed Poland”

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich, Centrum Stosunków Międzynarodowych Fundacja Heinricha Boella, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fundacja im. Stefana Batorego zaprosiły na konferencję „Wojna, która zmieniła Polskę. Zaangażowanie Polski i Niemiec w Afganistanie”.

W konferencji wzięli udział m.in .: prof. Klaus Bachman, prof. Mirosław Wyrzykowski, prof. Monika Płatek, Janusz Onyszkiewicz, prof. Jackson Janes, dr Adam Bodnar, dr Ulrike Guerot, dr Andrew Michta, Ben Wizner, Ewa Don-Siemion, Małgorzata Imielińska, Falk Tettweiler.

Konferencja odbyła się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego (ul. Sapieżyńska 10, Warszawa), 8 listopada 2011 w godzinach 11.00 – 19.30.

Projekt był wspierany ze środków Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej oraz ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

Patronat medialny: Kultura Liberalna