Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia

Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miasta pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM), pod hasłem Ruch Miasta. Prace rozpoczęły się w kwietniu 2018 r. i potrwają do końca listopada 2018 r. W wyniku działań powstanie dokument realizujący przyjętą w 2013 r. Wrocławską Politykę Mobilności.
Plan mobilności określi działania mające poprawić jakość przemieszczania się po mieście, a co za tym idzie, poprawę jakości życia mieszkańców.

PZMM dotyczy wszystkich sposobów poruszania się po mieście i, zgodnie z wytycznymi unijnymi, powstaje w procesie partycypacji społecznej. Do uczestnictwa w pracach na dokumentem zostali od początku zaproszeni mieszkańcy oraz interesariusze, czyli grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych środowisk z Wrocławia.

Prowadzone przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich konsultacje społeczne w ramach projektu potrwają do końca listopada i składają się z trzech etapów.

I etap konsultacji – Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia?
Na pierwszym etapie konsultacji mieszkańcy dowiadują się czym jest PZMM i jakie korzyści wynikają z jego opracowania i wdrożenia. Wrocławianie będą mieli możliwość podzielić się oczekiwaniami względem dokumentu oraz określić swoje potrzeby a także wskazać bariery związane z poruszaniem się po mieście. Zebrane opinie oraz prowadzone jednocześnie badania społeczne posłużą jako punkt wyjścia do opracowania diagnozy, a następnie głównych wytycznych do Planu Mobilności.

II etap konsultacji – Dyskusja o wytycznych
Celem drugiego etapu konsultacji jest przedyskutowanie kwestii kluczowych, czyli jakie działania będą najbardziej efektywne, by miasto było przyjazne dla wszystkich grup społecznych i użytkowników przestrzeni miejskiej. Interesariusze oraz mieszkańcy będą wypracowywać na warsztatach rozwiązania, które warto wdrożyć, by poprawić funkcjonalność systemu transportowego oraz zapewnić mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości przestrzeni publicznej.

III etap konsultacji – Prezentacja dokumentu
Na trzecim etapie konsultacji zostanie zaprezentowany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia. Dokument zostanie poddany ocenie mieszkańców, którzy będą mogli złożyć uwagi do całości opracowania

ZAKRES KONSULTACJI

  • Potrzeby mieszkańców dotyczące zrównoważonej mobilności.
  • Obawy mieszkańców dotyczące zrównoważonej mobilności.
  • Ogólna wizja i wytyczne do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia.
  • Ostateczny kształt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia.


STAN AKTUALNY PRZEDMIOTU KONSULTACJI
Aktualnie obowiązującym dokumentem jest Wrocławska Polityka Mobilności (WPM) przyjęta przez Radę Miejską w roku 2013. Opracowywany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia ma być dokumentem uszczegóławiającym. Do tej pory nie były prowadzone konsultacje w tym zakresie.

CEL KONSULTACJI

Celem pierwszego etapu konsultacji jest poinformowanie mieszkańców o założeniach PZMM oraz zebranie potrzeb i oczekiwań względem planu. Dzięki zebranych opiniom, a także realizowanym badaniom społecznym oraz diagnozie stanu aktualnego, powstaną założenia do Planu. Celem drugiego etapu konsultacji jest przedyskutowanie wytycznych do PZMM. Wspólnie z interesariuszami chcemy zweryfikować, czy przyjęte założenia zgodne są z ich oczekiwaniami. Celem trzeciego etapu konsultacji jest prezentacja gotowego PZMM oraz zebranie opinii, uwag i propozycji do dokumentu.

EFEKT KONSULTACJI
Efektami konsultacji będą raporty z każdego z trzech etapów konsultacji oraz ostateczny dokument.