Konsultacje społeczne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łagiewniki

Najbliższe lata to dla Gminy Łagiewniki czas przemian społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Stanie się to za sprawą m.in. planowanych inwestycji komunikacyjnych, w tym przede wszystkim linii kolejowej łączącej Gminę z Wrocławiem oraz projektowanej drogi ekspresowej S8. Odpowiedzią na te zmiany ma być wizja rozwoju przestrzennego Łagiewnik. Na podstawie wizji powstanie nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – podstawowy dokument będący fundamentem planowania przestrzennego w Gminie. ​
Wizja rozwoju Gminy oraz stworzone na jej podstawie Studium są wypracowywane wspólnie z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych.
 
Proces konsultacji podzielony został na następujące etapy:

Spotkania otwarte dla mieszkańców (22 marca – 7 kwietnia 2021 r.)
W ramach tego etapu odbyło się osiem otwartych spotkań dla mieszkańców miejscowości położonych na terenie Gminy. Ich celem było m.in. poznanie potrzeb i oczekiwań związanych z zamieszkiwaniem tu, omówienie obecnej sytuacji planistycznej, przybliżenie mieszkańcom znaczenia dokumentów takich jak Studium i Plan miejscowy, a także składanie wniosków do Studium przez mieszkańców.

Warsztaty konsultacyjno-diagnostyczne „Gmina Łagiewniki 2030” (19 maja 2021 r.)
Spotkanie miało na celu wypracowanie wspomnianej wizji rozwoju przestrzennego całej Gminy, zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w odniesieniu do poszczególnych miejsc strategicznych oraz omówienie potencjalnych rozwiązań.
 
Podczas warsztatów porozmawialiśmy o:
  • obszarach przemysłowych przy węzłach drogi S8,
  • lokalizacji farm fotowoltaicznych,
  • planowanym rozwoju terenów przyległych do stacji PKP w miejscowościach Trzebnik i Łagiewniki,
  • modelowych rozwiązaniach małej retencji wodnej (na przykładzie stawu w Radzikowie),
  • pętli rowerowej łączącej miejscowości i atrakcje turystyczne na terenie Gminy.

Na podstawie rekomendacji ze spotkania opracowane zostały koncepcje wizualizujące wybrane rozwiązania przestrzenne.

Warsztaty konsultacyjno-projektowe (16 czerwca 2021 r.)
Celem warsztatów była dalsza praca nad poszczególnymi zagadnieniami ujętymi  w Studium, w tym przede wszystkim zbieranie opinii mieszkańców na temat rozwiązań dotyczących poszczególnych miejsc przedstawionych na koncepcjach (staw w Radzikowie, pętla rowerowa łącząca miejscowości i atrakcje na terenie Gminy).


Otwarte spotkanie podsumowujące konsultacje (24 czerwca 2021 r.) w formie punktu konsultacyjnego podczas Nocy Świętojańskiej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu. 
Podczas punktu zaprezentowane zostały rezultaty konsultacji, w tym:

  • wyniki prac z mieszkańcami i diagnozy potrzeb mieszkańców,
  • prace studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (poświęcone pętli rowerowej łączącej miejscowości i atrakcje turystyczne na terenie Gminy oraz modelowym rozwiązaniom małej retencji wodnej na przykładzie stawu w Radzikowie),
  • wnioski z diagnozy demograficznej opracowanej dla Gminy Łagiewniki.

Spotkanie w ramach punktu konsultacyjnego stanowiło też okazję do złożenia przez mieszkańców opinii dot. rozwoju przestrzennego Gminy. 

Konsultacje organizowane są w ramach projektu pn. „Nasza Przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi.