Wrocław rozmawia o osiedlach

Rozpoczynamy dyskusję o ustroju wrocławskich osiedli. Wspólnie z mieszkańcami chcemy określić jakie obowiązki, kompetencje i możliwości powinny mieć samorządy osiedlowe. Efektem mają być rekomendacje, które zostaną przedstawione Radzie Miejskiej Wrocławia.

CEL

Celem projektu jest prowadzenie działań wpływających na uaktywnienie mieszkańców Wrocławia na poziomie lokalnym, realizowanych we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej, Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, radami osiedla, organizacjami pozarządowymi, aktywistami i lokalnymi liderami.
Działania obejmują rozwój kompetencji komunikacyjnych i obywatelskich mieszkańców, liderów lokalnych oraz przedstawicieli rad osiedlowych, przeprowadzenie konsultacji społecznych, spotkań i warsztatów.

IDEA

Geneza proponowanego działania skupia się na istotnej w społeczeństwach obywatelskich drogi rozwoju miasta, jaką jest decentralizacja odpowiedzialności za przestrzeń miejską, infrastrukturę, kulturę, relacje sąsiedzkie i aktywność obywatelską.
Dzięki przeprowadzonym w ramach projektu działaniom mieszkańcy Wrocławia będą zdolni przejmować odpowiedzialność za decyzje na poziomie lokalnym, a przez to najbardziej adekwatnie i skutecznie oddziaływać na swoje otoczenie i dzięki temu poprawiać jakość życia we Wrocławiu, a także rozwijać poczucie dobra wspólnego i odpowiedzialność za nie. Samorząd Wrocławia, koordynując komunikację z partnerami lokalnymi, będzie mógł podejmować decyzje zgodne z wizją rozwoju opartą na potrzebach mieszkańców.

DZIAŁANIA

Projekt będzie obejmował pięć głównych obszarów:
1) Współprowadzenie konsultacji społecznych.
2) Wsparcie procesu decentralizacji (wspólnie z Wrocławskim Forum Osiedlowym).
3) Wzmacnianie kanałów komunikacji.
4) Wsparcie rozwoju wrocławskich osiedli oraz udzielanie bieżących konsultacji i prowadzenie szkoleń dla radnych osiedlowych, podnoszących ich kompetencje.
5) Rozwiązywanie problemów lokalnych.
Działania związane z dyskusją nad funkcjonowaniem rad osiedla oraz decentralizacją stanowią część miejskiego, długofalowego projektu prowadzonej pod hasłem „Wrocław rozmawia o osiedlach”.

Projekt realizowany przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) oraz Fundację Dom Pokoju we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej oraz Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wrocław.