2014

Projekty realizowane w 2014 roku.

Letnia Szkoła Młodzieżowych Animatorów Środowisk Polskich Za Granicą

Mamy przyjemności poinformować, że od 11 do 18 sierpnia gościmy we Wrocławiu młodzież reprezentującą środowiska polonijne.  W ramach współpracy międzynarodowej nawiązaliśmy kontakt ze szkołami średnimi w Bezdanach, im. Juliusza Słowackiego oraz im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu. Instytucje te skupiają wokół siebie młodzież polską, na co dzień uczącą się języka polskiego, kultury, historii Polski w swojej szkole. Projekt jest kontynuacją współpracy w tym zakresie podjętej w zeszłym roku ze szkołą w Bezdanach. Dzięki tej współpracy, zachęcono szkołę polską z Podbrzezia do uczestnictwa w tegorocznym projekcie.

Zadanie polega na zorganizowaniu pobytu o charakterze edukacyjnym młodzieży Polonijnej, które ma wzmocnić ich kompetencje osobiste, liderskie oraz obywatelskie, jednocześnie zwiększając ich możliwości realizacji projektów lokalnych, inicjatyw młodzieżowych, projektów międzynarodowych. Uczestnicy będą uczyć się nie tylko pracy na rzecz lokalnej społeczności, w której mieszkają, ale także nauczą się odpowiadać na potrzeby swoich społeczności.

Szkoła letnia będzie prowadzona metodami edukacji pozaformalnej przez doświadczonych trenerek, które ukończyły szkoły trenerskie i od lat pracują z młodzieżą metodami uczenia się przez doświadczenie. Sam program spotkania będzie podzielony na dni tematyczne, każdego dnia uczestnicy i uczestniczki będą rozwijać inny aspekt swoich kompetencji.

Celem projektu jest odpowiedź na potrzeby młodzieży polonijnej, wyposażenie ich w kompetencje liderskie, zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy, zachęcenie do budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez lokalne działania. Chcemy by uczestnicy nauczyli się pracować metodą projektową oraz potrafili rozpoznawać potrzeby swojej społeczności, tak by mogli w przyszłości realizować własne inicjatywy lokalne i międzynarodowe. Efektem wizyty będzie samodzielne przeprowadzenie takiej inicjatywy we współpracy z młodzieżą z Wrocławia.

W programie wizyty znajdują się:

  • warsztaty dotyczące kompetencji liderskich i obywatelskich
  • wizyta w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej
  • wspólne działania razem Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie Trampolina
  • zwiedzanie wrocławskich instytucji kulturalnych i społecznych
  • wycieczka na do Karpacza i na Śnieżkę


Partnerem projektu są:

Bezdańska Szkoła Średnia im. Juliusza Słowackiego
oraz
Szkoła Średnia im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Zlot Młodych Kulturoznawców

Serdecznie zapraszamy na konferencję 2. Zlot Młodych Kulturoznawców która odbędzie się we Wrocławiu 16-17 maja 2014

Problematyka teoretyczna i metodologiczna stała w centrum zainteresowań kulturoznawstwa od początku jego istnienia. Dziś, gdy liczba instytutów i katedr kulturoznawstwa w Polsce ciągle rośnie, należy wątpić, czy opracowanie wspólnej teorii lub metody badawczej jest w ogóle możliwe. Być może jednak sytuację tę należy postrzegać jako zaletę a nawet szansę dla dyscypliny, której celem jest badanie tak bogatej i różnorodnej sfery ludzkiego universum, jaką jest kultura, idąc za słowami G. Vica (jednego z pre-kulturoznawców), że „doktryny powinny zgadzać się z przedmiotami, o których traktują”. Mając na uwadze rodowód kulturoznawstwa, jak również jego obecną sytuację, chcielibyśmy zadać pytanie o metodę w badaniu kultury. Czynimy to w przeświadczeniu, że metoda właśnie, obok teorii, jest tym, co stanowi w większym lub mniejszym stopniu przedmiot zainteresowania wszystkich kulturoznawców. „Metodyczne” badanie kultury nie jest wszakże domeną jedynie tych ostatnich, w związku z czym pragniemy zaprosić także tych, którzy zapytani o swoją naukową tożsamość odpowiadają inaczej: antropologów, etnologów, historyków kultury, sztuki, muzyki czy literatury, filmoznawców, medioznawców.

Czy istnieje szansa na opracowanie spójnego paradygmatu, możliwego do przyjęcia przez większość badaczy? Czy w ogóle należy do tego dążyć? Czy metoda w ogóle jest potrzebna? Czy nie jest spuścizną przyrodoznawczego scjentyzmu? Być może myślenie metodyczne należy odrzucić? Jeśli tak – na rzecz czego: ontologii? etyki? intuicji? Interesuje nas również historyczny i praktyczny wymiar metodologii, metod i metodyk kulturoznawczych. Jak dzisiejsze pojmowanie tych kategorii ma się do przeszłości? Jaka jest (była) rola postmodernizmu, neokantyzmu, (oraz heglizmu wcześniej), czy strukturalizmu, też różnych hermeneutyki, „zwrotów” fenomenologii, (począwszy od formalizmu, językowego, a na „biologicznym” kończąc) w badaniach kulturoznawczych? W jaki sposób praktyki badawcze wpływają na wyniki badań? Co stanowi kryterium oceny danej metody? Przydatność czy teoretyczna spójność? A może wartość zwracanych przez nią wyników? Czy, kiedy i w jakim stopniu etyka powinna ograniczać metodę?

ZLOT w założeniu ma być wydarzeniem tyleż naukowym, co integrującym środowisko polskich młodych kulturoznawców. Ma być forum wymiany myśli, jak również miejscem, w którym przedstawiciele różnych ośrodków, szkół a nawet dyscyplin (związanych z kulturoznawstwem) mogą podzielić się swymi doświadczeniami dotyczącymi pracy badawczej, a także ogólnie rozumianym funkcjonowaniu w świecie akademickiej humanistyki. Dlatego pragniemy by ZLOT stał się ideą ogólnopolską, w taki sposób, by zachowanie ciągłości nie prowadziło do popadnięcia w rutynę. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych do dyskusji nad organizacją kolejnych edycji w Waszych ośrodkach akademickich. Dyskusja ta odbędzie się na koniec pierwszego dnia obrad.

Słowa Łączą Pokolenia

Projekt ma na celu wymianę dobrych praktyk „przechowywania” oral history pomiędzy partnerskimi organizacjami, z naciskiem na wykorzystanie narzędzi ICT.

Skupimy się na sposobach uzyskiwania relacji naocznych świadków z wykorzystaniem rożnych narzędzi ICT, a także na sposobach udostępniania tychże relacji dla lokalnej społeczności poprzez wystawy, spotkania, warsztaty, szkolenia, narzędzia internetowe i Żywą Bibliotekę. Będziemy również zgłębiać zagadnienie budowania tożsamości społeczności poprzez oral history i omawiać różne podejścia do nauczania historii.

Projekt będzie składał się z działań międzynarodowych i lokalnych.

Do działań o charakterze międzynarodowym należeć będą spotkania organizacji partnerskich, podczas których dyskutowane będą głównie zagadnienia dotyczące partnerstwa. Podczas każdego spotkania będą mieć miejsce dyskusje, warsztaty, prezentacje i wizyty studyjne, które będą narzędziem rozpowszechniania dobrych praktyk. Każda organizacja partnerska jest odpowiedzialna za zorganizowanie jednego spotkania międzynarodowego.

Lokalne działania będą realizowane przez każdą z organizacji partnerskich w ich lokalnej społeczności. Będą to wystawy, warsztaty i szkolenia dotyczące rejestrowania oral history i pracy z historiami rodzinnymi, programy edukacyjne, przewodniki audio, Żywe Biblioteki.

Będziemy dzielić się doświadczeniami z innymi poprzez: stronę internetową, zawierającą dobre praktyki, Do-It-Yourself oral history KIT historia i internetowy przewodnik audio, łączący historie z wszystkich miast czterech zaangażowanych w projekt miast Europy Środkowej: Wrocławia, Wiednia, Liberca i Passau.

Czas trwania: 08.2012 – 07.2014

Partnerzy:

  1. coobra – cooperativa braccianti –  www.coobra.at  (Austria)
  2. Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.  – www.gemeinsam-in-europa.de (Niemcy)
  3. LOS – Liberecka Obcanska Spolecnost  – www.losonline.eu (Czechy)


Rodzaj projektu: Projekt Partnerski Grundtviga

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Szkolna Ulica - ewaluacja pilotażu

Projekt „Euro calls” to jednotygodniowe spotkanie młodzieży z Polski, Czech, Łotwy oraz Turcji. Projekt odbywa się w Sobótce oraz we Wrocławiu. 24 młodych ludzi wspólnie debatuje nad przyszłością Unii Europejskiej, zastanawia się jakie wyzwania czekają UE w nadchodzących latach oraz analizuje aktualne dylematy europejskie.

W czasie tego projektu powstały krótkie filmiki nagrywane telefonami komórkowymi, które zachęcały ludzi do udziału w wyborach do Europarlamentu w maju 2014 roku.

Projekt finansowany jest przy wsparciu komisji Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”.

Znając mnie - znając nas! Kompetencje historyczne i międzykulturowe w Europie

W ramach tego projektu będziemy mieć do czynienia z kompetencjami, o których wiemy, że są podstawą do tworzenia aktywnego obywatelstwa. W tym przypadku skupimy się na tożsamości / kompetencjach międzykulturowych i kompetencji historycznej.

Tożsamość / kompetencje międzykulturowe i historyczne dotyczą poszczególnych jednostek i ich relacji z kulturą. Wiedząc skąd pochodzą, mamy wiedzę o kulturowych i historycznych korzeniach Europy przez co możemy wspierać lepsze zrozumienie w Europie. Dlatego edukacja dorosłych odgrywa szczególną rolę w tym przypadku. Poznawanie historii odzwierciedla własną tożsamość, świadomość historyczną, co jest budulcem wspólnej tożsamości europejskiej, demokracji oraz promowania aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym.

Pytania, które sobie zadajemy to: w jaki sposób w różnych krajach pracuje się z własną historią, które metody powinny być wykorzytywane w edukacji dorosłych w celu rozwijania umiejętności aktywnego uczestnictwa? W trakcie projektu będziemy analizować różne podejścia metodologiczne oraz metody wykorzytywane w edukacji dorosłych, a dotyczące kompetencji międzykulturowych oraz historycznych.

Następnie pragniemy promować najlepsze z nich i opublikować je w krótkiej broszurce. Na samym końcu wyniki i najlepsze praktyki będą promowane na konferencji, w której wezmą udział również ekspercji zajmujący się tą dziedziną edukacji.

Czas trwania: 08.2012 – 07.2014

Partnerzy:
1. Bildungshaus Schloss Retzhof – www.retzhof.at (Austria)
2. Arbeit und Leben LAG Mecklenburg-Vorpommern e.V. – www.arbeitundlebenmv.de (Niemcy)
Rodzaj projektu: Projekt Partnerski Grundtviga

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną