2022

Projekty zrealizowane w 2022 roku.

Otwarcie ODLOTU. Strefy partycypacji

16.12.2022 – zapamiętajcie tę datę! To właśnie tego dnia oficjalnie wystartowaliśmy!

O poranku, nieco bardziej oficjalnie i przy blasku fotoreporterskich fleszy a wieczorem wraz z naszymi gośćmi i gościniami w odlotowej atmosferze świętowaliśmy start ODLOTu. Strefy Partycypacji. I musimy przyznać, że to był prawdziwy ODLOT!

ODLOT to miejsce prowadzenia rozmów, kształcenia liderów i liderek konsultacji społecznych oraz informowania o społecznej aktywności we Wrocławiu. Partycypacja to jednak nie tylko miejsce, ale przede wszystkim ludzie i ich umiejętności, spotkania i rozmowy.
 
Chcemy, aby ODLOT. Strefa Partycypacji stał się miejscem społecznych spotkań i działań. Działań wypełnionych aktywizmem z nastawieniem na współpracę i zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców Wrocławia. Miejscem, gdzie współdziałają ze sobą sektory: społeczny, edukacyjny, kulturalny, samorządowy i biznesowy. Miejscem – podobnie jak Wrocław – synergii działań i kontaktów.
 
Fotorelację z wydarzenia wykonał Jerzy Wypych.

Wdrażanie strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 z NGO we Wrocławiu

Celem głównym realizacji zadania jest wdrażanie wybranych działań zapisanych w „Strategii rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”, zgodnie z zapisanymi w niej Celami (2.1 – 2.7).

Cel główny jest realizowany poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych:

 • budowanie sieci współpracy organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację celów i działań zapisanych w Strategii;
 • włączanie wrocławskich NGO do współpracy przy realizacji działań zapisanych w Strategii;
 • uruchomienie wewnątrzsektorowych i międzysektorowych partnerstw branżowych;
 • budowanie zaufania i partnerstwa poprzez integrację wewnątrz i międzysektorową, m.in. osób reprezentujących wrocławskie NGO, Urząd Miejski Wrocławia, przedstawicieli władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław, biznesu;
 • promowanie Strategii we Wrocławiu oraz poza nim;
 • propagowanie idei integracji wrocławskich NGO oraz wzmacnianie procesu federalizacji wrocławskich NGO;
 • rozwijanie i monitoring współpracy Miasta Wrocławia z NGO;
 • monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Strategii;
 • organizowanie tematycznych spotkań, wydarzeń, debat o społecznych wyzwaniach Wrocławia z udziałem w szczególności wrocławskich NGO oraz kluczowych dla danego obszaru przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław;
 • zwiększenie świadomości wśród przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław i NGO na temat zasad i form współpracy międzysektorowej.

Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

    MARIA LEWANDOWSKA-MIKA (DFOP) – specjalistka ds. wdrażania Strategii
    mail: maria.mika@dfop.org.pl
    RAFAŁ BORKOWSKI (DFOP) – specjalista ds. integracji NGO
    mail: rafal.borkowski@dfop.org.pl
    MARTA MICHAŁOWSKA (DFOP) – specjalistka ds. komunikacji
    mail: marta.michalowska@dfop.org.pl
    TADEUSZ MINCER (FEPS) – rzecznik ds. dialogu
    mail: t.mincer@feps.pl

Zadanie publiczne „WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIASTA WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2018-2022 Z NGO WE WROCŁAWIU” jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.
 

STP dla Ukrainy

W związku z agresją Rosji na Ukrainę Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja Borussia na początku marca uruchomiły inicjatywę „STP dla Ukrainy” polegającą na wsparciu finansowym inicjatyw ukraińskich absolwentów Programu Study Tours to Poland (studentów i profesjonalistów) mających na celu pomoc ludności cywilnej w Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy w Polsce

W I etapie inicjatywy dofinansowanie zyskało 50 inicjatyw absolwentów Programu STP. Wsparcie finansowe w kwocie 500.000 zł zostało przeznaczone między innymi na:

 • zakup środków medycznych i leków; benzyny, by umożliwić transport w związku z pomocą żywnościową i organizacją transportów humanitarnych, medyczną i ewakuacją ludności; 
 • zakup produktów żywnościowych zarówno na potrzeby wyżywienia osób w miejscach objętych walkami, jak i wsparcie żywnościowe osób, które schroniły się na terenie obwodów Ukrainy zachodniej; 
 • zakup produkty dla dzieci (żywność, pampersy) i seniorów; 
 • środki higieny osobistej. 

Ważnym elementem była również koordynacja pomocy humanitarnej – analiza potrzeb, opracowanie planu działań logistycznych, koordynacja wolontariatu w centrach pomocy humanitarnej.

FEPS, jako jedna z organizacji, która realizowała wizyty studyjne w ramach Programu Study Tour to Poland, był partnerem pomagających w realizacji tej inicjatywy. W ramach działania nasza Fundacja odpowiadała za przekazanie środków finansowych 5 organizacjom ukraińskim i polskim. Były to:

 • Kharkivske miske hromadske obiednannia “Tsentr Rozvytku Hromad” z Charkowa,
 • Kharkivska oblasna molodizhna hromadska orhanizatsiia “Osvichena Initsiatyva” z Zaporoża,
 • Ukrainska Volonterska Sluzhba z Odessy,
 • Yevropeiskyi vektor Volyni z Łucka
 • Stowarzyszenie FestivALT z Krakowa (odpowiedzialne za organizację wsparcia na terenie obwodu winnickiego).

Model Dialogu

Mamy przyjemność współtworzyć wraz z Fundacja Dom Pokoju MODEL DIALOGU, który będzie przewodnikiem i narzędziownikiem dla osób liderujacych w lokalnych, małych społecznościach. MODEL powstaje w ramach projektu „Jak rozmawiać?” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

OPIS i CELE POCHODZA ZE STRONY PROJEKTU 

frsi.org.pl/projekt/jak-rozmawiac/ 

W projekcie „Jak rozmawiać” chcemy zachęcić Ciebie, mieszkańca/mieszkankę, członka/członkinię lokalnej społeczności do rozmawiania o ważnych dla Ciebie sprawach z innymi. Z osobami spoza kręgu rodziny i znajomych, z ludźmi myślącymi inaczej niż Ty. Badania, do których dotarliśmy i nasze własne obserwacje pokazują, że robimy to rzadko, co szkodzi budowaniu lokalnych relacji, zaufania, poczucia wspólnoty, nie ułatwia wspólnych działań czy weryfikowania informacji, które do nas docierają.

Nie liczymy na to, że wszyscy rozmawiający nagle się z sobą zgodzą. Nie zakładamy, że od razu rozmawiać będziemy o wielkich, istotnych dla całej Polski i świata sprawach. Przeciwnie, interesują nas te istotne lokalnie, a wartość widzimy już w samym dialogu. Jeśli ktoś kogoś przekona, zachęci do działania, będzie to dodatkowa wartość.

Wierzymy, że takie regularne spotkania pomogą lokalnym wspólnotom lepiej się poznać, zbadać różne racje i punkty widzenia, zobaczyć złożoność interesów i postaw, dostrzec inne niż moje własne źródła informacji. Pomogą zorientować się, kto wokół mnie ma wiedzę i kompetencje w danym temacie, zbudować lokalne zasoby.

Jak mają wyglądać te rozmowy? W przewodniku dialogu, który wypracowujemy, zawrzemy wskazówki, co może w nich pomóc. Szczegóły – formę, miejsce, czas spotkań – pozostawiamy lokalnym społecznościom i osobom, które zechcą takie spotkania organizować i zapraszać na nie innych. Mamy nadzieję, że rozmowy takie przerodzą się w stałe okazje do spotkań. W projekcie nazwaliśmy je klubami informacji, bo informacja, wymiana informacjami, ich porównywanie i wzajemne weryfikowanie będą tu najważniejsze.

W projekcie zaoferujemy wsparcie warsztatowe liderom i liderkom kilkudziesięciu gmin i miejscowości do 25 tysięcy mieszkańców. Pisząc projekt uznaliśmy, że są one szczególnie istotne. Materiałami i zasobami projektu będziemy jednak dzielić się szeroko – liczymy, że działania na rzecz dialogu lokalnego podejmie z nami więcej miejsc i osób.

W projekcie zakłada się: 
 • zwiększenie dostępności do wiarygodnych i wartościowych informacji, a także zdolności obywateli do ich krytycznej analizy i oceny,
 • wdrożenie i popularyzacja modelu wspólnego tworzenia wiedzy poprzez partycypacyjne interaktywne wydarzenia: dyskusje i debaty,
 • wspieranie lokalnego dialogu w każdej możliwej formie (rozmowy, spotkania) w bezpiecznym środowisku,
 • rozwijanie podstawowych kompetencji w zakresie umiejętności informacyjnych (kultury komunikacji, krytycznego myślenia, zarządzania konfliktami), zwłaszcza wśród osób nieaktywnych w życiu społeczeństwa obywatelskiego, jako kluczowych umiejętności niezbędnych do ich zaangażowania.

Mobilność w MOF Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Miejski Obszar Funkcjonalny, czyli MOF, tworzy 7 gmin: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda. Stanowią one centrum życia Warmii i Mazur oraz serce turystyki tej części Polski. Zapewnienie możliwości poruszania się osobom o różnych potrzebach komunikacyjnych jest kluczem do rozwoju tego obszaru.

Choć od jakiegoś czasu obowiązuje tam Plan zrównoważonej mobilności miejskiej (PZZM MOF), trzeba go zaktualizować. Jak zorganizować mobilność w MOF, by była ona skuteczna i ekologiczna? Założenie jest takie, by Plan powstawał w procesie konsultacyjnym z mieszkańcami. Nasza Fundacja jest odpowiedzialna właśnie za konsultacje społeczne na ten temat. Projekt zaplanowano na rok, obejmuje on 4 etapy, a my odpowiadamy za kroki 2, 3 i 4:

 1. Badania potrzeb i preferencji komunikacyjnych (spotkania i ankiety) – sierpień i wrzesień 2021;
 2. Spotkania konsultacyjne (wstępne) – celem tego etapu jest zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności i zwiększeniem wiedzy na temat mobilności wśród mieszkańców, wrzesień 2021;
 3. Spotkania konsultacyjnezbieranie rekomendacji dotyczących priorytetów działań: co należy zrobić najpierw i w jaki sposób, listopad 2021;
 4. Spotkania konsultacyjne – opiniowanie dokumentu oraz wpływna środowisko wynikających z niego działań, marzec 2022.

Projekt na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna realizuje firma TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE, konsultacje społeczne prowadzi Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich.

MobilnaAO
Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Opolskiej

Siódma co do wielkości w Polsce, dobrze połączona z zagranicą, rosnąca w siłę Aglomeracja Opolska to 330 000 mieszkańców. Każdy z nich co rano rusza do swoich spraw. Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się po tym obszarze jest koniecznością.

Zrównoważona mobilność to przede wszystkim ograniczanie liczby aut na rzecz rowerów i środków komunikacji zbiorowej. Ma pomóc zmniejszyć konsekwencje dla środowiska i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo oraz umożliwić przemieszczanie się wszystkim użytkownikom dróg. Aby sprawnie zaplanować proces rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej, tworzy się Plany zrównoważonej mobliności miejskiej (PZMM, z ang. SUMP, sustainable urban mobility plan) dla konkretnego miasta, aglomeracji lub metropolii. AO nie ma jeszcze swojego PZMM.

Projekt zaplanowano na rok, obejmuje on 4 etapy. Nasza Fundacja jest odpowiedzialna za konsultacje społeczne w zakresie zrównoważonej mobilności, zatem za etapy 2-4.

 1. Badania potrzeb i preferencji komunikacyjnych (spotkania i ankiety) – sierpień i wrzesień 2021;
 2. Spotkania konsultacyjne (wstępne) – celem tego etapu jest zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności i zwiększeniem wiedzy na temat mobilności wśród mieszkańców; wrzesień 2021;
 3. Spotkania konsultacyjne – zbieranie rekomendacji dotyczących priorytetów działań: co należy zrobić najpierw i w jaki sposób; listopad 2021;
 4. Spotkania konsultacyjne – opiniowanie dokumentu oraz wpływna środowisko wynikających z niego działań; kwiecień 2022.

Projekt realizuje firma TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE na zlecenie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, konsultacje społeczne prowadzi Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich.

Living Diversity

O projekcie:

W dniach 14-23.03.2022 FEPS brał udział w międzynarodowym szkoleniu
pn. “Living Diversity and Strengthening Social Cohesion ​in Europe” organizowanym przez Instytut Gustava Stresemanna (Gustav Stresemann Institut – GSI) w Bad Bevensen.

Nasza organizacja wraz z GSI oraz organizacją PARTIR z Rumunii była odpowiedzialna za współprowadzenie zajęć. 
W szkoleniu wzięło udział 21 pracowników młodzieżowych z Niemiec, Włoch, Polski, Rumunii, Kosowa oraz Macedonii Północnej. Z uwagi na wojnę toczącą się na terytorium Ukrainy do udziału w projekcie zaproszone zostały również działaczki z Ukrainy. Większość z organizacji pozarządowych zaangażowanych w projekt reprezentowała marginalizowane grupy, m.in. migranckie lub mniejszościowe.

Podczas szkolenia poruszyliśmy tematy takie jak:

 • różnorodność społeczna,
 • stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, intersekcjonalność,
 • kwestie związane z migracjami,
 • mowa nienawiści,
 • relacje między mniejszością, a większością,
 • włączenie i wykluczenie społeczne.

Poznaliśmy metody przeciwdziałania dyskryminacji i promowania różnorodności oraz wspólnie zastanawialiśmy się, jak angażować i pracować z grupami marginalizowanych, aby nikogo nie pominąć.

Metody zastosowane podczas projektu obejmowały m.in.:

 • pracę w terenie,
 • pracę warsztatową dot. zagadnień takich jak różnorodność, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja
 • odgrywanie ról, ćwiczenie bazujące na metodzie Teatru Forum,
 • ćwiczenie bazujące na metodzie Bezavta,
 • prezentacje i warsztaty organizacji uczestniczących w szkoleniu (m.in. dot. działalności organizacji LEGIS na rzecz uchodźców w Północnej Macedonii
  ​oraz dot. partycypacji społecznej migrantów)
 • ćwiczenie na aktywne słuchanie,
 • storytelling (m.in. historie uchodźczyń z Ukrainy i uchodźcy z Syrii),
 • tworzenie kampanii w mediach społecznościowych
 • wykład nt. polityki migracyjnej UE wraz z dyskusją,
 • wizyty studyjne do organizacji pozarządowych działających w Hamburgu (Dock EuropeKohero Magazin i Über den Tellerrand). 

Organizacje partnerskie:
– Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V., Niemcy
– Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS), Polska
– PATRIR (Peace Action, Training and Research Institute of Romania), Rumunia
– ARCI Comitato Territorale di Catania, Włochy
– LEGIS, Macedonia Północna
– GAIA SCI, Kosowo

Projekt “Living Diversity and Strengthening Social Cohesion in Europe” został zrealizowany przez Instytut im. Gustava Stresemanna w Dolnej Saksonii.  Szkolenie było finansowane w ramach unijnego programu Erasmus+.

Konsultacje Szyte na Miarę

Tak jak garnitur i płaszcz mogą być szyte na miarę, tak i formy konsultacji społecznych można dostosowywać do czasu, potrzeb i konkretnej sytuacji. A nawet trzeba! Mamy w tym spore doświadczenie, którym chcemy się podzielić w ramach projektu regionalnego dotowanego z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Celem naszej inicjatywy było polepszenie jakości partycypacji w 3 małych gminach Dolnego Śląska. W pierwszej kolejności skierowaliśmy ją do urzędników i liderów społecznych z miejscowości liczących do 20 tys. mieszkańców. To oni bowiem, wykonując obowiązki samorządów gminnych, są organizatorami konsultacji społecznych, budżetów obywatelskich, autorami sondaży, referendów, aktywizują lokalną społeczność i ułatwiają (lub nie) obywatelom uczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących gminy. Od nich w głównej mierze zależy, jak wygląda dialog między władzami a mieszkańcami.

Dla przedstawicieli gmin oraz aktywistów społecznych, którzy zgłosili się do nas lub odpowiedzieli na nasze zaproszenie do współpracy, zorganizowaliśmy szkolenie eksperckie na temat konsultacji i partycypacji obywatelskiej. W gminach objętych projektem przeprowadziliśmy także diagnozę, w ramach której zostały wyłonione tematy warte poddania dyskusji publicznej, a następnie przeprowadziliśmy modelowe konsultacje społeczne.

Wsparliśmy cały proces, a także podpowiedzieliśmy, jak sprawić, by udział mieszkańców w rozmowach z samorządem na tematy dotyczące ich miejscowości był rzeczywisty.

Gminy, które wzięły udział w projekcie, dostały wsparcie ekspertów (merytoryczne, techniczne oraz promocyjne), dzięki czemu mogły zaproponować mieszkańcom wypracowany oraz wielokrotnie sprawdzony sposób prowadzenia konsultacji, który ułatwia współpracę. Ponadto pod koniec projektu otrzymały instrukcję na temat prowadzenia konsultacji społecznych w mniejszych gminach. Dodatkowo wrażenia, spostrzeżenia i uwagi uczestników spotkań konsultacyjnych zostały zebrane w krótkim materiale wideo, który będzie można wykorzystać w przyszłości dla promowania idei dialogu obywatelskiego i partycypacji społecznej. 

Naszymi partnerami w projekcie zostały Złotoryja, Chojnów i Środa Śląska. 
Aktualności dostępne na stronie www.facebook.com/konsultacjenamiare
Kontakt z koordynatorką projektu: Iwona Nowak – i.nowak@feps.pl​

Złotoryja

 

Pierwszą z gmin, która przystąpiła do projektu „Konsultacje społeczne szyte na miarę” jest licząca niespełna 16 tys. mieszkańców Złotoryja. Na spotkaniu online z p. Robertem Pawłowskim – Burmistrzem Miasta Złotoryja oraz p. Anną Ardelli – Naczelniczką Wydziału Spraw Społecznych w tamtejszym Urzędzie Miejskim, mieliśmy okazję posłuchać o planowanych spotkaniach z mieszkańcami i o tematach, jakimi żyje obecnie to miasto. Następnie odbyliśmy szereg spotkań na żywo z przedstawicielami Urzędu Miasta Złotoryja (Burmistrzem i Naczelniczką Wydziału Spraw Społecznych) oraz liderami lokalnych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Nasze RIO, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Złotoryi, Stowarzyszenie Hortus, TMZZ Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.

Ciekawym punktem wizyty był udział w spotkaniu prezentującym Strategię Rozwoju Miasta Złotoryja na lata 2021-2030.

Pod koniec września w Legnicy zorganizowaliśmy spotkanie z osobami, które będą pracowały nad przeprowadzeniem wybranych procesów konsultacyjnych w 3 gminach Dolnego Śląska: Złotoryi, Środzie Śląskiej i Chojnowie. Uwspólniliśmy pojęcia dotyczące partycypacji społecznej, porozmawialiśmy o tym, czym są konsultacje: o ich formach, o 7 zasadach konsultacji i drabinie partycypacji, o plusach i minusach konsultowania, a także dokładnie omówiliśmy kolejne etapy procesu konsultacyjnego.

W grudniu 2021 w Złotoryi pojawiły się ulotki zachęcające do udziału w naszych konsultacjach. Były one rozdawane z paczkami przygotowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Złotoryi.

Konsultacje odbyły się w dniach 14 lutego – 6 marca 2022 przebiegały pod hasłem: „Jakie Centrum? Opieka dla seniorów i zdrowie mieszkańców”

W ramach konsultacji zaplanowane zostały trzy spotkania otwarte z mieszkankami i mieszkańcami Złotoryi oraz jedno spotkanie warsztatowe dla Klubu seniora. Przygotowano również formularz konsultacyjny, który był dostępny on-line i w wersji papierowej przez cały czas trwania procesu.

Pierwszym spotkaniem z mieszkankami i mieszkańcami miasta była zaplanowana na 15 lutego 2022 debata on-line z udziałem ekspertów zdrowia publicznego, którzy odpowiadali na pytania dotyczące mającego powstać w Złotoryi Centrum opieki i zdrowia mieszkańców. Rozmawialiśmy też o formach pomocy dostępnej dla pacjentów w różnym wieku, z rozmaitymi dolegliwościami – nie tylko dla osób starszych. Poruszyliśmy m. in. kwestię nowych miejsc pracy dla lekarzy, fizjoterapeutów, kadry menadżerskiej czy personelu pomocniczego. 

Spotkanie zostało nagrane, więc wszyscy, którzy nie mogli w nim uczestniczyć, mogą w każdej chwili odtworzyć je na naszej stronie na Facebooku. W debacie wzięło udział ok. 40 obserwatorów, choć ze statystyk wiemy, że nagranie wyświetlono ponad 3000 razy! W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Złotoryi.

Kolejne spotkanie odbyło się 22 lutego 2022, ze względu na sytuację epidemiologiczną, ponownie odbyło się ono on-line. Rozpoczęliśmy od prezentacji Pani Iwony Pawlus, dyrektorki MOPS-u w Złotoryi. Dowiedzieliśmy się, jak kształtują się koszty usług opiekuńczych w regionie i jakie są prognozy na ten temat na najbliższe lata. 

Następnie dzięki prezentacji Pani Marty Kusiak, podinspektorki ds. komunikacji społecznej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi poznaliśmy propozycje możliwych komponentów i usług, które mogłyby znaleźć się w Centrum opieki dla seniorów i zdrowia mieszkańców

Po prezentacjach rozpoczęła się część warsztatowa, w której mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pytania oraz pomysły na rozwiązanie problemów starzejącego się społeczeństwa. Zainteresowanie tematem było spore, obserwowało nas ok. 30 osób, a relacja na naszym profilu na Facebooku dotarła do ponad 600 osób.

Ostatnie zaplanowane spotkanie otwarte odbyło się 24 lutego, tym razem na żywo w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Rozpoczęliśmy od prezentacji na temat kosztów związanych z opieką nad osobami starszymi. Pani Marta Kusiak z Urzędu Miasta mówiła też o wzrastającej liczbie seniorów w regionie oraz o ich potrzebach. Dowiedzieliśmy się także, z jakich elementów może składać się Centrum, tak by stało się miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców miasta. Po części teoretycznej, zasiedliśmy do pracy w grupach, by wypisać i przedyskutować wszystkie pomysły, którymi zechcieli podzielić się mieszkańcy. Okazało się, że niektóre pomysły powtarzały się we wszystkich grupach, ale pojawiły się też nowe, interesujące propozycje.

We wtorek, 1 marca 2022 w ramach „Konsultacji społecznych szytych na miarę” odbyło się spotkanie z Klubem Seniora Plus. Bardzo nas cieszy, że wzięło w nim udział 26 osób, ponieważ wiemy, że temat Centrum opieki dla seniorów i zdrowia mieszkańców jest szczególnie bliski osobom starszym. 
Po prezentacjach przygotowanych przez panie Martę Kusiak z Urzędu Miasta i Iwonę Pawlus, dyr. MOPS-u, uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Następnie zasiedli do pracy warsztatowej, podczas której spisywano pomysły mieszkańców dotyczące konsultowanego Centrum. Grupom pomagały panie Monika Kaczmarek i Marta Kusiak. W spotkaniu uczestniczył też burmistrz Złotoryi, pan Robert Pawłowski. 

Ostatnim elementem spotkania była prezentacja efektów pracy obu grup i krótka dyskusja. 

Konsultacje w Złotoryi dotyczyły pomysłu powstania Centrum opieki dla seniorów i zdrowia mieszkańców. Między 14 lutego, a 6 marca odbyły się: 

 • debata on-line z udziałem ekspertów (47 uczestników), 
 • spotkanie on-line dla mieszkańców (27 uczestników), 
 • spotkanie warsztatowe dla mieszkańców (36 uczestników), 
 • spotkanie warsztatowe dla Klubu Seniora (26 uczestników). 

W czasie trwania konsultacji funkcjonowała też infolinia, ale nie cieszyła się ona zainteresowaniem. Mimo wszystko frekwencja była wysoka, co widać po liczbie osób, które wzięły udział w spotkaniach i wypełniły formularze.

Udało nam się zebrać 166 formularzy z opiniami. Aż 138 z nich dotarło do nas w wersji papierowej, a 28 drogą elektroniczną.
Cieszymy się, że temat konsultacji wzbudził takie zainteresowanie. Dziękujemy serdecznie mieszkankom i mieszkańcom Złotoryi, działaczkom stowarzyszeń, które pomogły nam zorganizować projekt, burmistrzowi Złotoryi, pracownikom Urzędu Miasta, MOPS-u, MOKSiR-u oraz wszystkim ekspertom, którzy towarzyszyli nam przez cały ten czas.

Środa Śląska

 

Środa Śląska to druga gmina z województwa dolnośląskiego, która przystąpiła do naszego projektu „Konsultacje społeczne szyte na miarę”. Po spotkaniu zapoznawczym w Środzie i diagnozie sytuacji w gminie pod kątem partycypacji obywatelskiej spotkaliśmy się na szkoleniu zorganizowanym we wrześniu w Legnicy.

Tematem konsultacji w Środzie Śląskiej jest plan zagospodarowania nowego placu zabaw w Brodnie.

Obecny plac zabaw znajduje się przy świetlicy. Sprzęt, który się na nim znajduje służy dzieciom od wielu lat, dlatego pojawił się pomysł, by odrestaurować obecne urządzenia, a także przenieść plac w inną lokalizację, w której dzieci będą mogły bezpiecznie się bawić. Nowy teren będzie większy i ogrodzony, zostaną też na nim posadzone rośliny i zainstalowane ławki. Przeniesienie placu zabaw bliżej centrum wsi ma sprawić, że stanie się on miejscem, w którym zarówno dzieci, jak i dorośli będą mogli odpocząć i miło spędzić czas w swoim towarzystwie. W ramach konsultacji zaplanowano dwa spotkania z mieszkankami i mieszkańcami Brodna, w tym jedno warsztatowe, z dziećmi.

W czwartek, 17 marca 2022 odbyło się w Brodnie spotkanie z najmłodszymi jego mieszkańcami. Spotkanie zorganizowano w ramach „Konsultacji społecznych szytych na miarę” pod hasłem: „Plac zabaw w Brodnie – bezpiecznie i wygodnie”.

W wydarzeniu wzięło udział 9 dzieci, które chętnie opowiedziały o swoim wymarzonym miejscu do zabawy, a następnie z zapałem przystąpiły do tworzenia makiety takiego miejsca. Pomysły były różne, czasem nieco zwariowane, ale na tym właśnie nam zależało – by dzieci uruchomiły swoją kreatywność.

Mimo tak różnorodnych pomysłów na wygląd nowego placu zabaw, dzieci były zgodne co do jednego. Wszystkim zależało na tym, by w okolicy pojawiło się więcej zieleni. 

Kolejne spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami Brodna odbyło się 7 kwietnia 2022. Omówiono na nim plan zagospodarowania nowego placu zabaw. W wydarzeniu uczestniczyło w sumie 11 osób. Obejrzeliśmy i omówiliśmy prace dzieci wykonane na marcowym spotkaniu. Przejrzeliśmy także projekty zabawek, które mogłyby stanąć w miejscu placu i podjęliśmy dyskusję na ich temat. Mieszkańcy bardzo precyzyjnie określili swoje potrzeby, dzięki czemu szybko zebraliśmy informacje na temat preferowanych domków, które miałyby stanąć na nowym terenie.
Po rozmowie udaliśmy się na miejsce, w którym powstanie plac zabaw. Teren został już ogrodzony i przygotowany pod zabudowę, znajdują się też na nim ławki. Mimo wietrznej pogody, ciężko było się rozstać, ponieważ rozmawialiśmy wciąż o nowych elementach wyposażenia, które mieszkańcy z czasem chcieliby postawić w tym miejscu.

Przedstawiamy Wam raport z konsultacji społecznych dotyczących nowego placu zabaw w Brodnie. Dowiecie się z niego, jak przebiegały konsultacje, kto wziął w nich udział oraz, jakie decyzje zostały podjęte na obu spotkaniach z mieszkankami i mieszkańcami. Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu oraz załączników, w których znajdziecie kreatywne kolaże stworzone przez dzieci, a także zdjęcia wybranych projektów.

Chojnów

Chojnów to trzeci partner naszego projektu przybliżającego ideę partycypacji obywatelskiej mieszkańcom małych gmin Dolnego Śląska. 

Gmina Chojnów leży w województwie dolnośląskim i tworzy ją 26 wsi skupionych w 23 sołectwach, zamieszkuje ją 9 tys. 393 mieszkańców. Ale Chojnów to także miasto (jedno z najmniejszych w województwie pod względem powierzchni, lecz gęsto zaludnione). I właśnie z przedstawicielami gminy miejskiej rozpoczęliśmy współpracę. W spotkaniu zorganizowanym we wrześniu 2021 w Legnicy wzięły udział osoby, które będą pracowały nad przeprowadzeniem wybranych procesów konsultacyjnych w 3 gminach Dolnego Śląska: Złotoryi, Środzie Śląskiej i Chojnowie. Uwspólniliśmy pojęcia dotyczące partycypacji społecznej, porozmawialiśmy o tym, czym są konsultacje: o ich formach, o 7 zasadach konsultacji i drabinie partycypacji, o plusach i minusach konsultowania, a także dokładnie omówiliśmy kolejne etapy procesu konsultacyjnego.

W listopadzie w Urzędzie Miejskim w Chojnowie odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego omówiono kilka ważnych kwestii dotyczących projektu. Przede wszystkim ustalony został temat konsultacji, formy promocji oraz harmonogram działań. Pod hasłem: „Kultura? Biorę udział!” konsultowana będzie oferta kulturalno-sportowa miasta. 

W dniach 17 stycznia – 17 lutego 2022 mieszkanki i mieszkańcy Chojnowa mogli wypełnić kwestionariusz konsultacyjny, dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i on-line. Zaplanowano również dwa spotkania z mieszkańcami (w tym jedno warsztatowe) oraz dwa spotkania z młodzieżą.

Pierwsze dwa spotkania w ramach projektu odbyły się z młodzieżą z klas siódmych i ósmych. Spotkaliśmy się 19 stycznia 2022 w Szkole Podstawowej nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie. W obu spotkaniach wzięło udział 30 osób. Okazało się, że młodzi ludzie świetnie orientują się w aktualnej ofercie miasta i nie mają oni problemu ze wskazaniem instytucji kulturalnych i sportowych; znają również cykliczne wydarzenia, które odbywają się w Chojnowie. Podczas pracy grupowej młodzież zastanawiała się, jak dobrze zna obiekty sportowe i kulturalne w swojej okolicy. Rozmawialiśmy też o tym, kto z nich i w jakim zakresie uczęszcza na zajęcia, które są oferowane w tych miejscach.

Po przerwie skupiliśmy się na pracy kreatywnej i pomysłach na nowe wydarzenia, warsztaty i zajęcia. Dzięki burzy mózgów powstały głównie plany imprez na świeżym powietrzu, ponieważ właśnie w takich miejscach młodzi ludzie najbardziej lubią spędzać czas.

Podczas pierwszego spotkania otwartego w Domu Schrama w Chojnowie zebrała się grupa 17 osób niezwykle zaangażowanych w sprawy miasta. Zastanawiano się nad atrakcyjnością obecnej oferty kulturalnej Chojnowa. Mieszkańcy rzeczywiście korzystają zarówno z infrastruktury miejskiej, jak i z zajęć, które odbywają się w poszczególnych ośrodkach. Pojawiło się też wiele nowych pomysłów na aktywności, które przyciągnęłyby młodzież oraz dorosłych. 

W kolejnym spotkaniu warsztatowym, które odbyło się on-line 27 stycznia wzięło udział 5 osób. Podczas warsztatu uczestnicy szukali sposobu na zwiększenie udziału mieszkanek i mieszkańców Chojnowa w wydarzeniach organizowanych przez miasto. Dyskutowano także nad promocją aktualnej oferty sportowo-kulturalnej oraz nad wzbogaceniem tej oferty, tak by lepiej odpowiadała na potrzeby mieszkańców. 

Konsultacje społeczne w Chojnowie trwały miesiąc (17 stycznia – 17 lutego 2022), obejmowały one dwa spotkania z mieszkańcami i dwa spotkania z młodzieżą. W trakcie całego procesu zebrano 28 formularzy elektronicznych i 15 papierowych. Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w projekt osobom i organizacjom, a przede wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Chojnowa. W dokumentach znajdziecie podsumowanie naszych spotkań z mieszkańcami, ich opinie na temat dotychczasowej oferty kulturalno-sportowej miasta oraz pomysły na nowe formy zajęć i wydarzenia

Cieszymy się, że tak wiele osób w różnym wieku zaangażowało się w konsultacje. Widać, że chojnowianom zależy na swoim mieście i na wzbogaceniu jego oferty kulturalno-sportowej.

Projekt „Konsultacje społeczne szyte na miarę” jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Konsultacje społeczne we Wrocławiu

Konsultacje w naszym mieście realizujemy już od kilku lat. W listopadzie 2020 r. Miasto Wrocław przyznało nam środki na realizację ponad dwuletniego projektu pod nazwą „Wsparcie procesów konsultacji społecznych na terenie Gminy Wrocław w latach 2020-2022”.

 

W jego ramach każdego roku trwania projektu przeprowadzimy 20 procesów konsultacyjnych oraz po kilka spotkań konsultacyjnych. W czasie spotkań konsultacyjnych najczęściej omawia się kwestie związane z jednym zagadnieniem, np.: organizacja ruchu czy parkowanie na określonym podwórku. Procesy konsultacyjne z kolei dotyczyć mogą całego miasta lub wybranego obszaru, np. określonej dzielnicy.


Dobieramy różne formy konsultowania – chcemy, by były one adekwatne i atrakcyjne, uważamy też, że im więcej jest form, tym więcej jest możliwości udziału w konsultacjach. A na tym nam zależy. Staramy się docierać do jak największej liczby mieszkańców, by jak najwięcej osób wypowiedziało się na dany temat.


Ze względu na pandemię wykorzystujemy zdalne formy konsultacji (np.
​e-spotkanie czy e-formularz), w okresach mniej natężonej emisji wirusa organizujemy się w terenie, i wtedy można przyjść i porozmawiać w tzw. punktach konsultacyjnych.

​Po więcej informacji na temat każdego z procesów
odsyłamy na stronę Wrocław Rozmawia.

Konsultacje społeczne to forma partycypacji obywatelskiej; obok referendum, inicjatywy ludowej czy zgromadzenia ludowego – jedna z instytucji demokracji bezpośredniej. 

Każdemu obywatelowi daje szansę wpływu na zmiany. Zwykle konsultacje stanowią proces. W jego ramach obywatele i przedstawiciele władz szukają najlepszego dla wszystkich rozwiązania danego problemu lub diagnozują potrzeby w obszarze, w którym podejmowane będą decyzje publiczne. Zatem dają szansę na rozmowę między mieszkańcami a przedstawicielami władzy na temat proponowanego rozwiązania i pozwalają spojrzeć na określony problem z różnych perspektyw (władzy – ta zwykle związana jest z przepisami oraz finansami;  mieszkańców – wiążąca się z potrzebami użytkowników). Decyzje dotyczące zmian podejmowane są z uwzględnieniem wyrażonych opinii.

O naszych procesach konsultacyjnych, przeczytasz więcej
na stronie Konsultacje Społeczne.

Active Migrants

Z roku na rok do Polski imigruje coraz więcej osób. Wrocław nie jest wyjątkiem – to słynne, wielokulturowe „miasto spotkań”. Jako Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich od kilku lat działamy na rzecz partycypacji obywatelskiej w stolicy Dolnego Śląska. Zauważyliśmy, że wśród ludzi angażujących się we współdecydowanie o zmianach w mieście brakuje migrantów i migrantek. Nie było ich na panelu obywatelskim, rzadko spotykamy się z nimi podczas konsultacji społecznych. Jednocześnie, nasze doświadczenia udowodniły, że wrocławscy imigranci są zainteresowani poznaniem lokalnych programów partycypacyjnych.

Działamy na rzecz zwiększenia uczestnictwa osób z doświadczeniem migracji w życiu społecznym i publicznym Wrocławia. Pokazujemy, jak zabrać głos i współdecydować
o zmianach w naszym mieście. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniami.

Wiemy, że osoby z doświadczeniem migracji powinny być “refleksyjnymi kreatorami rzeczywistości społecznej, którą przekształcają na równi z przedstawicielami społeczeństw przyjmujących” (MPiPS, 2013). Dlatego postanowiliśmy powołać do życia projekt „Aktywni migranci i migrantki” – chcemy pokazać nowym mieszkańcom i mieszkankom, jak zaangażować się w zmienianie Wrocławia.

Zaczęliśmy we wrześniu 2022 roku! Zaprosiliśmy Was do wypełnienia ankiety. Jedną z nich przygotowaliśmy dla migrantów i migrantek. Druga skierowana była do instytucji i organizacji na co dzień współpracujących z migrantami i działających na rzecz dialogu międzykulturowego.

Powiedzcie o “Active Migrants” znajomym migrantom i migrantkom! Chcemy usłyszeć ich głos i ułatwić działanie na rzecz dobrych zmian w naszym mieście!

 

Znajdź nas na Facebooku (@activemigrants) lub napisz e-mail na activemigrants@feps.pl

Jakie mamy plany?

 

Zdiagnozujemy partycypację osób z doświadczeniem migracji mieszkających we Wrocławiu. 

Podczas spotkań sieciujących, w badaniach fokusowych i w ankiecie oddamy głos zarówno im, jak i organizacjom i instytucjom, które na co dzień pracują na rzecz praw i aktywizacji migrantów i migrantek.

Wnioski z naszej diagnozy opublikujemy w formie raportu. 

Zgromadzoną wiedzą i doświadczeniem podzielimy się z lokalnym środowiskiem i całą Polską. Niech dobre praktyki idą w świat!

Powołamy do życia „Partycypacyjną Akademię Migranta”. 

Planujemy 8 warsztatów, podczas których opowiemy o wrocławskich sposobach na zmienianie miasta. Nauczymy się pisać wnioski i organizować działania o zasięgu lokalnym i ogólnomiejskim. Po zakończeniu szkoleń na migrantów i migrantki czekać będzie indywidualna opieka mentorska. Wesprzemy w wypełnieniu formularzy opinii i wniosków o dofinansowanie projektu, udziale w procesie konsultacji społecznych, czy po prostu wybierzemy się wspólnie na wydarzenie społeczne lub kulturalne!

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny