Ile kosztują konsultacje?

7 lipca 2023 r. otrzymaliśmy od jednego z mieszkańca Wrocławia wniosek o udzielenie informacji dotyczących kosztów związanych z realizacją konsultacji społecznych w 2023 r. 

 

Poniżej udostępniamy odpowiedź, a pod spodem – oryginał zadanego pytania.

Treść odpowiedzi:

Szanowny Panie!

7 lipca 2023 r. otrzymaliśmy wniosek o udzielenie informacji dotyczących kosztów związanych z realizacją konsultacji społecznych w latach 2022 i 2023.

Poniżej znajduje się odpowiedź, którą dodatkowo umieścimy na naszej stronie internetowej www.feps.pl

1) Odpowiedź na pytanie o koszty w roku 2023

Konsultacje społeczne w 2023 r. są przez nas wspierane w związku z realizacją zadania publicznego pn. “WSPARCIE PROCESÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY WROCŁAW W ROKU 2023”. Jest ono realizowane na mocy umowy z Gminą Wrocław nr D/WSS/3333/1/2023 z 2 stycznia 2023 r.

Kwota dotacji w ramach umowy wynosi 350 000,00 zł, przy czym wartość całego zadania to 352 000,00 zł. Kwota 2000 zł stanowi wkład własny naszej Fundacji.

W ramach tego zadania jest prowadzonych kilka działań. Są to:
1) Akademia Partycypacji,
2) komunikacja projektu,
3) włączanie dzieci i młodzieży,
4) wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych,
5) prowadzenie punktu partycypacji społecznej w lokalu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 34.

Koszty związane z realizacją konsultacji społecznych są bezpośrednio związane z punktami: 2, 3 i 4.

W skali całego roku kształtują się one następująco:

  • Komunikacja projektu (czyli koszty związane z przygotowaniem materiałów informacyjnych) – 42 000,00 zł,
  • Włączanie dzieci i młodzieży (czyli koszty związane ze zbieraniem opinii wśród niepełnoletnich mieszkańców i mieszkanek Wrocławia) – 25 000,00 zł,
  • Wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych (honoraria osób planujących i prowadzących konsultacje, moderatorów spotkań, koszty przygotowania i korekty raportów, koszty związane z organizacją spotkań, m.in, materiały i pomoce, wydruki, transport, tłumaczenia, wynajęcie pomieszczeń i sprzętu, zakup artykułów spożywczych lub usług żywieniowych, narzędzia do prowadzenia spotkań on-line ) – 168 000,00 zł.
  • Koszty związane z promocją (honorarium grafika, koszty wydruku i dystrybucji materiałów informacyjnych, koszty reklamy itp) – 21 000,00 zł.

Podane powyżej kwoty są kwotami brutto brutto, czyli zawierają wszystkie zobowiązania podatkowe oraz pochodne od wynagrodzeń, konieczne do uiszczenia przez pracodawcę).

Wymienione powyżej kwoty zostały zaplanowane na 2023 r., nie są to jednak kwoty faktycznie wydatkowane. Realne koszty konsultacji będą znane dopiero po wykonaniu tego zadania publicznego, czyli w styczniu 2024 r.

Z racji ciągłego charakteru pracy przy realizacji tego zadania publicznego nie da się wyszczególnić pojedynczych kwot konkretnych konsultacji społecznej (tzw. procesu konsultacji).

Osoby zaangażowane w realizację zadania publicznego są zatrudnione w oparciu o umowy o pracę i umowy zlecenia w rozliczeniu miesięcznym, a nie w oparciu o liczbę zrealizowanych procesów i spotkań konsultacyjnych. Ewidencja godzin poświęconych na pracę przy jednych konkretnych konsultacjach społecznych nie jest prowadzona jako zupełnie nie odpowiadająca charakterowi tej pracy.

W związku z tym nie jesteśmy w stanie odpisać na wniosek o takie informacje, gdyż takie wyliczenia po prostu nie istnieją.

Jedyne koszty, które możemy wyodrębnić, to koszty promocji, a konkretnie – reklamy na portalu społecznościowym Facebook. Te są bowiem przypisane do konkretnego procesy.

1. Jaka powinna być miejska biblioteka? – 150,00 zł
2. Jak urządzić podwórko przy ul. 3 maja 1-4? – nie było tego rodzaju wydatków
3. Jak poprawić zieleń przy ul. Dembowskiego? – 200,00 zł
4. Jak urządzić park kieszonkowy przy Rynku Psiego Pola? – nie było tego rodzaju wydatków
5. Jaka przyszłość basenu Kłokoczyce? – 200,00 zł
6. Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy? – 100,00 zł
7. Jak urządzić zieleń przy ul. Sępa Szarzyńskiego? – nie było tego rodzaju wydatków
8. Jak zagospodarować część wnętrza podwórzowego przy ul. Sztabowej? – nie było tego rodzaju wydatków
9. Jak chcemy zmienić skwer na rogu Rejtana i Kołłątaja? – nie było tego rodzaju wydatków
10. Jak chcemy zmienić podwórka przy ul. Krzywej? – nie było tego rodzaju wydatków
11. Gdzie urządzić miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Sztabowej? – nie było tego rodzaju wydatków
12. Gdzie urządzić miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Wielkiej? – nie było tego rodzaju wydatków
13. Gdzie urządzić miejsce do gromadzenia odpadów przy pl. Komunalnym? – nie było tego rodzaju wydatków
14. Jaka będzie Aleja Północna? – 200,00 zł

2) Odpowiedź na pytanie o koszty w 2022 r.

Konsultacje społeczne w 2022 r. były przez nas realizowane w ramach zadania publicznego pn. “WSPARCIE PROCESÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY WROCŁAW W LATACH 2020–2022” na mocy umowy z Gminą Wrocław nr D/WSS/2695/1/2020-2022 z 30 listopada 2020 r.

Kwota dotacji w roku budżetowym 2022 r. wyniosła 300 000,00 zł, zaś wkład własny Fundacji wyniósł 600,00 zł. Faktycznie poniesiona kwota wydatków to 284 128,27 zł.

Poniżej znajduje się zestawienie kosztów, które zostało przedstawione przez nas w sprawozdaniu końcowym. Sprawozdanie to oczekuje na ostateczną akceptację Urzędu Miejskiego Wrocławia, dlatego dane te mogą ulec nieznacznym zmianom.

1. Komunikacja projektu – 65 697,21 zł,
w tym:
a) honorarium specjalistki ds. komunikacji – 42 000,00 zł
b) koszty informowania i promowania procesów konsultacji społecznych (m.in. koszty projektów materiałów graficznych, dystrybucja plakatów, zakup reklamy) – 23 697,21 zł

2) Włączanie dzieci i młodzieży – 22 700,00 zł

3) Wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych – 146 531,06 zł
w tym:
a) honorarium liderów procesów konsultacji – 45 000,00 zł
b) koszty związane z organizacją spotkań (m.in. materiały i pomoce, wydruki,
transport, tłumaczenia, wynajęcie pomieszczeń i sprzętu, zakup artykułów
spożywczych lub usług żywieniowych, narzędzia do prowadzenia spotkań on-line) – 6812,31 zł
c) honorarium asystentów oraz osób wspierających procesy konsultacji oraz inne
procesy konsultacyjne – 94 718,75 zł
3) koszty administracyjne (koordynacja, księgowość, materiały biurowe) – 49 800,00 zł

Wydatki te dotyczyły 15 procesów konsultacyjnych o charakterze lokalnych spotkań oraz 9 procesach o charakterze ogólnomiejskim, a także zapewnienia możliwości zorganizowania form konsultacji umożliwiających aktywny udział dzieci i młodzieży podczas 7 procesach o charakterze ogólnomiejskim oraz 3 spotkaniach o charakterze lokalnym.

Również w tym przypadku nie da się podać kosztów pojedynczych konsultacji społecznych. Zespół projektowy pracuje w trybie ciągłym nad realizacją całości zadania.

W przypadku niejasności prosimy o kontakt.

Z poważaniem

Ewa Sowińska i Tadeusz Mincer – Zarząd Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich

Zadane pytanie:

Szanowni Państwo

W trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych – wnoszę o udzielenie następujących informacji (w formie pisemnej przesłanej na podany poniżej mój adres e-mail):

I. Informacji w postaci wskazania kosztów poniesionych przez FEPS w związku z realizacją  konsultacji społecznych w roku 2023, ze wskazaniem łącznych kosztów każdej z przeprowadzonych konsultacji, wymienionych poniżej oraz wskazaniem poszczególnych części składowych (rodzajów kosztów i ich wysokości) składających się  na łączny koszt danej, konkretnej konsultacji społecznej. Poniżej wskazuję listę konsultacji społecznych zrealizowanych w 2023r., których dotyczy niniejsze zapytanie:

1. Jaka powinna być miejska biblioteka?
2. Jak urządzić podwórko przy ul. 3 maja 1-4?
3. Jak poprawić zieleń przy ul. Dembowskiego?
4. Jak urządzić park kieszonkowy przy Rynku Psiego Pola?
5. Jaka przyszłość basenu Kłokoczyce?
6. Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy?
7. Jak urządzić zieleń przy ul. Sępa Szarzyńskiego?
8. Jak zagospodarować część wnętrza podwórkowego przy ul. Sztabowej?
9. Jak chcemy zmienić skwer na rogu Rejtana i Kołłątaja?
10. Jak chcemy zmienić podwórka przu ul. Krzywej?
11. Gdzie urządzić miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Sztabowej?
12. Gdzie urządzić miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Wielkiej?
13. Gdzie urządzić miejsce do gromadzenia odpadów przy pl. Komunalnym?
14. Jaka będzie Aleja Północna?

II. Informacji w postaci wskazania kosztów poniesionych przez FEPS w związku z realizacją  konsultacji społecznych w roku 2022, ze wskazaniem łącznych kosztów każdej z przeprowadzonych konsultacji, wymienionych poniżej oraz wskazaniem poszczególnych części składowych (rodzajów kosztów i ich wysokości) składających się  na łączny koszt danej, konkretnej konsultacji społecznej. Poniżej wskazuję listę konsultacji społecznych zrealizowanych w 2022r., których dotyczy niniejsze zapytanie:

1. Jak urządzić podwórko przy Białoskórniczej?
2. Jaka przyszłość podwórka przy ul. Traugutta 58-68?
3. Jak urządzić podwórko przy Łące Mazurskiej?
4. Jak urządzić podwórka przy ul. Czystej?
5. Jak urządzić podwórka przy ul. Kościuszki?
6. Jaka ma być lokalna polityka integracyjna?
7. Jak chcemy zmienić plac zabaw przy Barlickiego?
8. Jak urządzić teren TBS przy Głubczyckiej?
9. Rozmawialiśmy o podwórku przy Struga.
10. Jak urządzić plac zabaw na Barlickiego?
11. Jak odbierać odpady na podwórku przy Nowej?
12. Jak chcemy zmienić podwórka przy Górnickiego?

Proszę o przesłanie w/w informacji w formie elektronicznej (korespondencja e-mail), na mój adres e-mail, tj. [dane nadawy utajone]

Na wypadek wątpliwości odnośnie weryfikacji tożsamości składającego wniosek podaję poniżej moje dane:

[dane nadawy utajone]

Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

z poważaniem

[dane nadawcy utajone]