2018

Projekty realizowane w 2018 roku.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia

Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miasta pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM), pod hasłem Ruch Miasta. Prace rozpoczęły się w kwietniu 2018 r. i potrwają do końca listopada 2018 r. W wyniku działań powstanie dokument realizujący przyjętą w 2013 r. Wrocławską Politykę Mobilności.
Plan mobilności określi działania mające poprawić jakość przemieszczania się po mieście, a co za tym idzie, poprawę jakości życia mieszkańców.

PZMM dotyczy wszystkich sposobów poruszania się po mieście i, zgodnie z wytycznymi unijnymi, powstaje w procesie partycypacji społecznej. Do uczestnictwa w pracach na dokumentem zostali od początku zaproszeni mieszkańcy oraz interesariusze, czyli grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych środowisk z Wrocławia.

Prowadzone przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich konsultacje społeczne w ramach projektu potrwają do końca listopada i składają się z trzech etapów.

I etap konsultacji – Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia?
Na pierwszym etapie konsultacji mieszkańcy dowiadują się czym jest PZMM i jakie korzyści wynikają z jego opracowania i wdrożenia. Wrocławianie będą mieli możliwość podzielić się oczekiwaniami względem dokumentu oraz określić swoje potrzeby a także wskazać bariery związane z poruszaniem się po mieście. Zebrane opinie oraz prowadzone jednocześnie badania społeczne posłużą jako punkt wyjścia do opracowania diagnozy, a następnie głównych wytycznych do Planu Mobilności.

II etap konsultacji – Dyskusja o wytycznych
Celem drugiego etapu konsultacji jest przedyskutowanie kwestii kluczowych, czyli jakie działania będą najbardziej efektywne, by miasto było przyjazne dla wszystkich grup społecznych i użytkowników przestrzeni miejskiej. Interesariusze oraz mieszkańcy będą wypracowywać na warsztatach rozwiązania, które warto wdrożyć, by poprawić funkcjonalność systemu transportowego oraz zapewnić mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości przestrzeni publicznej.

III etap konsultacji – Prezentacja dokumentu
Na trzecim etapie konsultacji zostanie zaprezentowany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia. Dokument zostanie poddany ocenie mieszkańców, którzy będą mogli złożyć uwagi do całości opracowania

ZAKRES KONSULTACJI

 • Potrzeby mieszkańców dotyczące zrównoważonej mobilności.
 • Obawy mieszkańców dotyczące zrównoważonej mobilności.
 • Ogólna wizja i wytyczne do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia.
 • Ostateczny kształt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia.


STAN AKTUALNY PRZEDMIOTU KONSULTACJI
Aktualnie obowiązującym dokumentem jest Wrocławska Polityka Mobilności (WPM) przyjęta przez Radę Miejską w roku 2013. Opracowywany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia ma być dokumentem uszczegóławiającym. Do tej pory nie były prowadzone konsultacje w tym zakresie.

CEL KONSULTACJI

Celem pierwszego etapu konsultacji jest poinformowanie mieszkańców o założeniach PZMM oraz zebranie potrzeb i oczekiwań względem planu. Dzięki zebranych opiniom, a także realizowanym badaniom społecznym oraz diagnozie stanu aktualnego, powstaną założenia do Planu. Celem drugiego etapu konsultacji jest przedyskutowanie wytycznych do PZMM. Wspólnie z interesariuszami chcemy zweryfikować, czy przyjęte założenia zgodne są z ich oczekiwaniami. Celem trzeciego etapu konsultacji jest prezentacja gotowego PZMM oraz zebranie opinii, uwag i propozycji do dokumentu.

EFEKT KONSULTACJI
Efektami konsultacji będą raporty z każdego z trzech etapów konsultacji oraz ostateczny dokument.

Wrocław rozmawia o osiedlach

Rozpoczynamy dyskusję o ustroju wrocławskich osiedli. Wspólnie z mieszkańcami chcemy określić jakie obowiązki, kompetencje i możliwości powinny mieć samorządy osiedlowe. Efektem mają być rekomendacje, które zostaną przedstawione Radzie Miejskiej Wrocławia.

CEL

Celem projektu jest prowadzenie działań wpływających na uaktywnienie mieszkańców Wrocławia na poziomie lokalnym, realizowanych we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej, Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, radami osiedla, organizacjami pozarządowymi, aktywistami i lokalnymi liderami.
Działania obejmują rozwój kompetencji komunikacyjnych i obywatelskich mieszkańców, liderów lokalnych oraz przedstawicieli rad osiedlowych, przeprowadzenie konsultacji społecznych, spotkań i warsztatów.

IDEA

Geneza proponowanego działania skupia się na istotnej w społeczeństwach obywatelskich drogi rozwoju miasta, jaką jest decentralizacja odpowiedzialności za przestrzeń miejską, infrastrukturę, kulturę, relacje sąsiedzkie i aktywność obywatelską.
Dzięki przeprowadzonym w ramach projektu działaniom mieszkańcy Wrocławia będą zdolni przejmować odpowiedzialność za decyzje na poziomie lokalnym, a przez to najbardziej adekwatnie i skutecznie oddziaływać na swoje otoczenie i dzięki temu poprawiać jakość życia we Wrocławiu, a także rozwijać poczucie dobra wspólnego i odpowiedzialność za nie. Samorząd Wrocławia, koordynując komunikację z partnerami lokalnymi, będzie mógł podejmować decyzje zgodne z wizją rozwoju opartą na potrzebach mieszkańców.

DZIAŁANIA

Projekt będzie obejmował pięć głównych obszarów:
1) Współprowadzenie konsultacji społecznych.
2) Wsparcie procesu decentralizacji (wspólnie z Wrocławskim Forum Osiedlowym).
3) Wzmacnianie kanałów komunikacji.
4) Wsparcie rozwoju wrocławskich osiedli oraz udzielanie bieżących konsultacji i prowadzenie szkoleń dla radnych osiedlowych, podnoszących ich kompetencje.
5) Rozwiązywanie problemów lokalnych.
Działania związane z dyskusją nad funkcjonowaniem rad osiedla oraz decentralizacją stanowią część miejskiego, długofalowego projektu prowadzonej pod hasłem „Wrocław rozmawia o osiedlach”.

Projekt realizowany przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich (FEPS) oraz Fundację Dom Pokoju we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej oraz Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wrocław.

Legendarna Pustowójtówna

„Legendarna Pustowójtówna” to wystawa popularyzująca historię Anny Henryki Pustowójtówny, żołnierki powstania styczniowego i adiutantki generała Mariana Langiewicza. Kim była najpopularniejsza Polka roku 1863? 

Bohaterka zdobyła ogromną popularność, a o historii Polki walczącej z bronią w ręku – w męskim przebraniu i pod pseudonimem Michał Smok – rozpisywała się ówczesna prasa w całej Europie. Stała się postacią wręcz legendarną. Gazety zamieszczały jej podobizny, przeprowadzano z nią wywiady, a fotografie w powstańczym stroju sprzedawano w setkach egzemplarzy. Jej nazwisko było powszechnie znane jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. 

Dzisiaj pozostaje właściwie zapomniana. Jest jedną z wielu kobiet, które zapisały się w dziejach, ale nie trafiły do głównego nurtu historii – zwłaszcza tej uczonej w szkole, zapisanej w podręcznikach czy obecnej w przestrzeni publicznej. Bohaterki, które nie pasowały do powszechnie utrwalonego obrazu wydarzeń, zostały zepchnięte na margines.  „Legendarna Pustowójtówna” ma przypomnieć przynajmniej jedną z nich.

Wystawa skupia się na sławie Pustowójtówny – pokazanej poprzez starannie wybrany materiał archiwalny: fotografie, fotomontaże, grafiki, wspomnieniach czy relacje prasowe. 

koncepcja, teksty i projekt: Karolina Dzimira-Zarzycka

Nie lej wody

IDEA 
Projekt zakłada przeszkolenie na temat kwestii deficytu wody, działań służących ograniczaniu zużycia wody oraz skutków działań człowieka na zasoby naturalne grupy 20 uczniów szkół  w Świeradowie-Zdroju poprzez dwudniowe warsztaty (21.11-22.11.2018) oraz projekcję filmu dokumentalnego (23.11.2018).

CEL
Celem projektu jest uświadomienie uczestnikom kwestii deficytu wody pitnej oraz wskazanie działań, które każdy z nich może wprowadzić w codziennej praktyce, aby ograniczyć jej zużycie.
W ramach projektu globalny wymiar ograniczonych źródeł wody pitnej naświetlony zostanie przez pryzmat lokalnej historii i wykorzystania wód mineralnych uzdrowiska Świeradów-Zdrój. Odkrycie wód z dodatkiem radonu wpłynęło na rozwój architektoniczny, społeczny i ekonomiczny miejscowości. Obecny stały rozwój infrastruktury turystycznej zagraża jednak temu płytko występującemu bogactwu naturalnemu Świeradowa. Podkreślenie wpływu wody na rozwój tkanki miasta, pokaże jak duże znaczenie dla rozwoju lokalnej społeczności może mieć miejsce wydobycia wody pitnej.
Uczestnicy projektu będą mieli okazję do porównania swojego sposobu używania wody mineralnej wydobywanej w Świeradowie z codziennym użyciem zdatnej do picia wody z kranu. Uczniowie uczuleni zostaną również na możliwe skutki ingerencji człowieka w środowisko naturalne. Pozwoli to na dostrzeżenie przez uczestników konieczności oszczędnego korzystania z wody pitnej oraz uwrażliwi ich na chęć zachowania otaczającego ich środowiska naturalnego.

UCZESTNICY:  20 uczniów szkół w Świeradowie-Zdroju, wiek 13-15 lat

TERMIN WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCEGO: 23.11.2018

TERMIN WARSZTATÓW: 21-22.11.2018

PARTNER PROJEKTU: Centrum Edukacji Ekologicznej „Izerska Łąka”
w Świeradowie-Zdroju

KONTAKT
Tadeusz Mincer: t.mincer@feps.pl, 667 121 666 Anna Cwynar: a.cwynar@feps.pl, 607 187 387

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wdrażanie strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 z NGO we Wrocławiu

Celem głównym realizacji zadania jest wdrażanie wybranych działań zapisanych w „Strategii rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”, zgodnie z zapisanymi w niej Celami (2.1 – 2.7).

Cel główny jest realizowany poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych:

 • budowanie sieci współpracy organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację celów i działań zapisanych w Strategii;
 • włączanie wrocławskich NGO do współpracy przy realizacji działań zapisanych w Strategii;
 • uruchomienie wewnątrzsektorowych i międzysektorowych partnerstw branżowych;
 • budowanie zaufania i partnerstwa poprzez integrację wewnątrz i międzysektorową, m.in. osób reprezentujących wrocławskie NGO, Urząd Miejski Wrocławia, przedstawicieli władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław, biznesu;
 • promowanie Strategii we Wrocławiu oraz poza nim;
 • propagowanie idei integracji wrocławskich NGO oraz wzmacnianie procesu federalizacji wrocławskich NGO;
 • rozwijanie i monitoring współpracy Miasta Wrocławia z NGO;
 • monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Strategii;
 • organizowanie tematycznych spotkań, wydarzeń, debat o społecznych wyzwaniach Wrocławia z udziałem w szczególności wrocławskich NGO oraz kluczowych dla danego obszaru przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław;
 • zwiększenie świadomości wśród przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław i NGO na temat zasad i form współpracy międzysektorowej.

Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

    MARIA LEWANDOWSKA-MIKA (DFOP) – specjalistka ds. wdrażania Strategii
    mail: maria.mika@dfop.org.pl
    RAFAŁ BORKOWSKI (DFOP) – specjalista ds. integracji NGO
    mail: rafal.borkowski@dfop.org.pl
    MARTA MICHAŁOWSKA (DFOP) – specjalistka ds. komunikacji
    mail: marta.michalowska@dfop.org.pl
    TADEUSZ MINCER (FEPS) – rzecznik ds. dialogu
    mail: t.mincer@feps.pl

Zadanie publiczne „WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIASTA WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2018-2022 Z NGO WE WROCŁAWIU” jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.