Konsultacje społeczne

Zdjęcie przedstawia grupę osób stojących przy punkcie konsultacyjnym.

Ile kosztują konsultacje?

7 lipca 2023 r. otrzymaliśmy od jednego z mieszkańca Wrocławia wniosek o udzielenie informacji dotyczących kosztów związanych z realizacją konsultacji społecznych w 2023 r. 

 

Poniżej udostępniamy odpowiedź, a pod spodem – oryginał zadanego pytania.

Treść odpowiedzi:

Szanowny Panie!

7 lipca 2023 r. otrzymaliśmy wniosek o udzielenie informacji dotyczących kosztów związanych z realizacją konsultacji społecznych w latach 2022 i 2023.

Poniżej znajduje się odpowiedź, którą dodatkowo umieścimy na naszej stronie internetowej www.feps.pl

1) Odpowiedź na pytanie o koszty w roku 2023

Konsultacje społeczne w 2023 r. są przez nas wspierane w związku z realizacją zadania publicznego pn. “WSPARCIE PROCESÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY WROCŁAW W ROKU 2023”. Jest ono realizowane na mocy umowy z Gminą Wrocław nr D/WSS/3333/1/2023 z 2 stycznia 2023 r.

Kwota dotacji w ramach umowy wynosi 350 000,00 zł, przy czym wartość całego zadania to 352 000,00 zł. Kwota 2000 zł stanowi wkład własny naszej Fundacji.

W ramach tego zadania jest prowadzonych kilka działań. Są to:
1) Akademia Partycypacji,
2) komunikacja projektu,
3) włączanie dzieci i młodzieży,
4) wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych,
5) prowadzenie punktu partycypacji społecznej w lokalu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 34.

Koszty związane z realizacją konsultacji społecznych są bezpośrednio związane z punktami: 2, 3 i 4.

W skali całego roku kształtują się one następująco:

 • Komunikacja projektu (czyli koszty związane z przygotowaniem materiałów informacyjnych) – 42 000,00 zł,
 • Włączanie dzieci i młodzieży (czyli koszty związane ze zbieraniem opinii wśród niepełnoletnich mieszkańców i mieszkanek Wrocławia) – 25 000,00 zł,
 • Wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych (honoraria osób planujących i prowadzących konsultacje, moderatorów spotkań, koszty przygotowania i korekty raportów, koszty związane z organizacją spotkań, m.in, materiały i pomoce, wydruki, transport, tłumaczenia, wynajęcie pomieszczeń i sprzętu, zakup artykułów spożywczych lub usług żywieniowych, narzędzia do prowadzenia spotkań on-line ) – 168 000,00 zł.
 • Koszty związane z promocją (honorarium grafika, koszty wydruku i dystrybucji materiałów informacyjnych, koszty reklamy itp) – 21 000,00 zł.

Podane powyżej kwoty są kwotami brutto brutto, czyli zawierają wszystkie zobowiązania podatkowe oraz pochodne od wynagrodzeń, konieczne do uiszczenia przez pracodawcę).

Wymienione powyżej kwoty zostały zaplanowane na 2023 r., nie są to jednak kwoty faktycznie wydatkowane. Realne koszty konsultacji będą znane dopiero po wykonaniu tego zadania publicznego, czyli w styczniu 2024 r.

Z racji ciągłego charakteru pracy przy realizacji tego zadania publicznego nie da się wyszczególnić pojedynczych kwot konkretnych konsultacji społecznej (tzw. procesu konsultacji).

Osoby zaangażowane w realizację zadania publicznego są zatrudnione w oparciu o umowy o pracę i umowy zlecenia w rozliczeniu miesięcznym, a nie w oparciu o liczbę zrealizowanych procesów i spotkań konsultacyjnych. Ewidencja godzin poświęconych na pracę przy jednych konkretnych konsultacjach społecznych nie jest prowadzona jako zupełnie nie odpowiadająca charakterowi tej pracy.

W związku z tym nie jesteśmy w stanie odpisać na wniosek o takie informacje, gdyż takie wyliczenia po prostu nie istnieją.

Jedyne koszty, które możemy wyodrębnić, to koszty promocji, a konkretnie – reklamy na portalu społecznościowym Facebook. Te są bowiem przypisane do konkretnego procesy.

1. Jaka powinna być miejska biblioteka? – 150,00 zł
2. Jak urządzić podwórko przy ul. 3 maja 1-4? – nie było tego rodzaju wydatków
3. Jak poprawić zieleń przy ul. Dembowskiego? – 200,00 zł
4. Jak urządzić park kieszonkowy przy Rynku Psiego Pola? – nie było tego rodzaju wydatków
5. Jaka przyszłość basenu Kłokoczyce? – 200,00 zł
6. Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy? – 100,00 zł
7. Jak urządzić zieleń przy ul. Sępa Szarzyńskiego? – nie było tego rodzaju wydatków
8. Jak zagospodarować część wnętrza podwórzowego przy ul. Sztabowej? – nie było tego rodzaju wydatków
9. Jak chcemy zmienić skwer na rogu Rejtana i Kołłątaja? – nie było tego rodzaju wydatków
10. Jak chcemy zmienić podwórka przy ul. Krzywej? – nie było tego rodzaju wydatków
11. Gdzie urządzić miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Sztabowej? – nie było tego rodzaju wydatków
12. Gdzie urządzić miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Wielkiej? – nie było tego rodzaju wydatków
13. Gdzie urządzić miejsce do gromadzenia odpadów przy pl. Komunalnym? – nie było tego rodzaju wydatków
14. Jaka będzie Aleja Północna? – 200,00 zł

2) Odpowiedź na pytanie o koszty w 2022 r.

Konsultacje społeczne w 2022 r. były przez nas realizowane w ramach zadania publicznego pn. “WSPARCIE PROCESÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY WROCŁAW W LATACH 2020–2022” na mocy umowy z Gminą Wrocław nr D/WSS/2695/1/2020-2022 z 30 listopada 2020 r.

Kwota dotacji w roku budżetowym 2022 r. wyniosła 300 000,00 zł, zaś wkład własny Fundacji wyniósł 600,00 zł. Faktycznie poniesiona kwota wydatków to 284 128,27 zł.

Poniżej znajduje się zestawienie kosztów, które zostało przedstawione przez nas w sprawozdaniu końcowym. Sprawozdanie to oczekuje na ostateczną akceptację Urzędu Miejskiego Wrocławia, dlatego dane te mogą ulec nieznacznym zmianom.

1. Komunikacja projektu – 65 697,21 zł,
w tym:
a) honorarium specjalistki ds. komunikacji – 42 000,00 zł
b) koszty informowania i promowania procesów konsultacji społecznych (m.in. koszty projektów materiałów graficznych, dystrybucja plakatów, zakup reklamy) – 23 697,21 zł

2) Włączanie dzieci i młodzieży – 22 700,00 zł

3) Wsparcie w prowadzeniu konsultacji społecznych – 146 531,06 zł
w tym:
a) honorarium liderów procesów konsultacji – 45 000,00 zł
b) koszty związane z organizacją spotkań (m.in. materiały i pomoce, wydruki,
transport, tłumaczenia, wynajęcie pomieszczeń i sprzętu, zakup artykułów
spożywczych lub usług żywieniowych, narzędzia do prowadzenia spotkań on-line) – 6812,31 zł
c) honorarium asystentów oraz osób wspierających procesy konsultacji oraz inne
procesy konsultacyjne – 94 718,75 zł
3) koszty administracyjne (koordynacja, księgowość, materiały biurowe) – 49 800,00 zł

Wydatki te dotyczyły 15 procesów konsultacyjnych o charakterze lokalnych spotkań oraz 9 procesach o charakterze ogólnomiejskim, a także zapewnienia możliwości zorganizowania form konsultacji umożliwiających aktywny udział dzieci i młodzieży podczas 7 procesach o charakterze ogólnomiejskim oraz 3 spotkaniach o charakterze lokalnym.

Również w tym przypadku nie da się podać kosztów pojedynczych konsultacji społecznych. Zespół projektowy pracuje w trybie ciągłym nad realizacją całości zadania.

W przypadku niejasności prosimy o kontakt.

Z poważaniem

Ewa Sowińska i Tadeusz Mincer – Zarząd Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich

Zadane pytanie:

Szanowni Państwo

W trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych – wnoszę o udzielenie następujących informacji (w formie pisemnej przesłanej na podany poniżej mój adres e-mail):

I. Informacji w postaci wskazania kosztów poniesionych przez FEPS w związku z realizacją  konsultacji społecznych w roku 2023, ze wskazaniem łącznych kosztów każdej z przeprowadzonych konsultacji, wymienionych poniżej oraz wskazaniem poszczególnych części składowych (rodzajów kosztów i ich wysokości) składających się  na łączny koszt danej, konkretnej konsultacji społecznej. Poniżej wskazuję listę konsultacji społecznych zrealizowanych w 2023r., których dotyczy niniejsze zapytanie:

1. Jaka powinna być miejska biblioteka?
2. Jak urządzić podwórko przy ul. 3 maja 1-4?
3. Jak poprawić zieleń przy ul. Dembowskiego?
4. Jak urządzić park kieszonkowy przy Rynku Psiego Pola?
5. Jaka przyszłość basenu Kłokoczyce?
6. Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy?
7. Jak urządzić zieleń przy ul. Sępa Szarzyńskiego?
8. Jak zagospodarować część wnętrza podwórkowego przy ul. Sztabowej?
9. Jak chcemy zmienić skwer na rogu Rejtana i Kołłątaja?
10. Jak chcemy zmienić podwórka przu ul. Krzywej?
11. Gdzie urządzić miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Sztabowej?
12. Gdzie urządzić miejsce gromadzenia odpadów przy ul. Wielkiej?
13. Gdzie urządzić miejsce do gromadzenia odpadów przy pl. Komunalnym?
14. Jaka będzie Aleja Północna?

II. Informacji w postaci wskazania kosztów poniesionych przez FEPS w związku z realizacją  konsultacji społecznych w roku 2022, ze wskazaniem łącznych kosztów każdej z przeprowadzonych konsultacji, wymienionych poniżej oraz wskazaniem poszczególnych części składowych (rodzajów kosztów i ich wysokości) składających się  na łączny koszt danej, konkretnej konsultacji społecznej. Poniżej wskazuję listę konsultacji społecznych zrealizowanych w 2022r., których dotyczy niniejsze zapytanie:

1. Jak urządzić podwórko przy Białoskórniczej?
2. Jaka przyszłość podwórka przy ul. Traugutta 58-68?
3. Jak urządzić podwórko przy Łące Mazurskiej?
4. Jak urządzić podwórka przy ul. Czystej?
5. Jak urządzić podwórka przy ul. Kościuszki?
6. Jaka ma być lokalna polityka integracyjna?
7. Jak chcemy zmienić plac zabaw przy Barlickiego?
8. Jak urządzić teren TBS przy Głubczyckiej?
9. Rozmawialiśmy o podwórku przy Struga.
10. Jak urządzić plac zabaw na Barlickiego?
11. Jak odbierać odpady na podwórku przy Nowej?
12. Jak chcemy zmienić podwórka przy Górnickiego?

Proszę o przesłanie w/w informacji w formie elektronicznej (korespondencja e-mail), na mój adres e-mail, tj. [dane nadawy utajone]

Na wypadek wątpliwości odnośnie weryfikacji tożsamości składającego wniosek podaję poniżej moje dane:

[dane nadawy utajone]

Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

z poważaniem

[dane nadawcy utajone]

Raport Active Migrants - zobacz wyniki naszych badań!

Publikujemy raport z badań prowadzonych w ramach projektu Active Migrants!

 
Wraz z premierą raportu na Forum Praktyków Partycypacji, dzielimy się nim tutaj. Raport zawiera opis i wnioski badań, które od zeszłego roku prowadził zespół Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich.
 
Autorką raportu jest Anna Cwynar.
 
We wstępie czytamy:
 
Przy obecnym znacznym wzroście liczby mieszkańców i mieszkanek z doświadczeniem migranckim i uchodźczym wydaje się, że operatorzy programów partycypacyjnych będą dążyć do dalszego zwiększania dostępności tych narzędzi dla osób pochodzących z innych kultur i posługujących się na co dzień innymi językami. Mam nadzieję, że raport ten, tak jak i inne działania w ramach projektu Aktywni migranci i migrantki, będzie przydatnym źródłem informacji, mówiącym o tym, jak procesy partycypacyjne angażują migrantów i migrantki obecnie oraz na co zwrócić uwagę, pragnąc zwiększyć udział tej grupy mieszkańców i mieszkanek miast w przyszłości.
 
 

Życzymy owocnej lektury!

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

 

Akademia partycypacji (II edycja)

Zapraszamy do Akademii partycypacji – weź udział w cyklu warsztatów

Od grudnia przy ul. Piłsudskiego 34 działa ODLOT. Strefa Partycypacji. Jest to miejsce, w którym informujemy o społecznych aktywnościach i rozmawiamy z mieszkańcami Wrocławia. Bo partycypacja to przede wszystkim ludzie i ich umiejętności. 

Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich zaprasza na drugą edycję Akademii partycypacji – warsztatów mających na celu wzmocnienie kompetencji osób już zajmujących się partycypacją lub mających takie plany w przyszłości

W szczególności zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych, osoby reprezentujące Centra Aktywności Lokalnej, a także radne i radnych osiedlowych

Wszystkie warsztaty odbędą się w ODLOCIE. Strefie partycypacji (ul. Piłsudskiego 34).

Tej wiosny zapraszamy na następujące warsztaty:

Jak konsultować z dziećmi i młodzieżą?
Prowadzenie: Hanna Achremowicz
Termin: 27. kwietnia (czwartek), godzina 17:30

Jak rozwiązać konflikty o przestrzeń?
Prowadzenie: Anna Grochowska
Termin: 10. maja (środa), godzina 17:30

Jak facylitować spotkania?
Prowadzenie: Marta Trawińska
Termin: 24. maja (środa), godzina 17:30


Jak mówić o konsultacjach?
Prowadzenie: Maria Rudnicka-Myślicka
Termin: 6. czerwca (wtorek), godzina 17:30

Jak współtworzyć polityki publiczne?
Prowadzenie: Anna Miśniakiewicz
Termin: 20. czerwca (wtorek), godzina 17:30

Zgłoszenia mailowo na adres: odlot@feps.pl (liczba miejsc ograniczona)

Miejsce: ODLOT.Strefa partycypacji (ul. Piłsudskiego 34, Wrocław)

Osoby o szczególnych potrzebach proszone są o kontakt na adres: odlot@feps.pl

Akademia partycypacji jest realizowana w ramach zadanie publicznego “Wsparcie procesów konsultacji społęcznych na terenie Gminy Wrocław w roku 2023”, realizowanego przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich.

Debiuty w partycypacji

Fundacja Stocznia uruchomiła program „Debiuty w partycypacji”, którego celem jest wsparcie organizacji społecznych w przeprowadzeniu swojego pierwszego działania partycypacyjnego lub kolejnego w nowej, do tej pory niestosowanej przez nie formule.

FEPS z dumą wspiera projekt w roli organizacji eksperckiej – z debiutującymi organizacjami będziemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z obszaru partycypacji.

O programie:

Program “Debiuty w partycypacji” pozwala organizacji zaplanować przy wsparciu mentora/mentorki działanie partycypacyjne adekwatne do lokalnych warunków i możliwości. Poza wsparciem eksperckim, organizacja otrzyma również grant do 6 000 PLN na przeprowadzenie zaplanowanego działania. W ramach grantu będzie można sfinansować np. podstawowe materiały potrzebne do realizacji działania, akcję promocyjną lub opłacić zaangażowanie osób odpowiedzialnych za realizację działania.

Równolegle do działań lokalnych organizacja zaproszona zostanie na szkolenia i spotkania sieciujące z podobnymi sobie organizacjami. Celem szkoleń będzie wzmocnienie instytucjonalne organizacji. Szkolenia obejmą takie tematy, jak: zarządzanie zespołem, wolontariat, finanse i komunikacja.

Zwieńczeniem wsparcia będzie ewaluacja przeprowadzonego przez organizację działania partycypacyjnego i oferta skorzystania z bonu w wysokości 2 000 PLN na dodatkowe, dedykowane szkolenie z zakresu wzmocnienia instytucjonalnego, które wyniknie z potrzeb zdiagnozowanych w trakcie udziału w programie.

W I edycji programu przekazane zostanie do 30 grantów w wysokości do 8 000 PLN (6 000 PLN na działanie partycypacyjne i 2 000 PLN jako bon szkoleniowy wypłacony w postaci II transzy grantu po zrealizowaniu działania partycypacyjnego) na działania polskich organizacji pozarządowych.

Dla kogo przeznaczony jest program?

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Polsce (tj. stowarzyszenia rejestrowe, fundacje, związki stowarzyszeń, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich), które spełniają poniższe warunki:

 • w momencie zgłoszenia do programu są zarejestrowane nie później niż 3 kwietnia 2023 roku,
 • są niezależne od władz lokalnych, regionalnych i centralnych, podmiotów publicznych, partii politycznych i podmiotów komercyjnych,
 • nie działają w celu osiągnięcia zysku,
 • działają na rzecz dobra publicznego, a nie jedynie na rzecz swoich członków/-iń,
 • działają w interesie publicznym oraz kierują się wartościami demokratycznymi i przestrzegają praw człowieka,
 • nie został wobec nich złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, nie znajdują się w stanie likwidacji, nie podlegają zarządowi komisarycznemu, nie zawiesiły działalności ani nie są przedmiotem postępowań o podobnym charakterze,
 • żaden z członków/-iń organu zarządzającego nie został skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Program skierowany jest zwłaszcza do organizacji pozarządowych z małych i średnich ośrodków miejskich oraz obszarów wiejskich. Podczas oceny formalnej będzie weryfikowane, czy organizacja pozarządowa planuje swoje działania w gminie lub powiecie, gdzie zarejestrowana jest jej siedziba. Z programu wyklucza się możliwość prowadzenia działań przez organizacje, których siedziba mieści się w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

Szczególnie zachęcamy do udziału w programie organizacje pozarządowe z: miast powiatowych, zwłaszcza z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego; tzw. byłych miast wojewódzkich (jak np. Łomża, Włocławek, Ostrołęka, Wałbrzych); obszarów wiejskich.

Więcej informacji:

Zainteresowane osoby zapraszamy na webinarium informacyjne: 14 kwietnia 2023 r. godz. 10:00.

Informacje o programie można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00 pod numerem telefonu: 500 142 994 lub mailowo: mgorecki@stocznia.org.pl

Program „Debiuty w partycypacji” realizowany jest w partnerstwie z German Marshall Fund.

Środki finansowe pochodzą z programu CEBRICS Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego USAID

Jakiej strefy czystego transportu potrzebujemy?

Do 30 kwietnia 2023 r. trwają konsultacje społeczne pn. Jaka będzie strefa czystego transportu we Wrocławiu? Inicjuje je Biuro Zrównoważonej Mobilności UM. Zachęcamy do udziału w nich i do wyrażenia swojej opinii.

Oddychać pełną piersią!

Jakość powietrza w polskich miastach należy do najgorszych w Europie, w związku z tym w 2018 r. przyjęto ustawę, która pozwala samorządom tworzyć strefy czystego transportu. Ma to pomóc ograniczyć negatywny wpływ użytkowania samochodów na jakość powietrza i zdrowie mieszkańców i mieszkanek. Samochody (szczególnie te najstarsze lub o silniku diesla) wytwarzają w czasie jazdy niebezpieczne dla zdrowia tlenki azotu oraz tzw. pyły zawieszone.

 

W czasie konsultacji będziemy rozmawiać o strefie czystego transportu we Wrocławiu: o tym, jaki obszar powinien być nią objęty, jakie stosować kryteria ograniczeń wjazdu do strefy oraz jakie powinny być wyłączenia od tych ograniczeń. Zastanowimy się nad etapami wprowadzenia strefy.

Czym jest strefa czystego transportu (SCT)?

To odpowiednio oznakowany obszar, obejmujący drogi. Mogą po nich poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. W ten sposób w Europie (320 miast Starego Kontynentu) od lat wpływa się na poprawę jakości powietrza w miastach i, tym samym, dba o zdrowie ich mieszkańców i mieszkanek. Tworzone są na podstawie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Choć wyznaczanie ich nie jest obowiązkowe, w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) rząd polski zobowiązał się przed Komisją Europejską, że będą one obligatoryjne w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, w których przekroczone są normy emisji tlenków azotu. Jedną z takich metropolii jest Wrocław. Aby auto mogło wjechać do SCT, musi spełniać odpowiednie kryteria. Zmieniają się one stopniowo, zgodnie z przygotowanym wcześniej planem.

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Konsultacje społeczne strefy czystego transportu w Warszawie

W Warszawie powstaje strefa czystego transportu. Nasza fundacja wspiera stołeczny Urząd Miasta w procesie konsultacji społecznych, poświęconych założeniom projektu i jego wprowadzeniu.

Zakres konsultacji obejmuje:

 1. obszar planowanej strefy
 2. harmonogram jej wprowadzania
 3. wymagania wobec pojazdów, które są zaproponowane w uchwale
 4. praktyczne i techniczne rozwiązania wprowadzenia strefy, jej utrzymania i egzekwowania

Nasz zespół odpowiedzialny jest za moderację e-spotkań konsultacyjnych i przygotowanie raportu, który wesprze warszawski Urząd we wprowadzeniu strefy czystego transportu zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców i mieszkanek stolicy.

Projekt jest prowadzony przez Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia, we współpracy z Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich.

Odlot. Strefa Partycypacji

ODLOT. Strefa Partycypacji

Miejsce spotkań, rozmów o mieście i przede wszystkim konsultacji społecznych z udziałem osób mieszkających we Wrocławiu.

Od początku 2023 r. jesteśmy gospodarzami nowego miejsca w samym centrum Wrocławia, otwartego również na Wasze działania.

Zachęcamy Was do kontaktu z nami i zorganizowania w ODLOCIE spotkania, warsztatów, konferencji lub innych działań! Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z organizacjami pozarządowymi, jak i z przedstawicielami samorządów, grupami nieformalnymi i firmami prywatnymi

Odlot jest przestrzenią aktywności i zaangażowania społecznego oraz szeroko pojętej współpracy wielosektorowej i międzysektorowej. Skontaktuj się z nami i wykorzystaj przestrzeń w centrum Wrocławia.

Macie dodatkowe pytania? Skontaktujcie się z nami.

Skontaktuj się i wykorzystaj przestrzeń w centrum Wrocławia.

 • Ponad 150m2, gdzie można organizować wydarzenia w centrum Wrocławia. 

 • Trzy sale warsztatowe (w tym jedna dla 50 osób).

 • Sprzęt audio i wideo.

 • Przytulny wystrój i dobre zaplecze kuchenne

 • Miejsce dostosowane do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.

 • Łatwy dojazd komunikacją publiczną (przystanki Piłsudskiego, Arkady Capitol i pl. Legionów)

 • Parking w Strefie Płatnego Parkowania lub na pobliskim płatnym parkingu przy Teatrze Polskim.

 • Parking rowerowy na podwórku.

Previous slide
Next slide

ODLOT to także nasze codzienne miejsce pracy. 

Możecie odwiedzić Strefę Partycypacji w poniedziałek i wtorek między 09:00 a 13:00, a w czwartek między 13:00 a 18:00. W pozostałe dni otwieramy się zgodnie z harmonogramem spotkań.

Zobacz reportaż z otwarcia ODLOTU. Strefy Partycypacji

W Odlocie. Strefie Partycypacji w 2023 r. Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich realizuje zadanie publiczne współfinansowane przez Gminę Wrocław.

Nowe studium Wrocławia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, nazywane w skrócie Studium, to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru gminy. Nowe Studium Wrocławia aspiruje do bycia opracowaniem, które w sposób przekrojowy i przejrzysty ma uchwycić wyjątkowość miasta, wzmacniając jego liczne walory, ale także stawiając ambitne wyzwania wszędzie tam, gdzie potrzebne są wzmożone działania. W Studium znalazło się 9 polityk: Zamieszkiwanie, Gospodarka i usługi, Zieleń bez granic, Rzeki i woda, Przestrzenie publiczne, Kompozycja, Dziedzictwo, Mobilność, Infrastruktura. 
 

W dniach 22-25 maja przeprowadziliśmy wraz z Fundacją Dom Pokoju i Biurem Rozwoju Wrocławia warsztaty dla mieszkańców Wrocławia, których celem było zapoznanie mieszkańców z kolejnymi politykami oraz zebranie ich pomysłów i rekomendacji. 

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia

Biuro Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miasta pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM), pod hasłem Ruch Miasta. Prace rozpoczęły się w kwietniu 2018 r. i potrwają do końca listopada 2018 r. W wyniku działań powstanie dokument realizujący przyjętą w 2013 r. Wrocławską Politykę Mobilności.
Plan mobilności określi działania mające poprawić jakość przemieszczania się po mieście, a co za tym idzie, poprawę jakości życia mieszkańców.

PZMM dotyczy wszystkich sposobów poruszania się po mieście i, zgodnie z wytycznymi unijnymi, powstaje w procesie partycypacji społecznej. Do uczestnictwa w pracach na dokumentem zostali od początku zaproszeni mieszkańcy oraz interesariusze, czyli grupa robocza złożona z przedstawicieli różnych środowisk z Wrocławia.

Prowadzone przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich konsultacje społeczne w ramach projektu potrwają do końca listopada i składają się z trzech etapów.

I etap konsultacji – Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia?
Na pierwszym etapie konsultacji mieszkańcy dowiadują się czym jest PZMM i jakie korzyści wynikają z jego opracowania i wdrożenia. Wrocławianie będą mieli możliwość podzielić się oczekiwaniami względem dokumentu oraz określić swoje potrzeby a także wskazać bariery związane z poruszaniem się po mieście. Zebrane opinie oraz prowadzone jednocześnie badania społeczne posłużą jako punkt wyjścia do opracowania diagnozy, a następnie głównych wytycznych do Planu Mobilności.

II etap konsultacji – Dyskusja o wytycznych
Celem drugiego etapu konsultacji jest przedyskutowanie kwestii kluczowych, czyli jakie działania będą najbardziej efektywne, by miasto było przyjazne dla wszystkich grup społecznych i użytkowników przestrzeni miejskiej. Interesariusze oraz mieszkańcy będą wypracowywać na warsztatach rozwiązania, które warto wdrożyć, by poprawić funkcjonalność systemu transportowego oraz zapewnić mieszkańcom dostęp do wysokiej jakości przestrzeni publicznej.

III etap konsultacji – Prezentacja dokumentu
Na trzecim etapie konsultacji zostanie zaprezentowany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia. Dokument zostanie poddany ocenie mieszkańców, którzy będą mogli złożyć uwagi do całości opracowania

ZAKRES KONSULTACJI

 • Potrzeby mieszkańców dotyczące zrównoważonej mobilności.
 • Obawy mieszkańców dotyczące zrównoważonej mobilności.
 • Ogólna wizja i wytyczne do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia.
 • Ostateczny kształt Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia.


STAN AKTUALNY PRZEDMIOTU KONSULTACJI
Aktualnie obowiązującym dokumentem jest Wrocławska Polityka Mobilności (WPM) przyjęta przez Radę Miejską w roku 2013. Opracowywany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia ma być dokumentem uszczegóławiającym. Do tej pory nie były prowadzone konsultacje w tym zakresie.

CEL KONSULTACJI

Celem pierwszego etapu konsultacji jest poinformowanie mieszkańców o założeniach PZMM oraz zebranie potrzeb i oczekiwań względem planu. Dzięki zebranych opiniom, a także realizowanym badaniom społecznym oraz diagnozie stanu aktualnego, powstaną założenia do Planu. Celem drugiego etapu konsultacji jest przedyskutowanie wytycznych do PZMM. Wspólnie z interesariuszami chcemy zweryfikować, czy przyjęte założenia zgodne są z ich oczekiwaniami. Celem trzeciego etapu konsultacji jest prezentacja gotowego PZMM oraz zebranie opinii, uwag i propozycji do dokumentu.

EFEKT KONSULTACJI
Efektami konsultacji będą raporty z każdego z trzech etapów konsultacji oraz ostateczny dokument.

Konsultacje społeczne we Wrocławiu (2019)

Dewiza stolicy Dolnego Śląska brzmi „Wrocław – miasto spotkań”. W roku 2019 będziemy się spotykać z mieszkańcami przede wszystkim na konsultacjach społecznych. Kontynuujemy tym samym działania, które mogliście obserwować przy zeszłorocznych projektach „Wrocław rozmawia o osiedlach” czy podczas tworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Ofertę dotyczącą wsparcia procesów konsultacji społecznych oraz zarządzania lokalnymi konfliktami na terenie Gminy Wrocław w 2019 roku złożyliśmy wspólnie z Instytutem Mediacji TAK.

Przyświeca nam idea współpracy
Projekt bazuje na doświadczeniu wrocławskich organizacji pozarządowych w rozwijaniu partycypacji społecznej w Gminie Wrocław i wpisuje się w Strategię rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022. Dzięki dobrej znajomości środowiska wrocławskich NGO-sów oraz zawartej współpracy konsultacje możemy realizować wspólnie z wieloma lokalnymi partnerami, a przeprowadzają je doświadczeni liderzy i liderki ze Stowarzyszenia Żółty Parasol, Fundacji Dom Pokoju, Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, Wrocławskiego Forum Osiedlowego oraz naszej Fundacji.

Wspólnie z Wydziałem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia staramy się wprowadzać do procesów konsultacyjnych elementy innowacyjne zarówno pod względem form konsultowania, jak i sposobów docierania do grupy docelowej. Ponadto przyjęliśmy sobie za cel zwiększenie zaangażowania w procesy partycypacyjne odbiorców, którzy zazwyczaj są pomijani we współdecydowaniu i rozmowach o mieście, to jest dzieci i młodzież oraz osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Przy okazji organizowania spotkań staramy się wybierać miejsca bez barier komunikacyjnych, a także zapewniamy obecność tłumacza na Polski Język Migowy oraz materiały informacyjne w wersji przystosowanej do określonej niepełnosprawności.