2016

Projekty realizowane w 2016 roku.

IV Zlot Młodych Badaczy Kultury

IV Zlot Młodych Badaczy Kultury, odbył się w dniach 17-18 marca 2016 r. we Wrocławiu. Tematem przewodnim była Jaka jakość? Igranie (z) jakości(ą) we współczesnej humanistyce.

Przedmiotem rozważań jest kwestia jakości, która jest współcześnie bodaj najmniej oczywistym, a zarazem najbardziej przemożnie kształtującym ludzkie życie czynnikiem. Przykładowe zagadnienia wystąpień dotyczyć mogą: jakości jako jednego z naczelnych pojęć kognitywnych; jakości uprawianej nauki; oceny czy samooceny badaczy; możliwości porozumienia pomiędzy przedstawicielami poszczególnych dziedzin (np. postępująca specjalizacja a transdyscyplinarność, zainteresowanie humanistów neuronauką); jakości badań jakościowych (docieranie do wiedzy innej od tej, którą uzyskuje się przy pomocy badań ilościowych, a może zaledwie odmienna konwencja opisu?); modelu instytucjonalnie uprawianej nauki, czego dowodzą coraz częstsze spory na linii ministerstwo-pracownicy uniwersyteccy, jak i te wśród samych naukowców (inicjatywy, np. Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej; cykle dyskusyjne, polemiki, wywiady, eseje); jakości jako przedmiotu badań filozofów, socjologów czy chociażby historyków sztuki.

Miejsce obrad: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności (nowy budynek ASP we Wrocławiu), ul. Traugutta 21, Sala Audytoryjna, IV piętro  ̶  sala 410.

Konferencja Małżeństwo i rodzina w ujęciu antropologii kulturowej

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Małżeństwo i rodzina w ujęciu antropologii kulturowej. Perspektywa empiryczna. Wydarzenie odbędzie się 4 marca 2016 roku we Wrocławiu.

Problematyką wydarzenia jest życie rodzinne i związane z nim wiele nowych kwestii w dyskursie. Globalizacja, postępująca indywidualizacja i konsumpcjonizm doprowadziły do pluralizmu we wszystkich sferach życia. Aspekt małżeństwa i rodziny jest szczególnie interesujący w tych zmianach, bowiem najbardziej widoczny poprzez pryzmat poprzedniego – tradycyjnego porządku społecznego, określonego w przeszłości podziału ról i funkcji, jakie pełniła rodzina.
Zwłaszcza w ostatnich trzech dekadach widoczne jest, że przyjęło się w Polsce i ulega tendencji wzrostowej wiele alternatywnych form związków intymnych takich jak konkubinat, rodzice samotnie wychowujący dzieci, związki homoseksualne czy trwałe pozostawanie singlem bądź pojawienie się tak zwanej mody na bezdzietność. Ówczesne przeobrażenia modelu rodziny wskazują na nowe style życia Polaków. Rodzina w sensie kulturowym przestała być instytucją naturalną i konieczną, jej założenie oraz posiadanie dzieci to już nie naturalny bieg rzeczy, a kwestia wyboru.
Jest to interesujący temat badań nie tylko dla antropologów, ale także dla innych badaczy nauk społecznych, socjologów, psychologów, demografów czy politologów. Zachęcamy zatem do interdyscyplinarnego spojrzenia na zmiany społeczno-kulturowe, które określają nowy typ społeczeństw i wpływają na reorganizację ich funkcjonowania. Nauka o człowieku, tym co go określa i wpływa na jego pojmowanie świata nie może przejść obok tych zagadnień obojętnie.
Fundacja jest współorganizatorem wydarzenia.

Wrocław Wita Uchodźców

W styczniu 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Wrocław Wita Uchodźców – budowa oddolnej koalicji na Dolnym Śląsku”.

Naszym celem będzie wzmocnienie i rozszerzenie działań Koalicji Wrocław Wita Uchodźców. Będziemy się szkolić i profesjonalizować oraz przygotowywać do pracy z uchodźcami, przechodząc kurs przygotowujący do roli asystentów -„integratorów”, czyli osób do kontaktu między przybyłymi uchodźcami a lokalną społecznością przyjmującą.

Zajmiemy się również integracją w praktyce poprzez: zapoznanie się z pracą koalicji Dresden für Alle, poznanie przykładów dobrych praktyk w terenie podczas wizyty studyjnej w Dreźnie i nawiązanie kontaktów z miejscowymi aktywistami.

Zorganizujemy spotkania poświęcone tematyce uchodźców w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Przeprowadzimy także spotkania w 4 miejscowościach Dolnego Śląska, w celu stworzenia lokalnych grup wsparcia uchodźców i rozbudowania sieci współpracowników Koalicji WWU.

Przeprowadzimy badania dotyczące diagnozy problemów związanych z przyjęciem uchodźców w regionie, a rezultaty przekażemy władzom miasta Wrocławia i organizacjom pozarządowym. Chcemy w ten sposób wesprzeć budowę platformy porozumienia i współpracy między urzędnikami, aktywistami i edukatorami i tym samym przyczynić się do powstania spójnej lokalnej polityki imigracyjnej.

Doświadczenia niemieckiej koalicji Dresden für Alle i jej dobre praktyki będziemy wdrażać we Wrocławiu. Pomogą nam nowoczesne narzędzia (m.in. platforma internetowa dla uchodźców z interaktywną mapą, wydana publikacja czyli manual lokalnego integratora.).

Działania projektu potrwały do końca kwietnia 2016 r.

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej w partnerstwie z Fundacją Kalejdoskop Kultur, Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich i Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Współcześni młodzi Polacy na Wileńszczyźnie

Projekt dotyczy wspierania rozwoju studiów Polonistycznych na Uniwersytecie Wileńskim poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Centrum Polonistycznego na w/w Uniwersytecie oraz aktywizację studentów pochodzących ze środowisk polskich na rzecz promocji kultury oraz historii Polski na Litwie. Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego – młodych multiplikatorów, ambasadorów języka i kultury Polskiej na Litwie poprzez zwiększenie zaangażowania studentów studiów polskich na rzecz promocji Polski. Projekt angażuje co najmniej 500 beneficjentów (studentów oraz młodzież z Polskich szkół z rejonu Wileńskiego), która weźmie aktywny udział w budowaniu wizerunku Polski na Litwie. Projekt jest finansowany ze środków Senatu RP.

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Kancelarii Senatu, możemy rozpocząć projekt skierowany do młodych Polaków, mieszkających w rejonie wileńskim na Litwie. W ramach projektu zaprosimy na wykłady dotyczące współczesnej Polski, jej najnowszej historii i kultury, studentów Uniwersytetu Wileńskiego. Odbędą się także szkolenia z zakresu metod aktywnych i aktywizujących, kontruowania scenariuszy zajęć, skierowane do studentów i uczniów polskich szkół na Wileńszczyźnie.
Uczestnicy jesienią br. odwiedzą także Wrocław – Europejską Stolicę Kultury, gdzie nakręcą filmiki o mieście, ludziach, o współczesnej Polsce. Pokaz filmików w szkołach polskich, prowadzenie zajęć według przygotowanych scenariuszy lekcji oraz wycieczka po Wilnie, śladami polskiej kultury i literatury to program projektu na październik i listopad. Obserwujcie naszą stonę i naszego Facebooka!

 

Wilno kręci Wrocław!
Zapraszamy do obejrzenia filmików o Wrocławiu, jego mieszkańcach, architekturze, ciekawych miejscach, zrealizowanych przez uczestników projektu „Współcześni młodzi Polacy na Wileńszczyźnie. W ramach warsztatów fllmowych z Michałem Klimkiem Downarowiczem, powstało 5 krótkich etiud według pomysłu i realizacji młodych ludzi z rejonu wileńskiego.

Nieobecni. Ludzie ze znakiem "P”

Projekt „Nieobecni – ludzie ze znakiem „P”, realizowany przez wrocławską Fundację na Rzecz Studiów Europejskich, poświęcony jest polskim przymusowym robotnikom, żyjącym i pracującym w Breslau i na Dolnym Śląsku w latach 1939-1945.

Po wojnie duża część z nich została w polskim Wrocławiu, w którym mieszkają do dzisiaj. Ludzie ze znakiem „P” są wyjątkową grupą, będącą swoistym łącznikiem w społecznej tkance miasta i regionu, w którym ciągu kilku miesięcy 1945 r. nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności – Niemców zastąpili Polacy.

„Zapomnienie”, które dotknęło niemiecką przeszłość stolicy Dolnego Śląska w latach powojennych, paradoksalnie uderzyło także w Polaków – robotników przymusowych. Celem projektu jest przywrócenie pamięci i zachowanie „żywych historii” Ludzi ze znakiem „P” oraz zaistnienie ich losów w zbiorowej świadomości Wrocławian.

Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.