2019

Projekty realizowane w 2019 roku.

3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

28 maja 2019 r. w kompleksie przy ul. Legnickiej 65: Centrum Sektor 3 / Skatepark / PPM Zajezdnia odbędzie się 3. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. 

Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie przedstawicieli trzeciego sektora oraz administracji. Każdy Kongres, to okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy osób z różnych środowisk (przedstawicieli wrocławskich i działających we Wrocławiu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ruchów miejskich, społeczników, a także tych, którzy chcą zobaczyć czym jest organizacja pozarządowa) oraz nawiązywania przez nich współpracy wewnątrz- i międzysektorowej z Gminą Wrocław.

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich wspiera organizację 3. Kongresu.

Konsultacje społeczne we Wrocławiu (2019)

Dewiza stolicy Dolnego Śląska brzmi „Wrocław – miasto spotkań”. W roku 2019 będziemy się spotykać z mieszkańcami przede wszystkim na konsultacjach społecznych. Kontynuujemy tym samym działania, które mogliście obserwować przy zeszłorocznych projektach „Wrocław rozmawia o osiedlach” czy podczas tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Ofertę dotyczącą wsparcia procesów konsultacji społecznych oraz zarządzania lokalnymi konfliktami na terenie Gminy Wrocław w 2019 roku złożyliśmy wspólnie z Instytutem Mediacji TAK.

Przyświeca nam idea współpracy
Projekt bazuje na doświadczeniu wrocławskich organizacji pozarządowych w rozwijaniu partycypacji społecznej w Gminie Wrocław i wpisuje się w Strategię rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022. Dzięki dobrej znajomości środowiska wrocławskich NGO-sów oraz zawartej współpracy konsultacje możemy realizować wspólnie z wieloma lokalnymi partnerami, a przeprowadzają je doświadczeni liderzy i liderki ze Stowarzyszenia Żółty Parasol, Fundacji Dom Pokoju, Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, Wrocławskiego Forum Osiedlowego oraz naszej Fundacji.

Wspólnie z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia staramy się wprowadzać do procesów konsultacyjnych elementy innowacyjne zarówno pod względem form konsultowania, jak i sposobów docierania do grupy docelowej. Ponadto przyjęliśmy sobie za cel zwiększenie zaangażowania w procesy partycypacyjne odbiorców, którzy zazwyczaj są pomijani we współdecydowaniu i rozmowach o mieście, to jest dzieci i młodzież oraz osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Przy okazji organizowania spotkań staramy się wybierać miejsca bez barier komunikacyjnych, a także zapewniamy obecność tłumacza na Polski Język Migowy oraz materiały informacyjne w wersji przystosowanej do określonej niepełnosprawności.

NAMED

Nazwa projektu – NAMED – to skrót od „Narratives of Working Migration as Tools for the Assessment of Education Demands” czyli „Opowieści migrantów zarobkowych jako narzędzie do oceny wyzwań stojących przed systemem edukacji”.
Projekt jest realizowany przez organizacje z Niemiec, Polski i Rumuni i jego celem jest opracowanie programu nauczania dla migrantów zarobkowych obejmującego umiejętności językowe, prawne, polityczne i kulturowe na podstawie wywiadów narracyjno-biograficznych.

W pierwszej fazie projektu przeprowadzimy wywiady narracyjno-biograficzne z migrantami zarobkowymi w Niemczech, Polsce i Rumunii. Wywiady mają na celu ocenę wymagań edukacyjnych dla pracujących imigrantów. Wyniki badań zostaną udostępnione publicznie w roku 2020.

W drugiej fazie projektu, stworzymy podstawę do programu nauczania, który uwzględnia wymagania edukacyjne zidentyfikowane podczas rozmów z migrantami.

Projekt jest realizowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ „Partnerstwa Strategiczne”.
Działanie będzie realizowane w terminie 1.9.2018-30.8.2021

Liderem projektu jest niemiecka organizacja Katholische Erwachsenenbildung im Lande Niedersachsen e.V.
Partnerami projektu są rumuńskie stowarzyszenie Pro Educatione oraz nasza fundacja.

Wdrażanie strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 z NGO we Wrocławiu

Celem głównym realizacji zadania jest wdrażanie wybranych działań zapisanych w „Strategii rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”, zgodnie z zapisanymi w niej Celami (2.1 – 2.7).

Cel główny jest realizowany poprzez osiąganie następujących celów szczegółowych:

  • budowanie sieci współpracy organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację celów i działań zapisanych w Strategii;
  • włączanie wrocławskich NGO do współpracy przy realizacji działań zapisanych w Strategii;
  • uruchomienie wewnątrzsektorowych i międzysektorowych partnerstw branżowych;
  • budowanie zaufania i partnerstwa poprzez integrację wewnątrz i międzysektorową, m.in. osób reprezentujących wrocławskie NGO, Urząd Miejski Wrocławia, przedstawicieli władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław, biznesu;
  • promowanie Strategii we Wrocławiu oraz poza nim;
  • propagowanie idei integracji wrocławskich NGO oraz wzmacnianie procesu federalizacji wrocławskich NGO;
  • rozwijanie i monitoring współpracy Miasta Wrocławia z NGO;
  • monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Strategii;
  • organizowanie tematycznych spotkań, wydarzeń, debat o społecznych wyzwaniach Wrocławia z udziałem w szczególności wrocławskich NGO oraz kluczowych dla danego obszaru przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław;
  • zwiększenie świadomości wśród przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław i NGO na temat zasad i form współpracy międzysektorowej.

Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

    MARIA LEWANDOWSKA-MIKA (DFOP) – specjalistka ds. wdrażania Strategii
    mail: maria.mika@dfop.org.pl
    RAFAŁ BORKOWSKI (DFOP) – specjalista ds. integracji NGO
    mail: rafal.borkowski@dfop.org.pl
    MARTA MICHAŁOWSKA (DFOP) – specjalistka ds. komunikacji
    mail: marta.michalowska@dfop.org.pl
    TADEUSZ MINCER (FEPS) – rzecznik ds. dialogu
    mail: t.mincer@feps.pl

Zadanie publiczne „WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIASTA WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2018-2022 Z NGO WE WROCŁAWIU” jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.