Edukacja

Akademia partycypacji (II edycja)

Zapraszamy do Akademii partycypacji – weź udział w cyklu warsztatów

Od grudnia przy ul. Piłsudskiego 34 działa ODLOT. Strefa Partycypacji. Jest to miejsce, w którym informujemy o społecznych aktywnościach i rozmawiamy z mieszkańcami Wrocławia. Bo partycypacja to przede wszystkim ludzie i ich umiejętności. 

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich zaprasza na drugą edycję Akademii partycypacji – warsztatów mających na celu wzmocnienie kompetencji osób już zajmujących się partycypacją lub mających takie plany w przyszłości

W szczególności zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych, osoby reprezentujące Centra Aktywności Lokalnej, a także radne i radnych osiedlowych

Wszystkie warsztaty odbędą się w ODLOCIE. Strefie partycypacji (ul. Piłsudskiego 34).

Tej wiosny zapraszamy na następujące warsztaty:

Jak konsultować z dziećmi i młodzieżą?
Prowadzenie: Hanna Achremowicz
Termin: 27. kwietnia (czwartek), godzina 17:30

Jak rozwiązać konflikty o przestrzeń?
Prowadzenie: Anna Grochowska
Termin: 10. maja (środa), godzina 17:30

Jak facylitować spotkania?
Prowadzenie: Marta Trawińska
Termin: 24. maja (środa), godzina 17:30


Jak mówić o konsultacjach?
Prowadzenie: Maria Rudnicka-Myślicka
Termin: 6. czerwca (wtorek), godzina 17:30

Jak współtworzyć polityki publiczne?
Prowadzenie: Anna Miśniakiewicz
Termin: 20. czerwca (wtorek), godzina 17:30

Zgłoszenia mailowo na adres: odlot@feps.pl (liczba miejsc ograniczona)

Miejsce: ODLOT.Strefa partycypacji (ul. Piłsudskiego 34, Wrocław)

Osoby o szczególnych potrzebach proszone są o kontakt na adres: odlot@feps.pl

Akademia partycypacji jest realizowana w ramach zadanie publicznego “Wsparcie procesów konsultacji społęcznych na terenie Gminy Wrocław w roku 2023”, realizowanego przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich.

IV Zlot Młodych Badaczy Kultury

IV Zlot Młodych Badaczy Kultury, odbył się w dniach 17-18 marca 2016 r. we Wrocławiu. Tematem przewodnim była Jaka jakość? Igranie (z) jakości(ą) we współczesnej humanistyce.

Przedmiotem rozważań jest kwestia jakości, która jest współcześnie bodaj najmniej oczywistym, a zarazem najbardziej przemożnie kształtującym ludzkie życie czynnikiem. Przykładowe zagadnienia wystąpień dotyczyć mogą: jakości jako jednego z naczelnych pojęć kognitywnych; jakości uprawianej nauki; oceny czy samooceny badaczy; możliwości porozumienia pomiędzy przedstawicielami poszczególnych dziedzin (np. postępująca specjalizacja a transdyscyplinarność, zainteresowanie humanistów neuronauką); jakości badań jakościowych (docieranie do wiedzy innej od tej, którą uzyskuje się przy pomocy badań ilościowych, a może zaledwie odmienna konwencja opisu?); modelu instytucjonalnie uprawianej nauki, czego dowodzą coraz częstsze spory na linii ministerstwo-pracownicy uniwersyteccy, jak i te wśród samych naukowców (inicjatywy, np. Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej; cykle dyskusyjne, polemiki, wywiady, eseje); jakości jako przedmiotu badań filozofów, socjologów czy chociażby historyków sztuki.

Miejsce obrad: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności (nowy budynek ASP we Wrocławiu), ul. Traugutta 21, Sala Audytoryjna, IV piętro  ̶  sala 410.

Konferencja Małżeństwo i rodzina w ujęciu antropologii kulturowej

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej Małżeństwo i rodzina w ujęciu antropologii kulturowej. Perspektywa empiryczna. Wydarzenie odbędzie się 4 marca 2016 roku we Wrocławiu.

Problematyką wydarzenia jest życie rodzinne i związane z nim wiele nowych kwestii w dyskursie. Globalizacja, postępująca indywidualizacja i konsumpcjonizm doprowadziły do pluralizmu we wszystkich sferach życia. Aspekt małżeństwa i rodziny jest szczególnie interesujący w tych zmianach, bowiem najbardziej widoczny poprzez pryzmat poprzedniego – tradycyjnego porządku społecznego, określonego w przeszłości podziału ról i funkcji, jakie pełniła rodzina.
Zwłaszcza w ostatnich trzech dekadach widoczne jest, że przyjęło się w Polsce i ulega tendencji wzrostowej wiele alternatywnych form związków intymnych takich jak konkubinat, rodzice samotnie wychowujący dzieci, związki homoseksualne czy trwałe pozostawanie singlem bądź pojawienie się tak zwanej mody na bezdzietność. Ówczesne przeobrażenia modelu rodziny wskazują na nowe style życia Polaków. Rodzina w sensie kulturowym przestała być instytucją naturalną i konieczną, jej założenie oraz posiadanie dzieci to już nie naturalny bieg rzeczy, a kwestia wyboru.
Jest to interesujący temat badań nie tylko dla antropologów, ale także dla innych badaczy nauk społecznych, socjologów, psychologów, demografów czy politologów. Zachęcamy zatem do interdyscyplinarnego spojrzenia na zmiany społeczno-kulturowe, które określają nowy typ społeczeństw i wpływają na reorganizację ich funkcjonowania. Nauka o człowieku, tym co go określa i wpływa na jego pojmowanie świata nie może przejść obok tych zagadnień obojętnie.
Fundacja jest współorganizatorem wydarzenia.

Wrocław Wita Uchodźców

W styczniu 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Wrocław Wita Uchodźców – budowa oddolnej koalicji na Dolnym Śląsku”.

Naszym celem będzie wzmocnienie i rozszerzenie działań Koalicji Wrocław Wita Uchodźców. Będziemy się szkolić i profesjonalizować oraz przygotowywać do pracy z uchodźcami, przechodząc kurs przygotowujący do roli asystentów -„integratorów”, czyli osób do kontaktu między przybyłymi uchodźcami a lokalną społecznością przyjmującą.

Zajmiemy się również integracją w praktyce poprzez: zapoznanie się z pracą koalicji Dresden für Alle, poznanie przykładów dobrych praktyk w terenie podczas wizyty studyjnej w Dreźnie i nawiązanie kontaktów z miejscowymi aktywistami.

Zorganizujemy spotkania poświęcone tematyce uchodźców w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Przeprowadzimy także spotkania w 4 miejscowościach Dolnego Śląska, w celu stworzenia lokalnych grup wsparcia uchodźców i rozbudowania sieci współpracowników Koalicji WWU.

Przeprowadzimy badania dotyczące diagnozy problemów związanych z przyjęciem uchodźców w regionie, a rezultaty przekażemy władzom miasta Wrocławia i organizacjom pozarządowym. Chcemy w ten sposób wesprzeć budowę platformy porozumienia i współpracy między urzędnikami, aktywistami i edukatorami i tym samym przyczynić się do powstania spójnej lokalnej polityki imigracyjnej.

Doświadczenia niemieckiej koalicji Dresden für Alle i jej dobre praktyki będziemy wdrażać we Wrocławiu. Pomogą nam nowoczesne narzędzia (m.in. platforma internetowa dla uchodźców z interaktywną mapą, wydana publikacja czyli manual lokalnego integratora.).

Działania projektu potrwały do końca kwietnia 2016 r.

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej w partnerstwie z Fundacją Kalejdoskop Kultur, Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich i Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Współcześni młodzi Polacy na Wileńszczyźnie

Projekt dotyczy wspierania rozwoju studiów Polonistycznych na Uniwersytecie Wileńskim poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej Centrum Polonistycznego na w/w Uniwersytecie oraz aktywizację studentów pochodzących ze środowisk polskich na rzecz promocji kultury oraz historii Polski na Litwie. Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego – młodych multiplikatorów, ambasadorów języka i kultury Polskiej na Litwie poprzez zwiększenie zaangażowania studentów studiów polskich na rzecz promocji Polski. Projekt angażuje co najmniej 500 beneficjentów (studentów oraz młodzież z Polskich szkół z rejonu Wileńskiego), która weźmie aktywny udział w budowaniu wizerunku Polski na Litwie. Projekt jest finansowany ze środków Senatu RP.

Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Kancelarii Senatu, możemy rozpocząć projekt skierowany do młodych Polaków, mieszkających w rejonie wileńskim na Litwie. W ramach projektu zaprosimy na wykłady dotyczące współczesnej Polski, jej najnowszej historii i kultury, studentów Uniwersytetu Wileńskiego. Odbędą się także szkolenia z zakresu metod aktywnych i aktywizujących, kontruowania scenariuszy zajęć, skierowane do studentów i uczniów polskich szkół na Wileńszczyźnie.
Uczestnicy jesienią br. odwiedzą także Wrocław – Europejską Stolicę Kultury, gdzie nakręcą filmiki o mieście, ludziach, o współczesnej Polsce. Pokaz filmików w szkołach polskich, prowadzenie zajęć według przygotowanych scenariuszy lekcji oraz wycieczka po Wilnie, śladami polskiej kultury i literatury to program projektu na październik i listopad. Obserwujcie naszą stonę i naszego Facebooka!

 

Wilno kręci Wrocław!
Zapraszamy do obejrzenia filmików o Wrocławiu, jego mieszkańcach, architekturze, ciekawych miejscach, zrealizowanych przez uczestników projektu „Współcześni młodzi Polacy na Wileńszczyźnie. W ramach warsztatów fllmowych z Michałem Klimkiem Downarowiczem, powstało 5 krótkich etiud według pomysłu i realizacji młodych ludzi z rejonu wileńskiego.

III Zlot Młodych Badaczy Kultury

Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze zaprasza na konferencję III Zlot Młodych Badaczy Kultury.

Konferencja stanowi trzecią edycję z cyklu corocznego Zlotu Młodych Kulturoznawców, który został przemianowany na Zlot Młodych Badaczy Kultury. Chcemy przez to podkreślić, że nasze zaproszenie dotyczy przede wszystkim wspólnego przedmiotu badań, nie zaś konkretnej metody czy dziedziny nauki.

Tematem edycji był „Czas w badaniach nad kulturą”. Różnorodne kultury wytworzyły całkiem odmienne pojmowania czasu, jego przeżywania i waloryzowania. Uważa się nawet, że charakterystyczna dla danej obszaru kulturowego wizja czasu jest jej najbardziej znamiennym atrybutem czy wręcz, jak u amerykańskiego antropologa Edwarda Halla, zasadą organizującą, „głęboką strukturą”. W zasadzie nic nie odbywa się poza jakąś ramą czasową, zaś każde społeczeństwo posiada własne konstrukcje czasowe z unikalnymi wzorami.

Refleksja nad czasem dotyczy także symboli, wartości, reguł i światopoglądów z nim związanych. Są one skodyfikowane i zakorzenione głęboko w kulturze, przez co zyskują wartość intersubiektywną i normatywną, nadając poszczególnym społeczeństwom wyraźne „profile czasowe”. Ich różnorodność wskazuje na fakt, iż czas jest nie tyle kategorią fizyczną co raczej kulturową i historycznie zrelatywizowaną.

Do wspólnych rozważań nad problematyką czasu w badaniach nad kulturą zapraszamy kulturoznawców, historyków i historyków sztuki, etnologów, archeologów, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych zainteresowanych refleksją naukową na temat czasu. Proponowane zagadnienia są zawarte w poniższej liście, która jednak nie wyczerpuje ogromu pracy stojącej przed badaczami czasu. Należy więc traktować ją jako wskazówkę, nie zaś formalnie wiążący wykaz.

Dzięki współpracy z Katedrą Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w trakcie konferencji odbędzie się wernisaż studentów kierunku. Mediacja Sztuki to nowatorski kierunek kształcenia artystów – praktyków i teoretyków – krytyków, kuratorów sztuki, którzy zainteresowani są podejmowaniem dialogu w obszarze współczesnej sztuki i humanistyki. Zainicjowana współpraca ma na celu integrację środowiska artystycznego z badaczami kultury. Żywimy przekonanie, że III Zlot Młodych Badaczy Kultury stanie się przyczynkiem do podejmowania artystyczno-naukowych działań w przyszłości.
Termin konferencji: 20-21 marca 2015 r.

Miejsce konferencji: Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności (nowy budynek ASP we Wrocławiu), ul. Traugutta 21, Sala Audytoryjna, IV piętro – sala 410.
Pozostali organizatorzy:
Katedra Etnologii i Antropologii KulturowejInstytut KulturoznawstwaInstytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Patronat:
Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich

2. Wrocławskie Forum Miejskie

Zapraszamy do udziału w 2. Wrocławskim Forum Miejskim, spotkaniu dla wszystkich zainteresowanych partycypacją w kształtowaniu polityki miasta. O kulturze, przestrzeni i transporcie rozmawiać będziemy już 16 maja na Akademii Sztuk Pięknych.

O NAS          
Jesteśmy koalicją organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób, którym na sercu leży rozwój demokratycznego i obywatelskiego Wrocławia. Naszym celem jest integracja i wzmocnienie wrocławskich ruchów miejskich. Nie chcemy poprzestać na tworzeniu rekomendacji, ale przejść do realnego działania we współpracy z magistratem.

Rok temu, podczas pierwszego FORUM, dokonaliśmy wstępnej diagnozy sytuacji w mieście, a także oceniliśmy nasze siły. Wrocław jest miastem wielu możliwości i krytycznego fermentu, niestety posiada niski poziom kapitału społecznego, a działający oddolnie na jego rzecz mieszkańcy i organizacje są silnie zatomizowani. Cały czas przybywa jednak osób, które zaczynają interesować się polityką miejską i chciałyby wpływać na jej kształt, ale nie wiedzą, jak mogłyby to zrobić. FORUM chce zintegrować wszystkich działających lub chcących działać na rzecz miasta, pozwolić im się poznać i zapoczątkować sieć, która stworzy intelektualną masę krytyczną. Dzięki temu możemy wspólnie mocniejszym głosem nawoływać do sensownych i niezbędnych zmian.

2. WFM
Głównym wątkiem tegorocznej edycji jest zwiększenie partycypacji w zarządzaniu miastem w różnych jego sektorach. Podczas pracy w czterech grupach roboczych poświęconych kulturze, przestrzeni, transportowi i zieleni, wypracowywać będziemy konkretne mechanizmy społecznej zmiany. Spotkanie nie ma być kolejną debatą prowadzoną przez „gadające głowy”. Będziemy wspólnie pracować nad tym, aby stworzyć konkretne rekomendacje i przejść do działania. Wykorzystamy angażujące metody warsztatowe, pozwalające łączyć różne perspektywy i podejścia. Partycypacja będzie metodą i celem naszej pracy. Chcemy również, by uczestnicy uczyli się od siebie nawzajem, wymieniali doświadczenia i łączyli potencjały.

Organizacja 2. WFM jest dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Bierzemy również udział w akcji „Masz Głos – Masz Wybór”.

Letnia Szkoła Młodzieżowych Animatorów Środowisk Polskich Za Granicą

Mamy przyjemności poinformować, że od 11 do 18 sierpnia gościmy we Wrocławiu młodzież reprezentującą środowiska polonijne.  W ramach współpracy międzynarodowej nawiązaliśmy kontakt ze szkołami średnimi w Bezdanach, im. Juliusza Słowackiego oraz im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu. Instytucje te skupiają wokół siebie młodzież polską, na co dzień uczącą się języka polskiego, kultury, historii Polski w swojej szkole. Projekt jest kontynuacją współpracy w tym zakresie podjętej w zeszłym roku ze szkołą w Bezdanach. Dzięki tej współpracy, zachęcono szkołę polską z Podbrzezia do uczestnictwa w tegorocznym projekcie.

Zadanie polega na zorganizowaniu pobytu o charakterze edukacyjnym młodzieży Polonijnej, które ma wzmocnić ich kompetencje osobiste, liderskie oraz obywatelskie, jednocześnie zwiększając ich możliwości realizacji projektów lokalnych, inicjatyw młodzieżowych, projektów międzynarodowych. Uczestnicy będą uczyć się nie tylko pracy na rzecz lokalnej społeczności, w której mieszkają, ale także nauczą się odpowiadać na potrzeby swoich społeczności.

Szkoła letnia będzie prowadzona metodami edukacji pozaformalnej przez doświadczonych trenerek, które ukończyły szkoły trenerskie i od lat pracują z młodzieżą metodami uczenia się przez doświadczenie. Sam program spotkania będzie podzielony na dni tematyczne, każdego dnia uczestnicy i uczestniczki będą rozwijać inny aspekt swoich kompetencji.

Celem projektu jest odpowiedź na potrzeby młodzieży polonijnej, wyposażenie ich w kompetencje liderskie, zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy, zachęcenie do budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez lokalne działania. Chcemy by uczestnicy nauczyli się pracować metodą projektową oraz potrafili rozpoznawać potrzeby swojej społeczności, tak by mogli w przyszłości realizować własne inicjatywy lokalne i międzynarodowe. Efektem wizyty będzie samodzielne przeprowadzenie takiej inicjatywy we współpracy z młodzieżą z Wrocławia.

W programie wizyty znajdują się:

  • warsztaty dotyczące kompetencji liderskich i obywatelskich
  • wizyta w Punkcie Informacyjnym Unii Europejskiej
  • wspólne działania razem Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie Trampolina
  • zwiedzanie wrocławskich instytucji kulturalnych i społecznych
  • wycieczka na do Karpacza i na Śnieżkę


Partnerem projektu są:

Bezdańska Szkoła Średnia im. Juliusza Słowackiego
oraz
Szkoła Średnia im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Zlot Młodych Kulturoznawców

Serdecznie zapraszamy na konferencję 2. Zlot Młodych Kulturoznawców która odbędzie się we Wrocławiu 16-17 maja 2014

Problematyka teoretyczna i metodologiczna stała w centrum zainteresowań kulturoznawstwa od początku jego istnienia. Dziś, gdy liczba instytutów i katedr kulturoznawstwa w Polsce ciągle rośnie, należy wątpić, czy opracowanie wspólnej teorii lub metody badawczej jest w ogóle możliwe. Być może jednak sytuację tę należy postrzegać jako zaletę a nawet szansę dla dyscypliny, której celem jest badanie tak bogatej i różnorodnej sfery ludzkiego universum, jaką jest kultura, idąc za słowami G. Vica (jednego z pre-kulturoznawców), że „doktryny powinny zgadzać się z przedmiotami, o których traktują”. Mając na uwadze rodowód kulturoznawstwa, jak również jego obecną sytuację, chcielibyśmy zadać pytanie o metodę w badaniu kultury. Czynimy to w przeświadczeniu, że metoda właśnie, obok teorii, jest tym, co stanowi w większym lub mniejszym stopniu przedmiot zainteresowania wszystkich kulturoznawców. „Metodyczne” badanie kultury nie jest wszakże domeną jedynie tych ostatnich, w związku z czym pragniemy zaprosić także tych, którzy zapytani o swoją naukową tożsamość odpowiadają inaczej: antropologów, etnologów, historyków kultury, sztuki, muzyki czy literatury, filmoznawców, medioznawców.

Czy istnieje szansa na opracowanie spójnego paradygmatu, możliwego do przyjęcia przez większość badaczy? Czy w ogóle należy do tego dążyć? Czy metoda w ogóle jest potrzebna? Czy nie jest spuścizną przyrodoznawczego scjentyzmu? Być może myślenie metodyczne należy odrzucić? Jeśli tak – na rzecz czego: ontologii? etyki? intuicji? Interesuje nas również historyczny i praktyczny wymiar metodologii, metod i metodyk kulturoznawczych. Jak dzisiejsze pojmowanie tych kategorii ma się do przeszłości? Jaka jest (była) rola postmodernizmu, neokantyzmu, (oraz heglizmu wcześniej), czy strukturalizmu, też różnych hermeneutyki, „zwrotów” fenomenologii, (począwszy od formalizmu, językowego, a na „biologicznym” kończąc) w badaniach kulturoznawczych? W jaki sposób praktyki badawcze wpływają na wyniki badań? Co stanowi kryterium oceny danej metody? Przydatność czy teoretyczna spójność? A może wartość zwracanych przez nią wyników? Czy, kiedy i w jakim stopniu etyka powinna ograniczać metodę?

ZLOT w założeniu ma być wydarzeniem tyleż naukowym, co integrującym środowisko polskich młodych kulturoznawców. Ma być forum wymiany myśli, jak również miejscem, w którym przedstawiciele różnych ośrodków, szkół a nawet dyscyplin (związanych z kulturoznawstwem) mogą podzielić się swymi doświadczeniami dotyczącymi pracy badawczej, a także ogólnie rozumianym funkcjonowaniu w świecie akademickiej humanistyki. Dlatego pragniemy by ZLOT stał się ideą ogólnopolską, w taki sposób, by zachowanie ciągłości nie prowadziło do popadnięcia w rutynę. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych do dyskusji nad organizacją kolejnych edycji w Waszych ośrodkach akademickich. Dyskusja ta odbędzie się na koniec pierwszego dnia obrad.

Słowa Łączą Pokolenia

Projekt ma na celu wymianę dobrych praktyk „przechowywania” oral history pomiędzy partnerskimi organizacjami, z naciskiem na wykorzystanie narzędzi ICT.

Skupimy się na sposobach uzyskiwania relacji naocznych świadków z wykorzystaniem rożnych narzędzi ICT, a także na sposobach udostępniania tychże relacji dla lokalnej społeczności poprzez wystawy, spotkania, warsztaty, szkolenia, narzędzia internetowe i Żywą Bibliotekę. Będziemy również zgłębiać zagadnienie budowania tożsamości społeczności poprzez oral history i omawiać różne podejścia do nauczania historii.

Projekt będzie składał się z działań międzynarodowych i lokalnych.

Do działań o charakterze międzynarodowym należeć będą spotkania organizacji partnerskich, podczas których dyskutowane będą głównie zagadnienia dotyczące partnerstwa. Podczas każdego spotkania będą mieć miejsce dyskusje, warsztaty, prezentacje i wizyty studyjne, które będą narzędziem rozpowszechniania dobrych praktyk. Każda organizacja partnerska jest odpowiedzialna za zorganizowanie jednego spotkania międzynarodowego.

Lokalne działania będą realizowane przez każdą z organizacji partnerskich w ich lokalnej społeczności. Będą to wystawy, warsztaty i szkolenia dotyczące rejestrowania oral history i pracy z historiami rodzinnymi, programy edukacyjne, przewodniki audio, Żywe Biblioteki.

Będziemy dzielić się doświadczeniami z innymi poprzez: stronę internetową, zawierającą dobre praktyki, Do-It-Yourself oral history KIT historia i internetowy przewodnik audio, łączący historie z wszystkich miast czterech zaangażowanych w projekt miast Europy Środkowej: Wrocławia, Wiednia, Liberca i Passau.

Czas trwania: 08.2012 – 07.2014

Partnerzy:

  1. coobra – cooperativa braccianti –  www.coobra.at  (Austria)
  2. Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.  – www.gemeinsam-in-europa.de (Niemcy)
  3. LOS – Liberecka Obcanska Spolecnost  – www.losonline.eu (Czechy)


Rodzaj projektu: Projekt Partnerski Grundtviga

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.