Aktualności

3 listopada 2023  r.  od jednego z mieszkańca Wrocławia  otrzymaliśmy wniosek o udzielenie informacji dotyczących organizacji drugiego etapu konsultacji na temat strefy czystego transportu. 

 

Poniżej udostępniamy odpowiedź, a pod spodem – oryginał zadanego pytania.

Treść odpowiedzi:

 

Szanowny Panie!

3 listopada 2023 r. otrzymaliśmy wniosek o udzielenie informacji dotyczących drugiego etapu konsultacji społecznych w sprawie ustanowienia strefy czystego transportu we Wrocławiu.

Poniżej znajduje się odpowiedź, którą dodatkowo umieścimy na naszej stronie internetowej: www.feps.pl.

1. Jaka jest podstawa prawna uchwalonego „Regulaminu Narady SCT”? (Sama treść regulaminu nie odwołuje się do żadnej podstawy prawnej umożliwiającej jego uchwalenie. Również uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIX/387/15 z dnia 22.12.2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Wrocławia oraz Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 6221/17 z dnia 26.01.2017r. nie wspominają o taki regulaminie i nie wskazują podmiotu uprawnionego do jego wydania.)

Odpowiedź: Nadrzędnym organizatorem konsultacji jest Urząd Miejski Wrocławia, który to jest właściwym adresatem tego pytania.

Zgodnie z naszą wiedzą nie jest konieczne istnienie podstawy prawnej regulaminu narady. Regulamin ten określa zasady, na podstawie których organizowana będzie jedna z dopuszczalnych form konsultacji. Narada obywatelska jest przyjętą w Polsce i na świecie formą deliberacji. Metodologia ta opiera się na określonych zasadach. Oznacza, to, że nie jest możliwe zorganizowanie właściwej narady obywatelskiej bez określenia jej zasad. W naszym przypadku zasady te zostały ujęte w formie regulaminu.

2. Kto konkretnie (proszę o wskazanie imienia i nazwiska oraz pełnionej przez tą/te osoby funkcji) sporządził w/w „Regulamin Narady SCT” jak również kto zatwierdził lub zaaprobował treść w/w 'Regulaminu” przed jego opublikowaniem? (Opublikowany „Regulamin Narady SCT” nie jest przez nikogo podpisany.

Odpowiedź: Nadrzędnym organizatorem konsultacji jest Urząd Miejski Wrocławia, który to jest właściwym adresatem tego pytania.

Zgodnie z naszą wiedzą regulamin jest pracą zbiorową przygotowaną zarówno przez pracowników i pracownice naszej Fundacji, jak i pracowników i pracownice Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Przygotowując regulamin analizowaliśmy zasady innych narad obywatelskich organizowanych w Polsce oraz konsultowaliśmy się z innymi specjalistami z zakresu partycypacji społecznej.

3. Jakie były podstawy ograniczenia mieszkańcom Wrocławia możliwości wzięcia udziału w konsultacjach i Naradzie, poprzez ograniczenie ich udziału jedynie do 12 osób, które maja być dodatkowo „wylosowane” z uwzględnieniem kryteriów takich jak: 1. płeć, 2. wiek, 3. miejsce zamieszkania, 4. priorytety w funkcjonowaniu miasta?

Odpowiedź: Na wstępnie należy zaznaczyć, że mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia nie są pozbawieni możliwości wzięcia udziału w konsultacjach. Konsultacje dotyczące Strefy Czystego Transportu składają się z 3 etapów – narada jest tylko jednym z nich. W pozostałych dwóch (pierwszy zrealizowany, trzeci planowany) udział w spotkaniach nie będzie ograniczony.
Podstawą takiego ujęcia sprawy jest przyjęta w Polsce i na świecie metodologia dotycząca narad obywatelskich. Jest ono oparte również na doświadczeniach naszych oraz innych organizacji, zajmujących się partycypacją społeczną. Liczba uczestników narady obywatelskiej z konieczności musi być skończona i w praktyce wynosi 15-25 osób.

Losowanie stanowi istotny element tej metody i ma na celu zapewnienie różnorodnego składu grupy, biorącej udział w tej formie konsultacji. Losowanie powoduje również, że wybór jest obiektywny – niezależny od preferencji organizatorów lub interesariuszy. Jest to zgodne z współczesnymi trendami w zakresie partycypacji społecznej. Istnieje bogata literatura naukowa omawiająca to zagadnienie. W bardziej przystępnej formie można się z tym zapoznać Magazynie Kontakt nr 50/2023, szczególnie w tekście “Ślepy los: między prowokacją a propozycją” którego autorem jest Kamil Lipiński.

Należy również pamiętać o tym, że konsultacje co do zasady są formą zbierania opinii. Decyzję w sprawie strefy czystego transportu podejmują ostatecznie radni miejscy.

4. Dlaczego (jakie były podstawy takiej decyzji i kto ją podjął – proszę o wskazanie imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji) spośród 12 mieszkańców Wrocławia, którzy dostąpią zaszczytu wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, aż 8 (3/4) maja stanowić mieszkańcy Osiedli, które ma objąć SCT, skoro według aktualnego projektu mieszkańcy tych Osiedli będą wyłączeni spod tego zakazu do 2030r., więc przez najbliższe 7 lat strefa będzie dla nich neutralna?

Odpowiedź: Tak jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 3., regulamin narady był przygotowywany przez zespół i nie ma możliwości wskazania osób odpowiedzialnych za konkretne zapisy.

Postulat uwzględnienia osób mieszkających na obszarze potencjalnie objętych strefą był głosem często pojawiającym się podczas 1. etapu konsultacji. W toku dyskusji uznano, że osoby mieszkające na terenie potencjalnego wprowadzenia STC są interesariuszami wymagającymi szczególnego uznania.

Ponadto warto pamiętać, że w naradzie wezmą udział także inne osoby i organizacje, niezwiązane z miejscem zamieszkania.

5. Co należy rozumieć pod pojęciem „priorytetów w funkcjonowaniu miasta”, które zostało użyte jako kryterium według którego ma zostać przeprowadzone losowanie oraz jaką przypisano mu wagę przy wynikach losowania, a także dlaczego nie zostało to opisane precyzyjnie w „Regulaminie Narady SCT”?

Odpowiedź: Kryteria te zostały precyzyjnie wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

Narada jest formą zasięgania opinii przedstawicieli i przedstawicielek niejednorodnych grup. Celem wprowadzenia tych priorytetów jest sprawienie, by dyskusji nie została zdominowana tylko przez jedną perspektywę.

6. Kto (proszę o wskazanie imienia, nazwiska i pełnionej funkcji) jest autorem postanowienia „Regulaminu Narady”, zakazującego utrwalania przebiegu narady w jakiejkolwiek formie? Kto zatwierdził lub zaaprobował treść tego postanowienia (jeżeli zatwierdzała lub aprobowała inna osoba niż autor tego postanowienia)?

Odpowiedź: Tak jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 3., regulamin narady był przygotowywany przez zespół i nie ma możliwości wskazania osób odpowiedzialnych za konkretne zapisy.

Narada jest formą dyskusji warsztatowej, podczas której powinna panować odpowiednia atmosfera pozwalająca na swobodną dyskusję. Cel wprowadzenia ww. ograniczenia jest dwojaki.
Po pierwsze, aby uczestnicy i uczestniczki nie czuli się skrępowani faktem, że są nagrywani (grupa jest różnorodna i jej członkowie zapewne będą mieli różne doświadczenie w uczestniczeniu w tego typu spotkaniach).
Po drugie, aby wypowiedzi osób, biorących udział w naradzie, nie mogły zostać wyrwane z kontekstu i wykorzystane przeciwko tym osobom.

Dobro dyskusji i dobro osób biorących w niej udział są w naszym przekonaniu ważniejsze, niż utrwalanie i publikowanie na bieżąco przebiegu obrad na zewnątrz..

Na spotkaniach narady mogą być obecni niezależni obserwatorzy – spełniający warunki określone w regulaminie. Ponadto zostanie sporządzona notatka z każdego spotkania, w której zawarty zostanie opis przebiegu dyskusji. Podobne rozwiązanie było stosowanego podczas organizowanego przez nas Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego.

Narada zostanie utrwalona poprzez notatki podsumowujące poszczególne dni, zapis ustaleń, a przede wszystkim raport, który będzie zawierał rekomendacje podjęte przez osoby uczestniczące w naradzie.

7. Czy Fundacja, jako organizacja społeczna o deklarowanym ogromnym doświadczeniu w prowadzeniu procesu konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla obywateli danej społeczności, w jakikolwiek sposób zwracała uwagę urzędnikom UM Wrocław, iż postanowienia „Regulaminu Narady SCT” w sposób oczywisty ograniczają mieszkańcom Wrocławia możliwość udziału w konsultacjach dotyczących tak istotnego dla nich zagadnienia? Jeżeli tak, to komu konkretnie (proszę o wskazanie imienia, nazwiska i pełnionej funkcji) przekazano w/w zastrzeżenia lub uwagi?

Odpowiedź: Nie, taka sytuacja nie miała miejsca.

Warto pamiętać, że narada obywatelska jest jedną z bardziej innowacyjnych metod zbierania opinii, która pozwala na przedyskutowanie złożonych i kontrowersyjnych spraw oraz poznanie perspektyw różnych osób. Jesteśmy przekonani, że narada dotycząca STC pozwoli jak najlepiej omówić tak ważną dla naszego miasta kwestię.

Jako organizacja, która posiada wieloletnie udokumentowanie doświadczenie w planowaniu i realizacji procesów partycypacyjnych w wielu gminach w Polsce nie uważamy, by narada obywatelska ograniczała mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia prawo do udziału w konsultacjach. Tak jak wspomniano w odpowiedzi na pytanie 3, obecnie organizowana narada obywatelska stanowi drugi z trzech etapów konsultacji.

W tym przypadku, ze względu na przyjętą metodologię, konieczny jest wybór ograniczonej liczby osób uczestniczących.

Analizując sposób konsultacji dotyczących wprowadzenia Strefy Czystego Transportu w innych miastach uważamy, że sposób w jaki sprawa ta jest poddawana publicznej dyskusji we Wrocławiu, jest lepszy niż to miało miejsce w innych przypadkach. Konsultacje we Wrocławiu zawierają różne formy pozwalające na powszechne wypowiadanie się, a także pogłębioną refleksję na temat tego zagadnienia.

8. Czy Fundacja, jako organizacja społeczna o deklarowanym ogromnym doświadczeniu w prowadzeniu procesu konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla obywateli danej społeczności, w jakikolwiek sposób zwracała uwagę urzędnikom UM Wrocław, iż postanowienie „Regulaminu Narady SCT” zakazujące utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu narad konsultacyjnych przy jednoczesnym tak drastycznym ograniczeniu możliwości uczestnictwa w nich dla mieszkańców Wrocławia, stanowi w istocie wypaczenie instytucji konsultacji społecznych? Jeżeli tak, to komu konkretnie (proszę o wskazanie imienia, nazwiska i pełnionej funkcji) przekazano w/w zastrzeżenia lub uwagi?

Odpowiedź: Nie, taka sytuacja nie miała miejsca.

Jako organizacja społeczna o udokumentowanym doświadczeniu w prowadzeniu konsultacji społecznych, nie uważamy, że regulamin narady był wypaczeniem idei konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne są z definicji metodą zbierania opinii, a nie – decydowania.

Tak jak wskazaliśmy powyżej, narada obywatelska (ang. citizens’ council) to narzędzie stosowane z powodzeniem w innych miastach w Polsce i poza jej granicami. Narady organizowane zgodnie z określonymi standardami, od który zależy ich powodzenie.
Warto wspomnieć tu przykłady narad organizowanych w Polsce, takich jak:
Debata poleska: https://ekolublin.pl/debata-poleska/
Narada obywatelska o kosztach energii: https://naradaoenergii.pl/
Narada obywatelska o edukacji: https://www.naradaobywatelska.pl/

Dodatkowo narada obywatelska pozwala na większy wpływ uczestników i uczestniczek na przebieg samej dyskusji poprzez chociażby wybór ekspertów. Takie rozwiązania nie są uwzględniane w innych metodach prowadzenia konsultacji społecznych.

W przypadku niejasności prosimy o kontakt.

Z poważaniem

Ewa Sowińska i Tadeusz Mincer
Zarząd Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich

Oryginał zadanego pytania:

 
Dzień dobry,

W związku z ogłoszeniem drugiego etapu konsultacji społecznych w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu we Wrocławiu, a w szczególności przyjętej formy tego drugiego etapu poprzez opublikowanie „Regulaminu Narady SCT”, ograniczającego w znaczny sposób mieszkańcom Wrocławia udział w tych konsultacjach oraz wprowadzającego zakaz nagrywania narady konsultacyjnej(!), w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych – wnoszę o udzielenie przez FEPS, jako podmiotu udzielającego wsparcia merytorycznego  UM Wrocław w procesie tychże konsultacji w ramach dofinansowania ze środków publicznych – następujących informacji, o ile Fundacja posiada wiedzę w tym zakresie (w formie wyjaśnień/odpowiedzi na zadane poniżej pytania, przesłanych na podany poniżej mój adres e-mail lub przesłanie skanów dokumentów o które wnoszę w przypadku ich istnienia):

1. Jaka jest podstawa prawna uchwalonego „Regulaminu Narady SCT”? (Sama treść regulaminu nie odwołuje się do żadnej podstawy prawnej umożliwiającej jego uchwalenie. Również uchwała Rady Miejskiej Wrocławia Nr XIX/387/15 z dnia 22.12.2015r., w sprawie zasad i tryby przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Wrocławia oraz Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 6221/17 z dnia 26.01.2017r. nie wspominają o taki  regulaminie i nie wskazują podmiotu uprawnionego do jego wydania.)

2. Kto konkretnie (proszę o wskazanie imienia i nazwiska oraz pełnionej przez tą/te osoby funkcji) sporządził w/w „Regulamin Narady SCT” jak również kto zatwierdził lub zaaprobował treść w/w 'Regulaminu” przed jego opublikowaniem? (Opublikowany „Regulamin Narady SCT” nie jest przez nikogo podpisany.

3. Jakie były podstawy ograniczenia mieszkańcom Wrocławia możliwości wzięcia udziału w konsultacjach i Naradzie, poprzez ograniczenie ich udziału jedynie do 12 osób, które maja być dodatkowo „wylosowane” z uwzględnieniem kryteriów takich jak: 1. płeć, 2. wiek, 3. miejsce zamieszkania, 4. priorytety w funkcjonowaniu miasta?

4. Dlaczego (jakie były podstawy takiej decyzji i kto ją podjął – proszę o wskazanie imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji) spośród 12 mieszkańców Wrocławia, którzy dostąpią zaszczytu wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, aż 8 (3/4) maja stanowić mieszkańcy Osiedli, które ma objąć SCT, skoro według aktualnego projektu mieszkańcy tych Osiedli będą wyłączeni spod tego zakazu do 2030r., więc przez najbliższe 7 lat strefa będzie dla nich neutralna?

5. Co należy rozumieć pod pojęciem „priorytetów w funkcjonowaniu miasta”, które zostało użyte jako kryterium według którego ma zostać przeprowadzone losowanie oraz jaką przypisano mu wagę przy wynikach losowania, a także dlaczego nie zostało to opisane precyzyjnie w „Regulaminie Narady SCT”?

6. Kto (proszę o wskazanie imienia, nazwiska i pełnionej funkcji) jest autorem postanowienia „Regulaminu Narady”, zakazującego utrwalania przebiegu narady w jakiejkolwiek formie? Kto zatwierdził lub zaaprobował treść tego postanowienia (jeżeli zatwierdzała lub aprobowała inna osoba niż autor tego postanowienia)?

7. Czy Fundacja, jako organizacja społeczna o deklarowanym ogromnym doświadczeniu w prowadzeniu procesu konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla obywateli danej społeczności, w jakikolwiek sposób zwracała uwagę urzędnikom UM Wrocław, iż postanowienia „Regulaminu Narady SCT” w sposób oczywisty ograniczają mieszkańcom Wrocławia możliwość udziału w konsultacjach dotyczących tak istotnego dla nich zagadnienia? Jeżeli tak, to komu konkretnie (proszę o wskazanie imienia, nazwiska i pełnionej funkcji) przekazano w/w zastrzeżenia lub uwagi?

8. Czy Fundacja, jako organizacja społeczna o deklarowanym ogromnym doświadczeniu w prowadzeniu procesu konsultacji społecznych w sprawach ważnych dla obywateli danej społeczności, w jakikolwiek sposób zwracała uwagę urzędnikom UM Wrocław, iż postanowienie „Regulaminu Narady SCT” zakazujące utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu narad konsultacyjnych przy jednoczesnym tak drastycznym ograniczeniu możliwości uczestnictwa w nich dla mieszkańców Wrocławia, stanowi w istocie wypaczenie instytucji konsultacji społecznych? Jeżeli tak, to komu konkretnie (proszę o wskazanie imienia, nazwiska i pełnionej funkcji) przekazano w/w zastrzeżenia lub uwagi?

Z góry dziękuję za odpowiedź!

Proszę o przesłanie odpowiedzi na w/w pytania w formie elektronicznej (korespondencja e-mail), na mój adres e-mail, tj.: [dane nadawcy utajone]

Na wypadek wątpliwości odnośnie weryfikacji tożsamości składającego wniosek podaję poniżej moje dane: [dane nadawcy utajone]

z poważaniem
[dane nadawcy utajone]

Ręce trzymające symboliczne dymki – symbol rozmowy. Grafika ilustracyjna

Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy? (Etap II)

Ręce trzymające symboliczne dymki – symbol rozmowy. Grafika ilustracyjna

Do 10 grudnia 2023 r. trwa drugi etap konsultacji społecznych pn. Jaka będzie strefa czystego transportu we Wrocławiu? Inicjuje je Biuro Zrównoważonej Mobilności UM. Zachęcamy do udziału w nich i do wyrażenia swojej opinii!

 

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje trwają do 10 grudnia. W tym czasie odbędzie się narada obywatelska, podzielona na trzy spotkania: 18 i 25 listopada oraz 2 grudnia 2023 r. (soboty). Narada ta przeznaczona jest dla osób, które zostaną wybrane do udziału drogą losowania, zgodnie z regulaminem na stronie konsultacji.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w naradzie zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego przybliżymy ideę samej narady i opowiemy o niej więcej. Odbędzie się ono w poniedziałek, 30 października, o godz. 17:30, w Odlocie. Strefie Partycypacji oraz on-line. Osoby, które chcą uczestniczyć w spotkaniu on-line, prosimy o zgłoszenie na adres: konsultacje[at]feps.pl.

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Ewaluacja Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego na lata 2018-2022

Przedstawiamy Państwu wyniki warsztatów ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach podsumowania Wrocławskiej Strategii Dialogu Międzykulturowego 2018-2022.

 

Dokument ten, stworzony w roku 2017 wyznaczał kierunki rozwoju gminy zawiązane z faktem, że miasto Wrocław staje się coraz bardziej międzykulturowe.

Dokument wyznaczał kilka celów strategicznych takich jak: Edukacja, Integracja, Bezpieczeństwoi Współpraca. Zawierał również szereg celów operacyjnych oraz wskazywał podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.

Po upływie czasu obowiązywania Strategii nadeszła konieczność podsumowania: przyjrzenia się jakie założenia sprawdziły się, co udało się osiągnąć, a co wymaga innego ujęcia w nowym dokumencie.

Podsumowując realizację Strategii staraliśmy się odpowiedzieć na te pytania oraz przedstawić rekomendacje na przyszłość.

Opracowanie raportu i przeprowadzenie warsztatów sfinansowane ze środków Gminy Wrocław

Zdjęcie przedstawia grupę osób stojących przy punkcie konsultacyjnym.

Ile kosztują konsultacje?

7 lipca 2023 r. otrzymaliśmy od jednego z mieszkańca Wrocławia wniosek o udzielenie informacji dotyczących kosztów związanych z realizacją konsultacji społecznych w 2023 r. 

 

Poniżej udostępniamy odpowiedź, a pod spodem – oryginał zadanego pytania.

Treść odpowiedzi:

Szanowny Panie!

7 lipca 2023 r. otrzymaliśmy wniosek o udzielenie informacji dotyczących kosztów związanych z realizacją konsultacji społecznych w latach 2022 i 2023.

Poniżej znajduje się odpowiedź, którą dodatkowo umieścimy na naszej stronie internetowej www.feps.pl

1) Odpowiedź na pytanie o koszty w roku 2023

Konsultacje społeczne w 2023 r. są przez nas wspierane w związku z realizacją zadania publicznego pn. “WSPARCIE PROCESÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY WROCŁAW W ROKU 2023”. Jest ono realizowane na mocy umowy z Gminą Wrocław nr D/WSS/3333/1/2023 z 2 stycznia 2023 r.

Kwota dotacji w ramach umowy wynosi 350 000,00 zł, przy czym wartość całego zadania to 352 000,00 zł. Kwota 2000 zł stanowi wkład własny naszej Fundacji.

W ramach tego zadania jest prowadzonych kilka działań. Są to:
1) Akademia Partycypacji,
2) komunikacja projektu,
3) włączanie dzieci i młodzieży,
4) wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych,
5) prowadzenie punktu partycypacji społecznej w lokalu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 34.

Koszty związane z realizacją konsultacji społecznych są bezpośrednio związane z punktami: 2, 3 i 4.

W skali całego roku kształtują się one następująco:

 • Komunikacja projektu (czyli koszty związane z przygotowaniem materiałów informacyjnych) – 42 000,00 zł,
 • Włączanie dzieci i młodzieży (czyli koszty związane ze zbieraniem opinii wśród niepełnoletnich mieszkańców i mieszkanek Wrocławia) – 25 000,00 zł,
 • Wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych (honoraria osób planujących i prowadzących konsultacje, moderatorów spotkań, koszty przygotowania i korekty raportów, koszty związane z organizacją spotkań, m.in, materiały i pomoce, wydruki, transport, tłumaczenia, wynajęcie pomieszczeń i sprzętu, zakup artykułów spożywczych lub usług żywieniowych, narzędzia do prowadzenia spotkań on-line ) – 168 000,00 zł.
 • Koszty związane z promocją (honorarium grafika, koszty wydruku i dystrybucji materiałów informacyjnych, koszty reklamy itp) – 21 000,00 zł.

Podane powyżej kwoty są kwotami brutto brutto, czyli zawierają wszystkie zobowiązania podatkowe oraz pochodne od wynagrodzeń, konieczne do uiszczenia przez pracodawcę).

Wymienione powyżej kwoty zostały zaplanowane na 2023 r., nie są to jednak kwoty faktycznie wydatkowane. Realne koszty konsultacji będą znane dopiero po wykonaniu tego zadania publicznego, czyli w styczniu 2024 r.

Z racji ciągłego charakteru pracy przy realizacji tego zadania publicznego nie da się wyszczególnić pojedynczych kwot konkretnych konsultacji społecznej (tzw. procesu konsultacji).

Osoby zaangażowane w realizację zadania publicznego są zatrudnione w oparciu o umowy o pracę i umowy zlecenia w rozliczeniu miesięcznym, a nie w oparciu o liczbę zrealizowanych procesów i spotkań konsultacyjnych. Ewidencja godzin poświęconych na pracę przy jednych konkretnych konsultacjach społecznych nie jest prowadzona jako zupełnie nie odpowiadająca charakterowi tej pracy.

W związku z tym nie jesteśmy w stanie odpisać na wniosek o takie informacje, gdyż takie wyliczenia po prostu nie istnieją.

Jedyne koszty, które możemy wyodrębnić, to koszty promocji, a konkretnie – reklamy na portalu społecznościowym Facebook. Te są bowiem przypisane do konkretnego procesy.

1. Jaka powinna być miejska biblioteka? – 150,00 zł
2. Jak urządzić podwórko przy ul. 3 maja 1-4? – nie było tego rodzaju wydatków
3. Jak poprawić zieleń przy ul. Dembowskiego? – 200,00 zł
4. Jak urządzić park kieszonkowy przy Rynku Psiego Pola? – nie było tego rodzaju wydatków
5. Jaka przyszłość basenu Kłokoczyce? – 200,00 zł
6. Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy? – 100,00 zł
7. Jak urządzić zieleń przy ul. Sępa Szarzyńskiego? – nie było tego rodzaju wydatków
8. Jak zagospodarować część wnętrza podwórzowego przy ul. Sztabowej? – nie było tego rodzaju wydatków
9. Jak chcemy zmienić skwer na rogu Rejtana i Kołłątaja? – nie było tego rodzaju wydatków
10. Jak chcemy zmienić podwórka przy ul. Krzywej? – nie było tego rodzaju wydatków
11. Gdzie urządzić miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Sztabowej? – nie było tego rodzaju wydatków
12. Gdzie urządzić miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Wielkiej? – nie było tego rodzaju wydatków
13. Gdzie urządzić miejsce do gromadzenia odpadów przy pl. Komunalnym? – nie było tego rodzaju wydatków
14. Jaka będzie Aleja Północna? – 200,00 zł

2) Odpowiedź na pytanie o koszty w 2022 r.

Konsultacje społeczne w 2022 r. były przez nas realizowane w ramach zadania publicznego pn. “WSPARCIE PROCESÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY WROCŁAW W LATACH 2020–2022” na mocy umowy z Gminą Wrocław nr D/WSS/2695/1/2020-2022 z 30 listopada 2020 r.

Kwota dotacji w roku budżetowym 2022 r. wyniosła 300 000,00 zł, zaś wkład własny Fundacji wyniósł 600,00 zł. Faktycznie poniesiona kwota wydatków to 284 128,27 zł.

Poniżej znajduje się zestawienie kosztów, które zostało przedstawione przez nas w sprawozdaniu końcowym. Sprawozdanie to oczekuje na ostateczną akceptację Urzędu Miejskiego Wrocławia, dlatego dane te mogą ulec nieznacznym zmianom.

1. Komunikacja projektu – 65 697,21 zł,
w tym:
a) honorarium specjalistki ds. komunikacji – 42 000,00 zł
b) koszty informowania i promowania procesów konsultacji społecznych (m.in. koszty projektów materiałów graficznych, dystrybucja plakatów, zakup reklamy) – 23 697,21 zł

2) Włączanie dzieci i młodzieży – 22 700,00 zł

3) Wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych – 146 531,06 zł
w tym:
a) honorarium liderów procesów konsultacji – 45 000,00 zł
b) koszty związane z organizacją spotkań (m.in. materiały i pomoce, wydruki,
transport, tłumaczenia, wynajęcie pomieszczeń i sprzętu, zakup artykułów
spożywczych lub usług żywieniowych, narzędzia do prowadzenia spotkań on-line) – 6812,31 zł
c) honorarium asystentów oraz osób wspierających procesy konsultacji oraz inne
procesy konsultacyjne – 94 718,75 zł
3) koszty administracyjne (koordynacja, księgowość, materiały biurowe) – 49 800,00 zł

Wydatki te dotyczyły 15 procesów konsultacyjnych o charakterze lokalnych spotkań oraz 9 procesach o charakterze ogólnomiejskim, a także zapewnienia możliwości zorganizowania form konsultacji umożliwiających aktywny udział dzieci i młodzieży podczas 7 procesach o charakterze ogólnomiejskim oraz 3 spotkaniach o charakterze lokalnym.

Również w tym przypadku nie da się podać kosztów pojedynczych konsultacji społecznych. Zespół projektowy pracuje w trybie ciągłym nad realizacją całości zadania.

W przypadku niejasności prosimy o kontakt.

Z poważaniem

Ewa Sowińska i Tadeusz Mincer – Zarząd Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich

Zadane pytanie:

Szanowni Państwo

W trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych – wnoszę o udzielenie następujących informacji (w formie pisemnej przesłanej na podany poniżej mój adres e-mail):

I. Informacji w postaci wskazania kosztów poniesionych przez FEPS w związku z realizacją  konsultacji społecznych w roku 2023, ze wskazaniem łącznych kosztów każdej z przeprowadzonych konsultacji, wymienionych poniżej oraz wskazaniem poszczególnych części składowych (rodzajów kosztów i ich wysokości) składających się  na łączny koszt danej, konkretnej konsultacji społecznej. Poniżej wskazuję listę konsultacji społecznych zrealizowanych w 2023r., których dotyczy niniejsze zapytanie:

1. Jaka powinna być miejska biblioteka?
2. Jak urządzić podwórko przy ul. 3 maja 1-4?
3. Jak poprawić zieleń przy ul. Dembowskiego?
4. Jak urządzić park kieszonkowy przy Rynku Psiego Pola?
5. Jaka przyszłość basenu Kłokoczyce?
6. Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy?
7. Jak urządzić zieleń przy ul. Sępa Szarzyńskiego?
8. Jak zagospodarować część wnętrza podwórkowego przy ul. Sztabowej?
9. Jak chcemy zmienić skwer na rogu Rejtana i Kołłątaja?
10. Jak chcemy zmienić podwórka przu ul. Krzywej?
11. Gdzie urządzić miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Sztabowej?
12. Gdzie urządzić miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Wielkiej?
13. Gdzie urządzić miejsce do gromadzenia odpadów przy pl. Komunalnym?
14. Jaka będzie Aleja Północna?

II. Informacji w postaci wskazania kosztów poniesionych przez FEPS w związku z realizacją  konsultacji społecznych w roku 2022, ze wskazaniem łącznych kosztów każdej z przeprowadzonych konsultacji, wymienionych poniżej oraz wskazaniem poszczególnych części składowych (rodzajów kosztów i ich wysokości) składających się  na łączny koszt danej, konkretnej konsultacji społecznej. Poniżej wskazuję listę konsultacji społecznych zrealizowanych w 2022r., których dotyczy niniejsze zapytanie:

1. Jak urządzić podwórko przy Białoskórniczej?
2. Jaka przyszłość podwórka przy ul. Traugutta 58-68?
3. Jak urządzić podwórko przy Łące Mazurskiej?
4. Jak urządzić podwórka przy ul. Czystej?
5. Jak urządzić podwórka przy ul. Kościuszki?
6. Jaka ma być lokalna polityka integracyjna?
7. Jak chcemy zmienić plac zabaw przy Barlickiego?
8. Jak urządzić teren TBS przy Głubczyckiej?
9. Rozmawialiśmy o podwórku przy Struga.
10. Jak urządzić plac zabaw na Barlickiego?
11. Jak odbierać odpady na podwórku przy Nowej?
12. Jak chcemy zmienić podwórka przy Górnickiego?

Proszę o przesłanie w/w informacji w formie elektronicznej (korespondencja e-mail), na mój adres e-mail, tj. [dane nadawy utajone]

Na wypadek wątpliwości odnośnie weryfikacji tożsamości składającego wniosek podaję poniżej moje dane:

[dane nadawy utajone]

Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

z poważaniem

[dane nadawcy utajone]

Raport Active Migrants - zobacz wyniki naszych badań!

Publikujemy raport z badań prowadzonych w ramach projektu Active Migrants!

 
Wraz z premierą raportu na Forum Praktyków Partycypacji, dzielimy się nim tutaj. Raport zawiera opis i wnioski badań, które od zeszłego roku prowadził zespół Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich.
 
Autorką raportu jest Anna Cwynar.
 
We wstępie czytamy:
 
Przy obecnym znacznym wzroście liczby mieszkańców i mieszkanek z doświadczeniem migranckim i uchodźczym wydaje się, że operatorzy programów partycypacyjnych będą dążyć do dalszego zwiększania dostępności tych narzędzi dla osób pochodzących z innych kultur i posługujących się na co dzień innymi językami. Mam nadzieję, że raport ten, tak jak i inne działania w ramach projektu Aktywni migranci i migrantki, będzie przydatnym źródłem informacji, mówiącym o tym, jak procesy partycypacyjne angażują migrantów i migrantki obecnie oraz na co zwrócić uwagę, pragnąc zwiększyć udział tej grupy mieszkańców i mieszkanek miast w przyszłości.
 
 

Życzymy owocnej lektury!

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

Akademia partycypacji (II edycja)

Zapraszamy do Akademii partycypacji – weź udział w cyklu warsztatów

Od grudnia przy ul. Piłsudskiego 34 działa ODLOT. Strefa Partycypacji. Jest to miejsce, w którym informujemy o społecznych aktywnościach i rozmawiamy z mieszkańcami Wrocławia. Bo partycypacja to przede wszystkim ludzie i ich umiejętności. 

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich zaprasza na drugą edycję Akademii partycypacji – warsztatów mających na celu wzmocnienie kompetencji osób już zajmujących się partycypacją lub mających takie plany w przyszłości

W szczególności zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych, osoby reprezentujące Centra Aktywności Lokalnej, a także radne i radnych osiedlowych

Wszystkie warsztaty odbędą się w ODLOCIE. Strefie partycypacji (ul. Piłsudskiego 34).

Tej wiosny zapraszamy na następujące warsztaty:

Jak konsultować z dziećmi i młodzieżą?
Prowadzenie: Hanna Achremowicz
Termin: 27. kwietnia (czwartek), godzina 17:30

Jak rozwiązać konflikty o przestrzeń?
Prowadzenie: Anna Grochowska
Termin: 10. maja (środa), godzina 17:30

Jak facylitować spotkania?
Prowadzenie: Marta Trawińska
Termin: 24. maja (środa), godzina 17:30


Jak mówić o konsultacjach?
Prowadzenie: Maria Rudnicka-Myślicka
Termin: 6. czerwca (wtorek), godzina 17:30

Jak współtworzyć polityki publiczne?
Prowadzenie: Anna Miśniakiewicz
Termin: 20. czerwca (wtorek), godzina 17:30

Zgłoszenia mailowo na adres: odlot@feps.pl (liczba miejsc ograniczona)

Miejsce: ODLOT.Strefa partycypacji (ul. Piłsudskiego 34, Wrocław)

Osoby o szczególnych potrzebach proszone są o kontakt na adres: odlot@feps.pl

Akademia partycypacji jest realizowana w ramach zadanie publicznego “Wsparcie procesów konsultacji społęcznych na terenie Gminy Wrocław w roku 2023”, realizowanego przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich.

Debiuty w partycypacji

Fundacja Stocznia uruchomiła program „Debiuty w partycypacji”, którego celem jest wsparcie organizacji społecznych w przeprowadzeniu swojego pierwszego działania partycypacyjnego lub kolejnego w nowej, do tej pory niestosowanej przez nie formule.

FEPS z dumą wspiera projekt w roli organizacji eksperckiej – z debiutującymi organizacjami będziemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z obszaru partycypacji.

O programie:

Program “Debiuty w partycypacji” pozwala organizacji zaplanować przy wsparciu mentora/mentorki działanie partycypacyjne adekwatne do lokalnych warunków i możliwości. Poza wsparciem eksperckim, organizacja otrzyma również grant do 6 000 PLN na przeprowadzenie zaplanowanego działania. W ramach grantu będzie można sfinansować np. podstawowe materiały potrzebne do realizacji działania, akcję promocyjną lub opłacić zaangażowanie osób odpowiedzialnych za realizację działania.

Równolegle do działań lokalnych organizacja zaproszona zostanie na szkolenia i spotkania sieciujące z podobnymi sobie organizacjami. Celem szkoleń będzie wzmocnienie instytucjonalne organizacji. Szkolenia obejmą takie tematy, jak: zarządzanie zespołem, wolontariat, finanse i komunikacja.

Zwieńczeniem wsparcia będzie ewaluacja przeprowadzonego przez organizację działania partycypacyjnego i oferta skorzystania z bonu w wysokości 2 000 PLN na dodatkowe, dedykowane szkolenie z zakresu wzmocnienia instytucjonalnego, które wyniknie z potrzeb zdiagnozowanych w trakcie udziału w programie.

W I edycji programu przekazane zostanie do 30 grantów w wysokości do 8 000 PLN (6 000 PLN na działanie partycypacyjne i 2 000 PLN jako bon szkoleniowy wypłacony w postaci II transzy grantu po zrealizowaniu działania partycypacyjnego) na działania polskich organizacji pozarządowych.

Dla kogo przeznaczony jest program?

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Polsce (tj. stowarzyszenia rejestrowe, fundacje, związki stowarzyszeń, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich), które spełniają poniższe warunki:

 • w momencie zgłoszenia do programu są zarejestrowane nie później niż 3 kwietnia 2023 roku,
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych,
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku,
 • działają na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na rzecz swoich członków/-iń,
 • działają w interesie publicznym oraz kierują się wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka,
 • nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
 • żaden z członków/-iń organu zarządzającego nie został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Program skierowany jest zwłaszcza do organizacji pozarządowych z małych i średnich ośrodków miejskich oraz obszarów wiejskich. Podczas oceny formalnej będzie weryfikowane, czy organizacja pozarządowa planuje swoje działania w gminie lub powiecie, gdzie zarejestrowana jest jej siedziba. Z programu wyklucza się możliwość prowadzenia działań przez organizacje, których siedziba mieści się w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

Szczególnie zachęcamy do udziału w programie organizacje pozarządowe z: miast powiatowych, zwłaszcza z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego; tzw. byłych miast wojewódzkich (jak np. Łomża, Włocławek, Ostrołęka, Wałbrzych); obszarów wiejskich.

Więcej informacji:

Zainteresowane osoby zapraszamy na webinarium informacyjne: 14 kwietnia 2023 r. godz. 10:00.

Informacje o programie można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00 pod numerem telefonu: 500 142 994 lub mailowo: mgorecki@stocznia.org.pl

Program „Debiuty w partycypacji” realizowany jest w partnerstwie z German Marshall Fund.

Środki finansowe pochodzą z programu CEBRICS Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAID

Kim są Aktywni Migranci?

Zespół naszego projektu Active Migrants zaprasza do udziału w badaniu fokusowym, poświęconym partycypacji migrantów i migrantek we Wrocławiu!
 
Celem badania jest lepsze zrozumienie roli migrantów w społeczności Wrocławia oraz ich wpływu na zmiany kulturowe i społeczne. Jesteśmy szczególnie zainteresowani opiniami i doświadczeniami migrantów i migrantek, dotyczącymi udziału w programach partycypacyjnych.
 
Badania odbędą się w dniach 3.04, 04.04 i 05.04 o godzinie 17:30, w ODLOCIE. Strefie Partycypacji (ul. Piłsudskiego 34).
 
W ramach gratyfikacji za poświęcony czas i energię dla każdej osoby uczestniczącej oferujemy bon w wysokości 100 zł do wykorzystania w restauracji Kuchnia Marché – Świdnicka Wrocław.
 
Zapraszamy do kontaktu pod adresem activemigrants@feps.pl

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Konsultacje społeczne strefy czystego transportu w Warszawie

W Warszawie powstaje strefa czystego transportu. Nasza fundacja wspiera stołeczny Urząd Miasta w procesie konsultacji społecznych, poświęconych założeniom projektu i jego wprowadzeniu.

Zakres konsultacji obejmuje:

 1. obszar planowanej strefy
 2. harmonogram jej wprowadzania
 3. wymagania wobec pojazdów, które są zaproponowane w uchwale
 4. praktyczne i techniczne rozwiązania wprowadzenia strefy, jej utrzymania i egzekwowania

Nasz zespół odpowiedzialny jest za moderację e-spotkań konsultacyjnych i przygotowanie raportu, który wesprze warszawski Urząd we wprowadzeniu strefy czystego transportu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców i mieszkanek stolicy.

Projekt jest prowadzony przez Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia, we współpracy z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich.

Rozmawiamy o alei Północnej

Do 14 lutego 2023 r. trwają konsultacje społeczne pn. Jaka będzie aleja Północna? Inicjują je Wrocławskie Inwestycje. Zachęcamy do udziału w nich i do wyrażenia swojej opinii.

Droga w północnej części metropolii

Wrocław rozrasta się, co wiąże się z koniecznością zapewnienia możliwości bezpiecznego przemieszczania się różnym użytkownikom i użytkowniczkom ruchu (zarówno kierowcom aut, jak też rowerzystom/ rowerzystkom czy osobom korzystającym z komunikacji publicznej). Jednym z obszarów, gdzie niezwykle potrzebna jest rozbudowa dróg, jest północ miasta, szczególnie osiedla: Polanowice, Poświętne i Sołtysowice. Aktualnie kierowcy jeżdżą w tej okolicy drogami osiedlowymi, które nie są do tego przystosowane. Planowana aleja Północna stanowić ma odpowiedź na ten problem, ma być też ważnym elementem układu drogowego miasta.

W czasie konsultacji będziemy rozmawiać o projekcie trasy alei Północnej, w szczególności na temat kwestii związanych z organizacją komunikacji zbiorowej i ciągów pieszo–rowerowy

Konsultacje trwają do 14 lutego (wtorek). 31 stycznia (wtorek), o godz. 17.30, odbędzie się e-spotkanie. 2 lutego (czwartek) o 17.30  na spotkanie zaprosimy przedstawicieli Rad Osiedli, a w dniach 6 i 7 lutego  (poniedziałek i wtorek) w godzinach 17.30-19.00 odbędą się dyżury konsultacyjne w siedzibach Rad Osiedli, najpierw w siedzibie Rady Osiedla Sołtysowice, potem – w siedzibie Rady Osiedla Polanowice – Poświętne – Ligota. E- formularz wraz z opisem projektu trasy będzie dostępny na stronie od 31 stycznia do 14 lutego.

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.